Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
ATH.ENA CARD
image

Διαγωνισμοί21/12/2016

Πρωτογενές αίτημα για ανάθεση προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για τα κτήρια του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: α) επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη 182 και β) επί της οδού Βαρβάκη 12


ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΕΑ

:

Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

:

8.000 lt

ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

:

5.920,00 €

Φ.Π.Α.

:

24%

ΝΟΜΙΣΜΑ

:

 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

:

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τα παρακάτω κτήρια της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του ΥΠ.Υ.ΜΕ.:

α) Κτήριο επί της Χαριλάου Τρικούπη 182 (6.000 lt) 

β) Κτήριο επί της οδού Βαρβάκη 12 (2.000 lt)

CPVS

:

09000000-3

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ

ΦΟΡΕΑ

:

Πιστώσεις Π.Δ.Ε. ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100008   «Δαπάνες

υλικοτεχνικής στήριξης και επίβλεψης έργων οδοποιίας» (Π.Κ.8471054).

ΚΑΤΑΛΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

:

27-12-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄, στο κεντρικό πρωτόκολλο του Υπ.Υ.Με. (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Τ.Κ.: 101 91 - Παπάγου, Αθήνα) εντός κλειστού φακέλου, που θα συνοδεύεται με επιστολή κατάθεσης προσφοράς, η οποία θα πρωτοκολλείται.  

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

:

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί : α) στους   δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής: www.yme.gov.gr και www. yme.gov.gr και β) στο  Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) www.eprocurement.gov.gr.                                               Συνημμένα Αρχεία
pdf documentkausima.pdf
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας