Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
ATH.ENA CARD
image

Διαγωνισμοί11/01/2018

Πρωτογενές αίτημα για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς καρτών ψηφιακών ταχογράφων και λοιπών υπηρεσιακών εγγράφων

 Η Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα προβεί σε ανάθεση παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς καρτών ψηφιακών ταχογράφων και λοιπών υπηρεσιακών εγγράφων, για το χρονικό διάστημα από 10-01-2018 έως και 31-12-2018, σύμφωνα με τα ακόλουθα πληροφοριακά στοιχεία:
 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
 
Διεύθυνση Προμηθειών  και Λειτουργικής Μέριμνας
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΧΩΡΙΣ Φ.ΠΑ
19.000,00 €
Φ.Π.Α.
24%
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
 
Η χαμηλότερη τιμή προσφοράς
 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΡΓΟΥ
 
Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς καρτών ψηφιακών ταχογράφων και λοιπών υπηρεσιακών εγγράφων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για το χρονικό διάστημα από 10-01-2018 έως και 31-12-2018.
 
CPV
 
64110000-0 Ταχυδρομικές υπηρεσίες
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
10-01-2018 έως και 31-12-2018.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΦΟΡΕΑ
ΚΑΕ 0823 «Ταχυδρομικά» του Ε.Φ. 39/110
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Τον Ανάδοχο βαρύνουν: (α) κρατήσεις ύψους 0,06% επί του καθαρού συμβατικού τιμήματος, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου, σύμφωνα με το νόμο 4013/2011(Α’ 204) όπως ισχύει και (β) νόμιμος φόρος εισοδήματος στο καθαρό ποσό της αξίας των τιμολογίων σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013.
 
 
 
 
 
ΚΑΝΟΝΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
 
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί: α) στους δικτυακούς τόπους της    Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gov.gr και www.ggde.gr και β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) www.eprocurement.gov.gr
 
 
 
Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρησης παρακαλείται όπως προβεί στην έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης και Έγκρισης Δαπάνης, ποσού ύψους #23.560,00 €# σε βάρος των πιστώσεων του οικονομικού έτους 2018, Ε.Φ. 39/110 και ΚΑΕ 0823, για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς καρτών ψηφιακών ταχογράφων και λοιπών υπηρεσιακών εγγράφων, προς κάλυψη αναγκών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
 
Περαιτέρω, σας πληροφορούμε ότι για το τρέχον οικονομικό έτος, η αιτούμενη με το παρόν αίτημα υποχρέωση,  δεν υπερβαίνει  το χρηματικό όριο της παραγράφου 1 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016, σωρευτικά ανά cpv.  

'Αλλα νέα σε αυτή την κατηγορία
24/04/2018 Πρωτογενές αίτημα για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των Αποθηκών Ασπροπύργου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, επί της Λεωφόρου ΝΑΤΟ 400 στη θέση Γκορυτσά στον Ασπρόπυργο Αττικής», από 23-04-2018 ως και 14-05-2018
24/04/2018 Προμήθεια μηχανογραφικού χαρτιού και χαρτοταινιών αριθμομηχανής
24/04/2018 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας προς κάλυψη αναγκών της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων
24/04/2018 Ανάθεση της φύλαξης των Αποθηκών Ασπροπύργου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, επί της Λεωφόρου Νάτο 400 στη θέση Γκορυτσά στον Ασπρόπυργο Αττικής, στην εταιρεία «MY SERVICES SECURITY AND FACILITY S.A.»
24/04/2018 Αξιολόγηση προσφορών και σύμβαση φύλαξης των Αποθηκών Ασπροπύργου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών επί της Λεωφόρου Νάτο 400 στη θέση Γκορυτσά στον Ασπρόπυργο Αττικής
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας