22/04/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και συγκρότηση των τριμελών επιτροπών αυτών» | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα
ATH.ENA CARD
image15/05/2019

Προμήθεια και εκτύπωση διαφόρων εντύπων, για κάλυψη αναγκών του ΥΠ.Υ.ΜΕ. και των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Κ.Τ.Ε.Ο. των Π.Ε. της Χώρας


ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΕΑ

 

Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

 

ΕΙΔΟΣ 1. Προμήθεια Εντύπων Καρτών Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ) επιβατικών οχημάτων

 

ΕΙΔΟΣ 2. Προμήθεια Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Δ.Τ.Ε.)

 

ΕΙΔΟΣ 3. Πρακτικό Εκούσιου Τεχνικού Ελέγχου (Π.Ε.Τ.Ε.) οχημάτων

 

ΕΙΔΟΣ 4. Ενδεικτικά Σήματα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ε.Σ.Τ.Ε.)

 

ΕΙΔΟΣ 5. Άδειες διέλευσης έτους 2019

 

ΕΙΔΟΣ 6. Αριθμημένα βιβλία του κανονισμού 1073/2009/ΕΚ

 

ΕΙΔΟΣ 7. Αριθμημένα βιβλία της Συμφωνίας INTERBUS

 

ΕΙΔΟΣ 8. Άδειες κυκλοφορίας- Χρήσης Μηχανήματος Έργων (ΜΕ)

 

Το αντικείμενο του έργου θα περιγραφεί αναλυτικά στη διακήρυξη του διαγωνισμού.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑ

 

Τακτικός Προϋπολογισμός, Ε.Φ. 1039-203, ΑΛΕ 2410989899 (Αγορές

λοιπών αγαθών)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ

ΦΠΑ

 

40.000,00 ευρώ

Φ.Π.Α.

 

24%

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ

ΦΠΑ

 

49.600,00 ευρώ

CPV

 

1. 44423400-5 (Σήματα και συναφή είδη)

2. 22820000-4 (Έντυπα)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

 

Συνοπτικός διαγωνισμός

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

 

Η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, στο σύνολο.

 

ΚΑΝΟΝΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

 

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί α) στους δικτυακούς τόπους της

Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gr και www.ggde.gr και β) στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων                     (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) www.eprocurement.gov.gr                                                                                 Συνημμένα Αρχεία
pdf document31397_2545.pdf
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων