22/04/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και συγκρότηση των τριμελών επιτροπών αυτών» | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Τεχνολογία Οχημάτων Πρατήρια Υγρών Καυσίμων Ερμηνευτική Εγκύκλιος (ΠΔ 1224/81 όπως ισχύει) Βιομηχανικά ζυγιστικά-Πυροπροστασία
ATH.ENA CARD
image

Βιομηχανικά ζυγιστικά-Πυροπροστασία


  Άρθρο 13
Βιομηχανικά ζυγιστικά
Το άρθρο 13 του Π.Δ. 1224/81  αναφερόταν σε πρατήρια δια φορητών αντλιών, τα  οποία  έχουν πλέον εκλείψει. Το άρθρο αυτό  διατήρησε την ίδια  αρίθμηση, αναφέρεται  όμως  στην δυνατότητα  τοποθέτησης  σε ένα  πρατήριο  βιομηχανικού ζυγιστικού (γεφυροπλάστιγγας).  
Σύμφωνα με αυτό επιτρέπεται η εντός της κυρίας εκτάσεως του πρατηρίου, εγκατάσταση βιομηχανικού ζυγιστικού (γεφυροπλάστιγγας), ηλεκτρονικού τύπου, υπό τους εξής όρους:
- δεν παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία του πρατηρίου δηλ. η θέση του ζυγιστικού (γεφυροπλάστιγγας) είναι τέτοια  που δεν εμποδίζει  άλλες  λειτουργίες (π.χ.  δεν είναι  στην είσοδο  του πλυντηρίου ή δεν είναι  μπροστά  από το γραφείο του πρατηρίου  κ.ο.κ.)
- δεν  δημιουργείται  πρόβλημα στην ομαλή ροή της κυκλοφορίας των οχημάτων (δηλ. πρακτικά  η γεφυροπλάστιγγα είναι  εκτός των «γραμμών – αξόνων»   που ακολουθούν τα  οχήματα για την τροφοδοσία  τους  με καύσιμα, δηλ.  δεν δημιουργούνται  εμπλοκές εκεί που υπάρχει η  κύρια ροή  τροφοδοσίας  των οχημάτων) –  βλ. σχέδιο στο παράρτημα  13.1
-  για την κατασκευή της θα εκδίδεται σχετική οικοδομική άδεια, σύμφωνα με τις γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις.
Η άδεια αυτή θα προσκομίζεται στην Υπηρεσία Μ – Ε.
Οι  γεφυροπλάστιγγες  στην πράξη  διακρίνονται σε :
 - Γεφυροπλάστιγγες  εξ ολοκλήρου από μπετόν (ενδεικτ. διαστ.  3 Χ 9 ή 3 Χ 12 ή 3 Χ 14  έως  3 Χ 24) που  προϋποθέτουν υπόγειο χώρο (άρα  και  απόσταση  της αντλίας κ.ά. από τα όρια  του «υπογείου»  της  γεφυροπλάστιγγας )
- Γεφυροπλάστιγγες επιφανείας διαστ.   από 9 Χ 3 έως  18 Χ 3, όπου δεν υπάρχει υπόγειος χώρος.
Ενδεικτικά  αποσπάσματα από  τεχνικά  εγχειρίδια  βλ.  στο παράρτημα  13.2  του άρθρου.      
 
Άρθρο  14
Μέτρα και Μέσα Πυροπροστασίας
Το άρθρο  αυτό αντικαταστάθηκε εξ ολοκλήρου με το άρθρο 12  του  Π.Δ. 118/06.
 
Αξιοσημείωτο είναι  ότι σε περίπτωση ύπαρξης  υπόγειων χώρων    
- απαγορεύεται η ύπαρξη οχετών αποχέτευσης, φρεατίων, ανοιγμάτων ή αεραγωγών που οδηγούν στους υπόγειους χώρους της εγκατάστασης του πρατηρίου σε απόσταση μικρότερη των πέντε (5) μέτρων από την πλησιέστερη αντλία καυσίμων από τα φρεάτια δεξαμενών και το στόμιο εξαέρωσης.
- εάν οι υπόγειοι χώροι ευρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των δέκα (10) μέτρων από αντλίες, φρεάτια δεξαμενών, σωληνώσεις  παροχής καυσίμου προς δεξαμενές και αντλίες και από τα στόμια εξαέρωσης, τότε θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με διατάξεις συστημάτων ανίχνευσης αερίων υδρογονανθράκων μετά από υποβολή μελέτης (σχεδίων, τεχνικής  περιγραφής, προϋπολογισμού)  και  σχετική έγκριση της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών ( με την διαδικασία  της  έγκρισης  σχεδιαγραμμάτων). Οι ανιχνευτές ατμών  πρέπει να είναι κατ΄ ελάχιστον 2 τεμ.  ανά υπόγειο και σε αποστάσεις μεταξύ των όχι μεγαλύτερες των 10 μ και να καλύπτουν τις πλευρές του υπόγειου που «βλέπουν» προς τις δεξαμενές, σωληνώσεις και αντλίες. Πρέπει να  ενεργοποιούν  αυτόματα σύστημα shutoff διακοπής των ηλεκτρικών παροχών και σύστημα εξαερισμού.
Επισημαίνεται ότι  η διάρκεια ισχύος της βεβαίωσης  ενεργ. Πυροπροστασίας  είναι τρία (3) χρόνια. Εάν το  πρατήριο δεν διαθέτει  πιστοποιητικό σε ισχύ (με εξαίρεση  την  περίπτωση  1ε  του άρθρου  19  του Π.Δ. 1224/81, όπως  ισχύει μετά την τροποποίηση με το άρθρο 18 του Π.Δ. 118/06)  η υπηρεσία  οφείλει  να ανακαλέσει  προσωρινά  την άδεια  Λειτουργίας  του πρατηρίου  και να  διερευνήσει  αν συντρέχουν  οι λόγοι εφαρμογής οι διατάξεις  του άρθρου 433 του Ποιν. Κώδικα.
Η παρ. 5  του άρθρου  14  θα  πρέπει  να  διαβαστεί ως  εξής:  « 5. Για τα πρατήρια που ήδη λειτουργούν και για  οποιονδήποτε  λόγο δεν έχουν εφοδιασθεί  με πιστοποιητικό πυρασφαλείας,  θα πρέπει  οι ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές αυτών σε διάστημα έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος να υποβάλουν μελέτη πυροπροστασίας στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία για έγκριση. Το πιστοποιητικό πυροπροστασίας που θα εκδοθεί, κοινοποιείται στην αρχή που είναι αρμόδια για την άδεια λειτουργίας του πρατηρίου». 
Σχετικά  με την Πυρασφάλεια  των πρατηρίων είναι και τα με αριθμό πρωτ. ΟΙΚ. 56888/3851/ 5.10.2006  έγγραφό μας (της Δ.Τ.Ο.) με συνημμένο το με αριθμό πρωτ. 4503/Φ.701.2/18.9.2006 έγγραφο του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος (βλ. 14.1 στο Παράρτημα), που σας έχει αποσταλεί.
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης ¶δειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης ¶δειας Κυκλοφορίας
¶δεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων