08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
ATH.ENA CARD
image

Διαγωνισμοί18/05/2010

Διευκρινίσεις επί των όρων της με αριθμ. 2/2010 προκήρυξης

Για το διαγωνισμό της με αριθμ. 2/2010 προκήρυξης για την επιλογή αναδόχου, που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου: «Παροχή τεχνικοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη του έργου: Εθνική Υποδομή παθητικού Δικτύου Οπτικών Ινών Ανοικτής Πρόσβασης μέχρι το σπίτι με συμμετοχή του δημοσίου καθώς και το ευρύτερο πλαίσιο ανάπτυξης της Εθνικής Υποδομής Δικτύου Οπτικών Ινών Ανοικτής Πρόσβασης», δίδονται οι κατωτέρω διευκρινήσεις επί των όρων της Προκήρυξης.

A/A
Ερώτηση
Διευκρίνιση
1
Να επιβεβαιωθεί ότι τα έξοδα που αφορούν στη μετάβαση κ.λ.π. προσωπικού του αναδόχου εκτός Ελλάδος με σκοπό την υποστήριξη του ΥΠ.Υ.ΜΕ.Δ. και κατ’ εντολή αυτού, θα καλυφθούν από το   ΥΠ.Υ.ΜΕ.Δ. πλέον της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου για την εκπόνηση του έργου.
Σελ. 25, περιγραφή Ενότητας 6
Δεν προβλέπεται η κάλυψη των αναφερομένων εξόδων από το ΥΠ.Υ.ΜΕ.Δ.
2
Να δοθούν πληροφορίες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τα παραδοτέα του έργου παροχής νομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, προς διευκρίνιση των αλληλεξαρτήσεων μεταξύ του έργου αυτού και του παρόντος.
Σελ. 23, περιγραφή Ενότητας 3
Το ΥΠ.Υ.ΜΕ.Δ. βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης των απαραίτητων διοικητικών διαδικασιών, προκειμένου να προκηρυχθεί ο σχετικός διαγωνισμός. 
3
Να επιβεβαιωθεί ότι η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα είναι ύψους 5% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης της προμήθειας, συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. 21%, ήτοι ύψους 24.200 ευρώ.
Σελ. 7, Εγγυητική επιστολή συμμετοχής
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα είναι ύψους 24.200 ευρώ
4
Να επιβεβαιωθεί ότι η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης η οποία θα υπογραφεί κατά την υπογραφή της σύμβασης θα εκδοθεί με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο κατά δύο (2) μήνες από το συνολικό συμβατικό χρόνο του Έργου.
Σελ. 7,   Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
Ο χρόνος ισχύος  της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες από το συνολικό συμβατικό χρόνο του Έργου.
5
Να επιβεβαιωθεί ότι τα κείμενα εργασίας και τα ενδιάμεσα παραδοτέα δύνανται να είναι στα αγγλικά χωρίς τη λήψη συναίνεσης από τη πλευρά της αναθέτουσας αρχής ή άλλης διαδικασίας
Σελ. 26
Τα κείμενα εργασίας και ενδιάμεσα παραδοτέα ενδεχομένως να είναι στα αγγλικά, μετά από γραπτή έγκριση της αρμόδιας επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ) του έργου.
 
6
Να διευκρινιστεί αν η παράταση μπορεί να υπερβεί το 15μηνο που ορίζεται από την προκήρυξη ως το απώτατο χρονικό όριο.
Σελ. 26
Ισχύουν τα αναφερόμενα στη παρ.2, του παραρτήματος Γ’ «Αντικείμενο του έργου», σελ. 13 της προκήρυξης.  
7
Να διευκρινιστεί τι πρέπει να περιλαμβάνει η δήλωση συνεργασίας του υπευθύνου ή των μελών της ομάδας έργου που δεν ανήκουν στο μόνιμο προσωπικό του υποψήφιου Αναδόχου που υποβάλλει την προσφορά και αν πρέπει να είναι κοινή δήλωση του υποψηφίου αναδόχου και του μέλους της ομάδας έργου.
Σελ. 33
Η δήλωση συνεργασίας πρέπει να περιλαμβάνει, εκτός από τα στοιχεία των συμβαλλομένων μερών και τη δήλωση τους ότι έλαβαν υπόψη τους:α)Την παρούσα προκήρυξη, με όλα τα σχετικά παραρτήματά της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του διαγωνισμού, β)Το σύνολο του θεσμικού πλαισίου που καλύπτει τον διαγωνισμό αυτό και γ) Τις συνθήκες του έργου καθώς και   τις τεχνικές  προδιαγραφές αυτού.
Η δήλωση συνεργασίας μπορεί να είναι κοινή ή και του κάθε μέρους χωριστά.
8
Να διευκρινιστεί αν το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τα κριτήρια και τη διαδικασία που περιγράφεται στο παράρτημα ΣΤ’ της προκήρυξης.
9
Να διευκρινιστεί αν η δήλωση υπ’αριθμ. 4 της σελ 37 της προκήρυξης , αφορά μόνο τον υποψήφιο ανάδοχο(νομικό πρόσωπο). Επίσης να επιβεβαιωθεί ότι η περίπτωση ΙΧ είναι η ίδια με την περίπτωση ΧΙ.
Η δήλωση υπ’αριθμ. 4 της σελ. 37 της προκήρυξης αφορά όλους τους υποψηφίους που θα υποβάλλουν προσφορά στον εν λόγω διαγωνισμό.
Οι περιπτώσεις ΙΧ και ΧΙ είναι ίδιες και επομένως αρκεί η αναγραφή, στην εν λόγω υπεύθυνη δήλωση, της περίπτωσης ΙΧ.
10
Να διευκρινιστεί αν είναι δυνατή η ανάθεση τμήματος της σύμβασης σε υπεργολάβο. Στην περίπτωση που ισχύει κάτι τέτοιο αν  απαιτείται η υποβολή συνεργασίας ή οποιασδήποτε άλλης δήλωσης από τον υπεργολάβο.
Ο υποψήφιος θα πρέπει να αναφέρει ρητά στην προσφορά του τις υπηρεσίες που αναλαμβάνουν τυχόν υπεργολάβοι. Ο υποψήφιος θα πρέπει να παρουσιάσει τα χαρακτηριστικά του υπεργολάβου καθώς και την εμπειρία του. Ο υποψήφιος θα πρέπει να επισυνάψει επιπλέον, για κάθε ένα από τους δηλούμενους υπεργολάβους του, υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του υπεργολάβου στην οποία να αναφέρεται ότι ο υπεργολάβος έχει λάβει γνώση των όρων του διαγωνισμού και της εργασίας που θα του ανατεθεί σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανακηρυχθεί ως ανάδοχος του έργου.
11
Να διευκρινιστεί, στην περίπτωση κατά την οποία κάποιο μέλος της ένωσης ή υπεργολάβος είναι αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, εάν απαιτείται να προσκομίσει έγγραφα που θα φέρουν τη σφραγίδα της Χάγης.
Απαιτείται η επίθεση της Σφραγίδας της Χάγης (APOSTILLE)σε όλα τα έγγραφα που  είναι απαραίτητο να βεβαιώνεται η γνησιότητα της υπογραφής και η ιδιότητα με την οποία ενήργησε ο υπογράφων το έγγραφο (άρθρο 3 της εν λόγω  Σύμβασης).
12
Να διευκρινιστεί αν είναι επιβεβλημένη η υποβολή πίνακα ανειλημμένων υποχρεώσεων από τον υποψήφιο ανάδοχο ως δικαιολογητικό για την υποβολή της εν λόγω προσφοράς ή είναι αρκετή η παροχή τέτοιας πληροφόρησης από τα βιογραφικά των μελών της ομάδας έργου του υποψηφίου.
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει περιγραφή των υπηρεσιών τις οποίες έχει παράσχει ή παρέχει επί του παρόντος και από τις οποίες θεμελιώνεται η αντίστοιχη εμπειρία του, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις σελ. 38-39 της προκήρυξης.
Συνημμένα Αρχεία
pdf documentΔιευκρινίσεις προκήρυξης

'Αλλα νέα σε αυτή την κατηγορία
10/01/2019 Παροχή συναίνεσης για ανάθεση υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου στην προετοιμασία και προκήρυξη της A’ φάσης διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης για την εκμετάλλευση του Εμπορ. Σιδηροδρομικού Σταθμού και Σταθμού Διαλογής (ΕΣΣΣΔΙ)
09/01/2019 Πρωτογενές αίτημα για παροχή υπηρεσιών προώθησης απεριόριστου αριθμού ανακοινώσεων, συνεντεύξεων, δηλώσεων κλπ, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
09/01/2019 Παροχή υπηρεσιών φωτοτύπισης, εκτύπωσης, ψηφιοποίησης και βιβλιοδεσίας, εντύπων και σχεδίων ξηρογραφίας, κατά το έτος 2019
08/01/2019 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στη Σανγκάη και τη Βομβάη, του κ. Αθανάσιου Βούρδα, Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών και της κ. Καλλιόπης Ντούτη, διπλωματικής συμβούλου του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών από 11 έως 17 Ιανουαρίου 2019
08/01/2019 Πρωτογενές αίτημα για ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στις Βρυξέλλες της κ. Μαρίνας Πεππέ, ειδικής συμβούλου του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών από 14 έως 16 Ιανουαρίου 2019
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο