13/11/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ αριθμ.πρωτ.:Οικ.46240/15-6-2018 (ΑΔΑ: 6ΓΗΦ465ΧΘΞ-Ρ0Ι)-ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Δ7,Δ8,Δ29,Δ30
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Τεχνολογία Οχημάτων Μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων-ADR
ATH.ENA CARD
image

Μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων-ADR


 
Η Εθνική και Διεθνής μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων υπόκειται στη συμφωνία ADR

Συχνές ερωτήσεις

Ποιά είναι τα επικίνδυνα εμπορεύματα σύμφωνα με την ADR;

Τι είναι ο Σύμβουλος Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ);

Σε ποιές περιπτώσεις δεν απαιτείται η ύπαρξη ΣΑΜΕΕ;

Ποιοί είναι οι αρμόδιοι φορείς για την εκπαίδευση ΣΑΜΕΕ στη χώρα μας;

Τι προβλέπεται για την ύπαρξη μέσων πυρόσβεσης στα οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων;

Για ποιά οχήματα απαιτείται η ύπαρξη πιστοποιητικού έγκρισης ADR;


 

Τι είναι η ADR;

Είναι το ακρωνύμιο (Accord european relatif au transport international des merchandises Dangereuses par Route) της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας σχετικά με τις Διεθνείς Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων που πραγματοποιούνται οδικώς και η οποία υπογράφηκε στη Γενεύη το 1957. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της εν λόγω Συμφωνίας, η οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, εκτός από ορισμένα εξαιρετικά επικίνδυνα εμπορεύματα, επιτρέπεται αρκεί να υπόκειται σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των τεχνικών παραρτημάτων Α και Β της Συμφωνίας. Τα παραρτήματα της ADR περιλαμβάνουν διατάξεις που μεταξύ άλλων αφορούν την ταξινόμηση των εμπορευμάτων, τις διαδικασίες αποστολής, τις απαιτήσεις για την κατασκευή και τον έλεγχο των συσκευασιών, των δεξαμενών κλπ, τις συνθήκες μεταφοράς, φόρτωσης, εκφόρτωσης, διαχείρισης, τις απαιτήσεις για τα πληρώματα και το όχημα. Οι παραπάνω διατάξεις υπόκεινται σε τροποποιήσεις- επικαιροποιήσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα (συνήθως ανά διετία). Τις νέες εκδόσεις της ADR ενσωματώνει κάθε φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό μορφή Οδηγίας με την οποία εναρμονίζουν το εθνικό τους δίκαιο και την οποία εφαρμόζουν τα κράτη μέλη της Ε.Ε. (επιστροφή στις συχνές ερωτήσεις)

 

Ποιά είναι τα επικίνδυνα εμπορεύματα σύμφωνα με την ADR;

Οι κλάσεις των επικίνδυνων εμπορευμάτων σύμφωνα με την ADR είναι οι εξής:

Κλάση 1: Εκρηκτικές ουσίες και είδη

Κλάση 2: Αέρια

Κλάση 3: Εύφλεκτα υγρά

Κλάση 4.1: Εύφλεκτα στερεά, αυτενεργές ουσίες και στερεά απευαισθητοποιημένα εκρηκτικά

Κλάση 4.2: Ουσίες με πιθανότητα αυτόματης καύσης

Κλάση 4.3: Ουσίες που σε επαφή με το νερό αναδίδουν εύφλεκτα αέρια

Κλάση 5.1: Οξειδωτικές ουσίες

Κλάση 5.2: Οργανικά υπεροξείδια
Κλάση 6.1: Τοξικές ουσίες
Κλάση 6.2: Μολυσματικές ουσίες
Κλάση 7: Ραδιενεργά υλικά
Κλάση 8: Διαβρωτικές ουσίες

Κλάση 9: Διάφορες επικίνδυνες ουσίες και είδη (επιστροφή στις συχνές ερωτήσεις)

 

Πώς βρίσκω τι προβλέπεται στην ADR για συγκεκριμένες ουσίες ή είδη;

Το κεφάλαιο 3.2 της ADR περιλαμβάνει στον πίνακα Α, ένα κατάλογο με τα επικίνδυνα εμπορεύματα. Κάθε γραμμή του Πίνακα A ασχολείται με την ουσία (-ες) ή είδος (-η) που καλύπτονται από ένα συγκεκριμένο αριθμό UN. Το πρώτο βήμα είναι να γνωρίζω το UN της ουσίας/είδους για το οποίο αναζητώ πληροφορίες για τη μεταφορά του. Κάθε στήλη του Πίνακα A αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο θέμα όπως είναι η ομάδα συσκευασίας, η κατηγορία μεταφοράς κ.α . Κάθε κελί που προκύπτει από την τομή των στηλών και της κάθε γραμμής του πίνακα,   περιέχει πληροφορίες σχετικά με το θέμα που διαπραγματεύεται η στήλη, για τις ουσίες ή τα είδη με το συγκεκριμένο UN, παραπέμποντας και σε συγκεκριμένες διατάξεις της ADR. (επιστροφή στις συχνές ερωτήσεις)

Σε ποιές περιπτώσεις προβλέπονται εξαιρέσεις από την ADR;

Οι εξαιρέσεις (μερικές ή ολικές) από απαιτήσεις της ADR προβλέπονται στη παράγραφο 1.1.3 και αφορούν:

Εξαιρέσεις σχετικές με τη φύση της διαδικασίας μεταφοράς (1.1.3.1)

Εξαιρέσεις σχετικές με τη μεταφορά αερίων (1.1.3.2)
Εξαιρέσεις σχετικές με τη μεταφορά υγρών καυσίμων (1.1.3.3)

Εξαιρέσεις σχετικά με ειδικές διατάξεις ή επικίνδυνα εμπορεύματα συσκευασμένα σε περιορισμένες ή εξαιρούμενες ποσότητες (1.1.3.4)

Εξαιρέσεις σχετικές με άδειες ακάθαρτες συσκευασίες (1.1.3.5)

Εξαιρέσεις σχετικές με τις μεταφερόμενες ποσότητες ανά μεταφορική μονάδα (1.1.3.6) (επιστροφή στις συχνές ερωτήσεις)

 

Ποιά είναι η αρμόδια αρχή για την ADR στην Ελλάδα;

Α. Η αρμόδια αρχή για την ADR στη χώρα μας είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Για επικοινωνία με τα αρμόδια τμήματα του Υπουργείου, τα email είναι:dto@yme.gov.gr , dok@yme.gov.gr

Β. Το Γενικό Χημείο του Κράτους είναι η αρμόδια αρχή σχετικά με τις ταξινομήσεις των εμπορευμάτων για οδική μεταφορά.

Για επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα, το email είναι: environment@gcsl.gr

Γ. Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας είναι η αρμόδια αρχή για τις άδειες μεταφοράς ραδιενεργών (κλάση 7), καθώς και τη σχετική εκπαίδευση οδηγών και Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων. Για επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα, τα email είναι: info@eeae.gr

Δ. Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, είναι η αρμόδια αρχή για τις άδειες διαμετακόμισης ειδών της κλάσης 1. (επιστροφή στις συχνές ερωτήσεις)

 

Ποιές είναι οι αρμόδιες αρχές για την ADR στα υπόλοιπα συμβαλλόμενα μέρη;

Οι αρμόδιες αρχές για την ADR στα συμβαλλόμενα μέρη της, βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/country-info_e.html

(επιστροφή στις συχνές ερωτήσεις)

 

Τι είναι ο Σύμβουλος Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ);

Ο ΣΑΜΕΕ είναι πρόσωπο διορισμένο να παρέχει συμβουλές, να παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και να προετοιμάζει ετήσια αναφορά σε επιχειρήσεις οι δραστηριότητες των οποίων περιλαμβάνουν τη μεταφορά ή τη σχετική συσκευασία, φόρτωση, πλήρωση ή εκφόρτωση επικίνδυνων εμπορευμάτων οδικώς. Κάθε τέτοια επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να έχει διορίσει έναν ή περισσότερους ΣΑΜΕΕ τα καθήκοντα του οποίου προβλέπονται στην παράγραφο 1.8.3.3 της ADR 2011. O ΣΑΜΕΕ διαθέτει επαγγελματικό πιστοποιητικό εκπαίδευσης από την αρμόδια αρχή στη χώρα μας που είναι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. (επιστροφή στις συχνές ερωτήσεις)

Σε ποιές περιπτώσεις δεν απαιτείται η ύπαρξη ΣΑΜΕΕ;

Οι επιχειρήσεις που εξαιρούνται από την απαίτηση διορισμού ΣΑΜΕΕ στη χώρα μας είναι:

  • αυτές των οποίων οι δραστηριότητες αφορούν ποσότητες σε κάθε μονάδα μεταφοράς μικρότερες των ποσοτήτων που αναφέρονται στα 1.1.3.6, 1.7.1.4, 3.3, 3.4 και 3.5 της ADR 2011
  • αυτές που μόνο περιστασιακά ασχολούνται με την εγχώρια μεταφορά ή σχετική φόρτωση /εκφόρτωση επικίνδυνων εμπορευμάτων που ενέχουν μικρούς κινδύνους ή κίνδυνο ρύπανσης. 

Ποιοί είναι οι αρμόδιοι φορείς για την εκπαίδευση ΣΑΜΕΕ στη χώρα μας;

Οι φορείς που διοργανώνουν σεμινάρια εκπαίδευσης ΣΑΜΕΕ στη χώρα μας είναι:

Α. Το Εργαστήριο Οχημάτων, Τομέα Μηχανολογικών Κατασκευών & Αυτομάτου Ελέγχου Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Πληροφορίες για τα σεμινάρια βρίσκονται στο σύνδεσμο

http://vlab.mech.ntua.gr/dgsaSeminars.html#03 , και στο τηλέφωνο  210 772 2018

Β. Το Εργαστήριο Γενικής Χημικής Τεχνολογίας, Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310996177

Γ. Το Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών και Μηχανολογικού Σχεδιασμού του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310996073
 

Δ. Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας για τα εμπορεύματα  κλάσης 7 (ραδιενεργά υλικά). Πληροφορίες για τα σχετικά σεμινάρια βρίσκονται στο σύνδεσμο http://www.eeae.gr ,   και στο τηλέφωνο  210 6506750 και 210 6506753

Τι προβλέπεται για την ύπαρξη μέσων πυρόσβεσης στα οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων;

Στην παράγραφο 8.1.4. της ADR 2011 βρίσκονται οι απαιτήσεις που αφορούν τα μέσα πυρόσβεσης στα οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι απαιτήσεις ύπαρξης πυροσβεστήρων κατηγορίας ευφλεκτότητας A, B, C ανάλογα με τη μεταφορική μονάδα.

 

Μεταφορική μονάδα

Ελάχιστος αριθμός πυροσβεστήρων

Ελάχιστη συνολική χωρητικότητα ανά μεταφορική μονάδα

Πυροσβεστήρας κατάλληλος για καταπολέμηση φωτιάς στη μηχανή ή στη καμπίνα μετ/κής μονάδας. Τουλάχιστον ένας με ελάχιστη χωρητικότητα:

Πρόσθετος-οι φορητός-οί πυροσβεστήρας-ες εκ των οποίων έστω ο ένας με ελάχιστη χωρητικότητα:

Έως και 3,5 t*

2
4 kg
2 kg
2 kg

Άνω των 3,5 t έως και 7,5 t*

2
8 kg
2 kg
6 kg

Άνω των 7,5 t*

2
12 kg
2 kg
6 kg

Μεταφορά εμπορευμάτων ποσότητας κάτω του ορίου 1.1.3.6 ή μόνο κλάσης 6.2

1
2 kg
2 kg
-
 

*Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μεταφορικής μονάδας

Οι χωρητικότητες αναφέρονται σε πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης ή ισοδύναμης τάξης.

(επιστροφή στις συχνές ερωτήσεις)

Για ποιά οχήματα απαιτείται η ύπαρξη πιστοποιητικού έγκρισης  ADR;

Τα οχήματα για τα οποία απαιτείται πιστοποιητικό έγκρισης, σύμφωνα με τη σημείωση της παραγράφου 9.1.2. της ADR, είναι τα χαρακτηρισμένα ως  οχήματα EX/II, EX/III, FL, OX και AT και MEMUs..

 
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας