06/11/2017 Ύλη συμπληρωματικής επιμόρφωσης ελεγκτικού προσωπικού ΚΤΕΟ για το έτος 2017
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
image

Διαγωνισμοί21/12/2016

Πρωτογενές αίτημα για ανάθεση προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για τα κτήρια του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: α) επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη 182 και β) επί της οδού Βαρβάκη 12


ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΕΑ

:

Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

:

8.000 lt

ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

:

5.920,00 €

Φ.Π.Α.

:

24%

ΝΟΜΙΣΜΑ

:

 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

:

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τα παρακάτω κτήρια της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του ΥΠ.Υ.ΜΕ.:

α) Κτήριο επί της Χαριλάου Τρικούπη 182 (6.000 lt) 

β) Κτήριο επί της οδού Βαρβάκη 12 (2.000 lt)

CPVS

:

09000000-3

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ

ΦΟΡΕΑ

:

Πιστώσεις Π.Δ.Ε. ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100008   «Δαπάνες

υλικοτεχνικής στήριξης και επίβλεψης έργων οδοποιίας» (Π.Κ.8471054).

ΚΑΤΑΛΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

:

27-12-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄, στο κεντρικό πρωτόκολλο του Υπ.Υ.Με. (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Τ.Κ.: 101 91 - Παπάγου, Αθήνα) εντός κλειστού φακέλου, που θα συνοδεύεται με επιστολή κατάθεσης προσφοράς, η οποία θα πρωτοκολλείται.  

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

:

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί : α) στους   δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής: www.yme.gov.gr και www. yme.gov.gr και β) στο  Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) www.eprocurement.gov.gr.                                               Συνημμένα Αρχεία
pdf documentkausima.pdf

'Αλλα νέα σε αυτή την κατηγορία
12/12/2017 Προσφορές για παροχή πλήρους τεχνικής συντήρησης φωτοαντιγραφικού μηχανήματος xerox για την υποστήριξη των αναγκών της Δ/νσης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (ΔΑΕΕ)
12/12/2017 Απ’ ευθείας ανάθεση υπηρεσιών Αξιολόγησης της συμμόρφωσης (conformity assessment) του Κέντρου Λήψης κλήσεων έκτακτης ανάγκης eCall (PSAP) με τις προδιαγραφές του προτύπου «Συστήματα Ευφυών Μεταφορών — eSafety — Διακριτές δοκιμές συμμόρφωσης eCall»
07/12/2017 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια καυσίμων κίνησης (αμόλυβδης βενζίνης και καυσίμου πετρελαιοκινητήρων diesel) και λιπαντικών κινητήρων
05/12/2017 Προμήθεια ύψους τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ # 4.500,00 €# για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες των διερευνητών της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων & Ασφάλειας Πτήσεων ( ΕΔΑΑΠ)
29/11/2017 Προμήθεια τριών (3) σαρωτών εγγράφων (scanners) για κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας