07/03/2018 11η Πανελλαδική Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας – Διεξαγωγή Ημερίδας για την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας (ERS Charter), Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
ATH.ENA CARD
image

Διαγωνισμοί22/09/2017

Ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τη διαχείριση των διαδικασιών ωρίμανσης και υλοποίησης του έργου «Μετεγκατάσταση του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα στη Γ.Γ.Υ.»

ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΕΑ
 
Δ/νση Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
 
39-110
ΚΑΕ
 
8271
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
 
Το έργο «Μετεγκατάσταση του ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» περιλαμβάνει: 
-    τη μετεγκατάσταση του «ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» και τη λειτουργία αυτού ως ανεξάρτητο, αυτόνομο υποσύστημα από την ΓΓΕΠΚ στη ΓΓΥ.
-    τη μεταβίβαση πλήρους διαχειριστικής ικανότητας του «ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» στη ΓΓΥ.
- Για την υλοποίηση του άνω έργου απαιτείται να καταρτιστεί σχέδιο μετεγκατάστασης που να περιλαμβάνει τεχνικές προδιαγραφές απαιτούμενης υποδομής, διαλειτουργίας με το ΕΣΗΔΗΣ, απαιτούμενου λογισμικού, υπολογισμού αδειών χρήσης, περιγραφή υπηρεσιών μετεγκατάστασης και υποστήριξης λειτουργίας, καθώς και ενδεικτικά κόστη και χρονοδιαγράμματα.
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
 
39.000,00 €
ΦΠΑ
 
24%
CPV
 
72222000-7 (Υπηρεσίες παροχής συμβούλων και υποστήριξης και προγραμματισμού συστημάτων ή τεχνολογίας των πληροφοριών.
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
 
Φαναριωτών  9, ΤΚ 11471 Αθήνα
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για δέκα μήνες (10) από την υπογραφή της σύμβασης με ενδεχόμενο παράτασης.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
 
Με διαπραγμάτευση σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 128 του Ν. 4412/2016.
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
 
Τον ανάδοχο θα βαρύνουν:
α) ο φόρος εισοδήματος 8% στο καθαρό ποσό της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ και
β) η κράτηση 0,10% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (πλέον τέλος χαρτοσήμου 3% επί της κράτησης και 20% εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. επ’ αυτού)
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
 
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί: α)στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gov.gr και www.ggde.gr και β) στα Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.)Συνημμένα Αρχεία
pdf documentmetegkatastasi_yposystymatos_esidis.pdf

'Αλλα νέα σε αυτή την κατηγορία
21/03/2018 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στη Βουδαπέστη του κ. Δημήτρη Αποστολίνα από τις 27-03-2018 έως 29-03-2018
21/03/2018 Κατακύρωση στη μειοδότρια εταιρεία «3G FACILITIES SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας...
21/03/2018 Πρωτογενές αίτημα για παροχή υπηρεσιών καθαρισμού και διακρίβωσης δύο (2) δεξαμενών πετρελαίου & προμήθεια μίας (1) διακριβωμένης μετρητικής ταινίας
20/03/2018 Υποβολή προσφορών για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στο κτίριο του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών επί της Λεωφόρου Κηφισίας 37-39 στο Μαρούσι, για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης
20/03/2018 Σύναψη σύμβασης με τίτλο: «Παροχή τεχνικών και συναφών υπηρεσιών για την υποβοήθηση της Δ18 στις δράσεις ωρίμανσης και διαχείρισης του έργου ‘’Ύδρευση νήσου Κέρκυρας. Εγκαταστάσεις αποσκλήρυνσης νερού και συναφή έργα.’’»
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας