Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
ATH.ENA CARD
image

Διαγωνισμοί22/09/2017

Ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τη διαχείριση των διαδικασιών ωρίμανσης και υλοποίησης του έργου «Μετεγκατάσταση του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα στη Γ.Γ.Υ.»

ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΕΑ
 
Δ/νση Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
 
39-110
ΚΑΕ
 
8271
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
 
Το έργο «Μετεγκατάσταση του ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» περιλαμβάνει: 
-    τη μετεγκατάσταση του «ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» και τη λειτουργία αυτού ως ανεξάρτητο, αυτόνομο υποσύστημα από την ΓΓΕΠΚ στη ΓΓΥ.
-    τη μεταβίβαση πλήρους διαχειριστικής ικανότητας του «ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» στη ΓΓΥ.
- Για την υλοποίηση του άνω έργου απαιτείται να καταρτιστεί σχέδιο μετεγκατάστασης που να περιλαμβάνει τεχνικές προδιαγραφές απαιτούμενης υποδομής, διαλειτουργίας με το ΕΣΗΔΗΣ, απαιτούμενου λογισμικού, υπολογισμού αδειών χρήσης, περιγραφή υπηρεσιών μετεγκατάστασης και υποστήριξης λειτουργίας, καθώς και ενδεικτικά κόστη και χρονοδιαγράμματα.
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
 
39.000,00 €
ΦΠΑ
 
24%
CPV
 
72222000-7 (Υπηρεσίες παροχής συμβούλων και υποστήριξης και προγραμματισμού συστημάτων ή τεχνολογίας των πληροφοριών.
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
 
Φαναριωτών  9, ΤΚ 11471 Αθήνα
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για δέκα μήνες (10) από την υπογραφή της σύμβασης με ενδεχόμενο παράτασης.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
 
Με διαπραγμάτευση σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 128 του Ν. 4412/2016.
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
 
Τον ανάδοχο θα βαρύνουν:
α) ο φόρος εισοδήματος 8% στο καθαρό ποσό της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ και
β) η κράτηση 0,10% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (πλέον τέλος χαρτοσήμου 3% επί της κράτησης και 20% εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. επ’ αυτού)
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
 
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί: α)στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gov.gr και www.ggde.gr και β) στα Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.)Συνημμένα Αρχεία
pdf documentmetegkatastasi_yposystymatos_esidis.pdf

'Αλλα νέα σε αυτή την κατηγορία
19/07/2018 Ορθή επανάληψη: Πρωτογενές αίτημα για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας απολύμανσης και μυοκτονίας των κτιρίων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
19/07/2018 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: α) Προμήθεια εξοπλισμού και β) παραμετροποίηση και υποστήριξη της εγκατάστασης του εξοπλισμού για μετάβαση παραγωγικής λειτουργίας εφαρμογών του ON LINE Συστήματος για τις ανάγκες του Υπουργείου Υποδομών
18/07/2018 Προμήθεια επτά εκτυπωτών πλαστικών καρτών και παραγωγή πιστού αντιγράφου του ολογράμματος ZEBRA για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
18/07/2018 Πρωτογενές αίτημα για την προμήθεια αναλωσίμων για εκτυπωτές πλαστικών καρτών τύπου Zebra 430i
16/07/2018 Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας