06/11/2017 Ύλη συμπληρωματικής επιμόρφωσης ελεγκτικού προσωπικού ΚΤΕΟ για το έτος 2017
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
image

Διαγωνισμοί22/09/2017

Ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τη διαχείριση των διαδικασιών ωρίμανσης και υλοποίησης του έργου «Μετεγκατάσταση του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα στη Γ.Γ.Υ.»

ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΕΑ
 
Δ/νση Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
 
39-110
ΚΑΕ
 
8271
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
 
Το έργο «Μετεγκατάσταση του ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» περιλαμβάνει: 
-    τη μετεγκατάσταση του «ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» και τη λειτουργία αυτού ως ανεξάρτητο, αυτόνομο υποσύστημα από την ΓΓΕΠΚ στη ΓΓΥ.
-    τη μεταβίβαση πλήρους διαχειριστικής ικανότητας του «ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» στη ΓΓΥ.
- Για την υλοποίηση του άνω έργου απαιτείται να καταρτιστεί σχέδιο μετεγκατάστασης που να περιλαμβάνει τεχνικές προδιαγραφές απαιτούμενης υποδομής, διαλειτουργίας με το ΕΣΗΔΗΣ, απαιτούμενου λογισμικού, υπολογισμού αδειών χρήσης, περιγραφή υπηρεσιών μετεγκατάστασης και υποστήριξης λειτουργίας, καθώς και ενδεικτικά κόστη και χρονοδιαγράμματα.
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
 
39.000,00 €
ΦΠΑ
 
24%
CPV
 
72222000-7 (Υπηρεσίες παροχής συμβούλων και υποστήριξης και προγραμματισμού συστημάτων ή τεχνολογίας των πληροφοριών.
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
 
Φαναριωτών  9, ΤΚ 11471 Αθήνα
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για δέκα μήνες (10) από την υπογραφή της σύμβασης με ενδεχόμενο παράτασης.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
 
Με διαπραγμάτευση σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 128 του Ν. 4412/2016.
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
 
Τον ανάδοχο θα βαρύνουν:
α) ο φόρος εισοδήματος 8% στο καθαρό ποσό της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ και
β) η κράτηση 0,10% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (πλέον τέλος χαρτοσήμου 3% επί της κράτησης και 20% εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. επ’ αυτού)
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
 
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί: α)στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gov.gr και www.ggde.gr και β) στα Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.)Συνημμένα Αρχεία
pdf documentmetegkatastasi_yposystymatos_esidis.pdf

'Αλλα νέα σε αυτή την κατηγορία
12/12/2017 Προσφορές για παροχή πλήρους τεχνικής συντήρησης φωτοαντιγραφικού μηχανήματος xerox για την υποστήριξη των αναγκών της Δ/νσης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (ΔΑΕΕ)
12/12/2017 Απ’ ευθείας ανάθεση υπηρεσιών Αξιολόγησης της συμμόρφωσης (conformity assessment) του Κέντρου Λήψης κλήσεων έκτακτης ανάγκης eCall (PSAP) με τις προδιαγραφές του προτύπου «Συστήματα Ευφυών Μεταφορών — eSafety — Διακριτές δοκιμές συμμόρφωσης eCall»
07/12/2017 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια καυσίμων κίνησης (αμόλυβδης βενζίνης και καυσίμου πετρελαιοκινητήρων diesel) και λιπαντικών κινητήρων
05/12/2017 Προμήθεια ύψους τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ # 4.500,00 €# για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες των διερευνητών της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων & Ασφάλειας Πτήσεων ( ΕΔΑΑΠ)
29/11/2017 Προμήθεια τριών (3) σαρωτών εγγράφων (scanners) για κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας