15/04/2019 Ημερομηνία διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Εμπορευματικές Μεταφορές Ασφάλεια Σιδηροδρόμων Σιδηροδρομική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων
ATH.ENA CARD
image

Σιδηροδρομική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων


Η ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR), καθώς και ο κανονισμός για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (RID) αποτελούν κυρίως τεχνικά κείμενα που ενσωματώνονται στο Κοινοτικό Δίκαιο ως Οδηγίες. Ο ADR και ο RID επικαιροποιούνται κάθε δύο χρόνια με στόχο την ταχεία προσαρμογή τους στην τεχνική πρόοδο.

Μέχρι πρότινος αυτή η επικαιροποίηση γινόταν με ξεχωριστή οδηγία για κάθε Κανονισμό. Με την έκδοση της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ οι δύο αυτοί Κανονισμοί εντάσσονται στην ίδια Οδηγία πλέον ως ξεχωριστά παραρτήματα. Η Οδηγία 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων, ενσωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 35043/2524/01.09.2010 (ΦΕΚ Β’ 1385/02.09.2010)  με θέμα «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων». Οι Οδηγίες 94/55/ΕΚ, 96/49/ΕΚ, 96/35/ΕΚ και 2000/18/ΕΚ καταργούνται από τις 30 Ιουνίου 2009. Οι αποφάσεις 2005/263/ΕΚ και 2005/180/ΕΚ καταργούνται. Συνεπακόλουθα, κάθε σχετικό κοινοτικό και εθνικό δίκαιο για την προσαρμογή των αρχικών Οδηγιών 94/55/EΚ and 96/49/EΚ στην τεχνική πρόοδο παύουν να ισχύουν.

Με την Απόφαση 2011/26/ΕΕ της Επιτροπής της 14ης Ιανουαρίου 2011 επιτρέπεται στα κράτη μέλη να εκδώσουν ορισμένες παρεκκλίσεις σύμφωνα με την οδηγία 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Με την Οδηγία 2010/61/ΕΕ της Επιτροπής της 2ας Σεπτεμβρίου 2010 τροποποιούνται οι εν λόγω Κανονισμοί ADR/RID για την πρώτη προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο των παραρτημάτων της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων. Η Οδηγία αυτή ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 52167/4683 (ΦΕΚ Β’ 37/20.01.2012).

Τέλος, η Οδηγία 2012/45/ΕΕ της Επιτροπής της 3ης Δεκεμβρίου 2012 για την δεύτερη προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο των παραρτημάτων της οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR 2013 & RID 2013), ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 40955/4862 (ΦΕΚ Β’ 2514/7.10.2013).Συνημμένα Αρχεία
pdf documentΚ.Υ.Α 35043/2524(ΦΕΚ Β’ 1385/02.09.2010)
pdf documentΚ.Υ.Α. 52167/4683 (ΦΕΚ Β’ 37/20.01.2012)
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης ¶δειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης ¶δειας Κυκλοφορίας
¶δεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων