Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
ATH.ENA CARD
image

Διαγωνισμοί18/07/2014

Επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου: «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου προς το ΥΠΥΜΕΔΙ σχετικά με την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων των ηλεκτρονικών πλατφορμών για το έργο ‘ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ’, του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας- Κύπρου 2007-2013».

Η Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών & Διαχ. Υλικού του Υπ.Υ.Με.Δι., στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενοποιημένη πλατφόρμα συστημάτων ασφάλειας, πληροφόρησης και προσβασιμότητας για έξυπνες και συνδυασμένες θαλάσσιες μεταφορές, ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ», του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα- Κύπρος 2007-2013», θα προβεί στη σύναψη σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου προς το ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., σχετικά με την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων των ηλεκτρονικών πλατφορμών για το έργο ‘ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ’, του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας- Κύπρου 2007-2013», ως εξής:
 
ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΕΑ
 
Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών & Διαχείρισης Υλικού
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
 
 Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου προς το ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.,  σχετικά με την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων των ηλεκτρονικών πλατφορμών για το έργο ‘ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ’, του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας- Κύπρου 2007-2013»
 Επισυνάπτεται σχετικό Παράρτημα
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
 
H πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) σε ποσοστό 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου σε ποσοστό 20%, στο πλαίσιο του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδας - Κύπρου» 2007 -2013 [ Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) οικονομικού έτους 2014, της ΣΑΕ – 063/8 (MIS: 2013ΣΕ06380006)
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
 
ΠΕΡΙΠΟΥ 13.500,00€
Φ.Π.Α.
 
23%
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
 
Η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά.
 
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
 
Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, 101 91 Παπάγου
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
 
Εντός δέκα (10) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
 
25.07.2014 και ώρα 14:00, στο κεντρικό πρωτόκολλο του
Υπ.Υ.Με.Δι. (Αναστάσεως 2, 101 91 Παπάγου)
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο, μέχρι την 25η  Ιουλίου 2014 και ώρα 14:00, στο κεντρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου (Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Παπάγου). Οι προσφορές θα συνοδεύονται με επιστολή κατάθεσης η οποία θα πρωτοκολλείται. Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά.Συνημμένα Αρχεία
word documentΈγγραφο 43266/3255/18-7-2014
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας