16/08/2017 «Τελική Επίδειξη έργου Ι_HeERO για την Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Αυτόματου Συστήματος Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης eCall: Η περίπτωση της Ελλάδας», 24/10/2017, ώρα 10:00, Υπουργείο Υποδομών & μεταφορών, Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Παπάγος
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
image

Διαγωνισμοί22/09/2017

Ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τη διαχείριση των διαδικασιών ωρίμανσης και υλοποίησης του έργου «Μετεγκατάσταση του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα στη Γ.Γ.Υ.»

ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΕΑ
 
Δ/νση Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
 
39-110
ΚΑΕ
 
8271
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
 
Το έργο «Μετεγκατάσταση του ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» περιλαμβάνει: 
-    τη μετεγκατάσταση του «ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» και τη λειτουργία αυτού ως ανεξάρτητο, αυτόνομο υποσύστημα από την ΓΓΕΠΚ στη ΓΓΥ.
-    τη μεταβίβαση πλήρους διαχειριστικής ικανότητας του «ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» στη ΓΓΥ.
- Για την υλοποίηση του άνω έργου απαιτείται να καταρτιστεί σχέδιο μετεγκατάστασης που να περιλαμβάνει τεχνικές προδιαγραφές απαιτούμενης υποδομής, διαλειτουργίας με το ΕΣΗΔΗΣ, απαιτούμενου λογισμικού, υπολογισμού αδειών χρήσης, περιγραφή υπηρεσιών μετεγκατάστασης και υποστήριξης λειτουργίας, καθώς και ενδεικτικά κόστη και χρονοδιαγράμματα.
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
 
39.000,00 €
ΦΠΑ
 
24%
CPV
 
72222000-7 (Υπηρεσίες παροχής συμβούλων και υποστήριξης και προγραμματισμού συστημάτων ή τεχνολογίας των πληροφοριών.
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
 
Φαναριωτών  9, ΤΚ 11471 Αθήνα
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για δέκα μήνες (10) από την υπογραφή της σύμβασης με ενδεχόμενο παράτασης.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
 
Με διαπραγμάτευση σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 128 του Ν. 4412/2016.
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
 
Τον ανάδοχο θα βαρύνουν:
α) ο φόρος εισοδήματος 8% στο καθαρό ποσό της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ και
β) η κράτηση 0,10% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (πλέον τέλος χαρτοσήμου 3% επί της κράτησης και 20% εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. επ’ αυτού)
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
 
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί: α)στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gov.gr και www.ggde.gr και β) στα Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.)Συνημμένα Αρχεία
pdf documentmetegkatastasi_yposystymatos_esidis.pdf

'Αλλα νέα σε αυτή την κατηγορία
17/10/2017 Παροχή Υπηρεσιών μεταφοράς ενιαία μεταφερόμενων οικίσκων, τύπου container» για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Aποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
16/10/2017 Ανάθεση για τη φύλαξη των Αποθηκών Ασπροπύργου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, επί της Λεωφόρου Νάτο 400 στη θέση Γκορυτσά στον Ασπρόπυργο Αττικής», στην εταιρεία «MY SERVICES SECURITY AND FACILITY S.A.»
16/10/2017 Πρωτογενές αίτημα για προμήθεια τεσσάρων (4) σκληρών δίσκων
16/10/2017 Πρωτογενές αίτημα για επισκευή των δύο (2) λεβήτων του λεβητοστασίου που είναι εγκατεστημένο στο κτίριο του ΥΠ.Υ.ΜΕ., που βρίσκεται επί της συμβολής των οδών Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου
13/10/2017 Δημόσια κλήρωση για την επιλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών επιτροπών του έργου: «Προμήθεια γραφικής ύλης και συναφούς εξοπλισμού», για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας