22/04/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και συγκρότηση των τριμελών επιτροπών αυτών» | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Τεχνολογία Οχημάτων Πρατήρια Υγρών Καυσίμων Ερμηνευτική Εγκύκλιος (ΠΔ 1224/81 όπως ισχύει) Είσοδος Έξοδος από πρατήριο
ATH.ENA CARD
image

Είσοδος Έξοδος από πρατήριο


   Άρθρο 7
Είσοδος  Έξοδος
Το άρθρο 7 του  Π.Δ. 1224/1981, αντικαταστάθηκε  με το άρθρο 29  του Π.Δ. 118/06   και προβλέπει  μεταξύ άλλων ότι :
-   Για την δημιουργία της εισόδου και της εξόδου του πρατηρίου (αποκόπτεται  και ) υποβιβάζεται στις αντίστοιχες περιοχές  η στάθμη του πεζοδρομίου ύστερα από άδεια της αρμόδιας αρχής. Η άδεια απότμησης του πεζοδρομίου και υποβιβασμού της στάθμης του, χορηγείται από τον οικείο Δήμο (Τεχνική  Υπηρεσία ή αρμόδιος  Αντιδήμαρχος κ.ά.) μετά από σχετική αίτηση.  Σε συνδυασμό όμως  με την διάταξη της  υποπαρ. (ιδ) της παρ. 1 του άρθρου  30 του Π.Δ. 118/06  προκύπτει ότι  στις  περιπτώσεις  που υπάρχει  ένα είδος  «συναρμοδιότητας»  (π.χ. εθνική οδός  διερχόμενη  από  περιοχή εντός  σχεδίου,  οπότε την αντίστοιχη αρμοδιότητα  συντήρησης  της οδού έχει  η  ΔΕΣΕ της οικείας Περιφέρειας ή  άλλη Υπηρεσία της ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ όπως π.χ.  η ΔΚΕΣΟ για  ορισμένες  πρωτεύουσας  σημασίας οδούς στην Αττική) θα απαιτείτε  (εκτός  από την έγκριση  της αρμόδιας  για την συντήρηση  της οδού  Υπηρεσίας) και την σύμφωνη γνώμη του Δήμου.
Με την ευκαιρία σας γνωρίζουμε ότι στο άρθρο 7 και στην παρ. Ι του άρθρου 8 του ν. 3481/06           «Τροποποιήσεις στην νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις»  - ΦΕΚ Α΄ 162  προβλέπονται ρυθμίσεις που αναφέρονται στην συντήρηση των οδών, με τις οποίες  επιδιώκεται κατ΄ αρχάς να καταστεί σαφές ποιος φορέας είναι αρμόδιος για την συντήρηση μιας οδού και ειδικότερα ποιοι συγκεκριμένοι οδοί  ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (ΓΓΔΕ) του ΥΠΕΧΩΔΕ, ποιοί στην αρμοδιότητα  των 13 Περιφερειών του Κράτους  και ποιοί στην αρμοδιότητα των Νομ.  Αυτοδιοικήσεων.  Η συντήρηση  των οδών εκείνων που δεν θα ανήκουν στους παραπάνω θα ανήκει στους  Ο.Τ.Α.  α΄ βαθμού  (Δήμοι,Κοινότητες).
Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 25/2006 της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ προωθείται η έκδοση Απόφασης του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ που θα καθορίζει τις οδούς αρμοδιότητας συντήρησης από την ΓΓΔΕ – ΥΠΕΧΩΔΕ (θα αφορά οδούς του νομού Αττικής  και ολοκληρωμένα τμήματα αυτοκινητοδρόμων) και εντός  6 το πολύ  μηνών από την έκδοση αυτής θα ακολουθήσουν Αποφάσεις  των Γενικών Γραμματέων των Περιφερειών, για τον καθορισμό των οδών στις οποίες η αρμοδιότητα συντήρησης (συνεπώς και της έγκρισης  των αποτμήσεων) θα ανήκει  α) στις Περιφέρειες και β) στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (βλ.  την Εγκύκλιο 25 – συνημμένο 7.1)    
Εάν η  έγκριση (άδεια ή συναίνεση) του  Δήμου  για την απότμηση  του πεζοδρομίου και υποβιβασμού της στάθμης του  δεν χορηγηθεί  από τον οικείο Δήμο σε εξήντα ημέρες  από την  υποβολή της σχετικής αίτησης, τότε  θα  θεωρείται  ότι είναι θετική  και  η Υπηρεσία σας (με την προσκόμιση αντιγράφου της αίτησης στον Δήμο) θα  προχωρεί  την  διαδικασία  της άδειας  ίδρυσης. Διευκρινίζεται ότι  η συναίνεση (αρχική έγκριση)  για την απότμηση του πεζοδρομίου δεν επέχει  θέση  διατάξεως χρήσεως γης. Τέλος αξιοσημείωτο είναι  ότι   κατασκευή   σχαρών  στις  προσπελάσεις  (είσοδος και έξοδος )  των πρατηρίων,  στις  οποίες  συγκεντρώνονται  τα όμβρια  της κύριας έκτασης  του πρατηρίου  είναι  πλέον προαιρετική.
 
Άρθρο 8
Νησίς   αντλιών
Το  άρθρο 8  του Π.Δ. 1224/81 αντικαταστάθηκε   με το άρθρο 7  του Π.Δ. 118/06. 
Οι  παράγραφοι  1 και 2  δεν χρειάζονται επεξηγήσεις. Απλώς  υπενθυμίζεται ότι για την μέτρηση του θορύβου,  που δημιουργείται από την λειτουργία συσκευών, όπως  π.χ. οι σκούπες αναρρόφησης, αρμόδια είναι  η οικεία  Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Ν.Α.
Η  παρ.  3 του άρθρου  8  μας επιτρέπει την τοποθέτηση των νησίδων  οπουδήποτε επιτυγχάνεται η καλύτερη εξυπηρέτηση της  εγκατάστασης  (π.χ. και έμπροσθεν  συμπληρωματικής εγκατάστασης) Το στέγαστρο είναι  αναπόσπαστο  τμήμα  του πρατηρίου,  διευκολύνει  ουσιωδώς  την λειτουργία του  με την προστασία  των διακινούμενων / ανεφοδιαζόμενων  από  τον ήλιο, την βροχή, το χιόνι  κ.ά.  και επιτρέπει στον οδηγό να μη μπαίνει στο πρατήριο ή στο όχημα κατά την διάρκεια  του ανεφοδιασμού  (και να φορτίζεται με στατικά φορτία, που στην συνέχεια μπορούν να προκαλέσουν  σπινθήρες κ.ά.),  είναι απαραίτητο για  την στήριξη των  πυροσβεστικών συστημάτων του πρατηρίου και  των ειδικών φωτιστικών που  διευκολύνουν στον ασφαλή ανεφοδιασμό των οχημάτων,  συμβάλλει  στην άρτια  αισθητική   εμφάνιση του  πρατηρίου και   είναι (πρακτικά) μεταλλική κατασκευή λυόμενη και όχι μόνιμο οικοδομικό στοιχείο.
Είναι δυνατόν - μετά από  έγκριση  της  Υπηρεσίας σας (που θα χορηγείτε  με  την μορφή της  Απόφασης  Έγκρισης  σχεδ/των) και  με  την οποία  ουσιαστικώς επιβεβαιώνεται  η  λειτουργικότητα  της εγκρινόμενης  διάταξης  των νησίδων  και των υπερκείμενων στεγάστρων προστασίας - να ζητηθεί παρέκκλιση από τις  διατάξεις  του  ΓΟΚ, σύμφωνα  με το άρθρο 21 του  ν.1577/1985 « Γενικός  Οικοδομικός  Κανονισμός»  όπως  ισχύει, ώστε  να  τοποθετηθούν  ενδεχομένως  νησίδες  και τα αντίστοιχα στέγαστρα  στο προκήπιο (πρασιά) ή σε πλάγιο ακάλυπτο κ.ά.  ανάλογα με τις  λειτουργικές  ανάγκες  του πρατηρίου  (  βλ.  στο 8.3.1  στο παράρτημα  το άρθρο  21 του  ΓΟΚ  που αναφέρεται στις  παρεκκλίσεις, όπως  ισχύει  αυτούσιο ). Στην προκειμένη  λοιπόν  περίπτωση  η Απόφαση  έγκρισης  σχεδ/των  της  Υπηρεσίας σας, με την οποία θα  εγκρίνετε  την αντίστοιχη διάταξη  νησίδων  κ.ά.,  επέχει  θέση  αιτιολογημένης  πρότασης του φορέα, στον οποίο υπάγεται από άποψη λειτουργίας  η συγκεκριμένη  εγκατάσταση (πρατήριο),  ώστε  στην συνέχεια  να ακολουθηθεί  η διαδικασία  της  γνωμοδότησης  του ΣΧΟΠ  και η  έκδοση  της  Απόφασης Νομάρχη  ή  άλλου προσώπου  νομίμως  εξουσιοδοτημένου από αυτόν.
 
Εάν σας  ζητείται προσθήκη στεγάστρου επί νησίδος/ων αντλιών  θα απαιτείτε  την υποβολή στην Υπηρεσία σας οικοδομικής άδειας (στο στάδιο της ενιαίας άδειας λειτουργίας).   Είναι  σημαντικό να  τονισθεί  ότι  για τις  περιπτώσεις  πρατηρίων υγρών καυσίμων που  ιδρύονται  σε περιοχές  εντός  οικισμών είναι δυνατή η τοποθέτηση των νησίδων των αντλιών , των υπερκείμενων στεγάστρων  (αλλά και των δεξαμενών)  και έμπροσθεν  της  γραμμής  δόμησης, όπως  αυτή καθορίζεται  ανάλογα με το είδος  της οδού, από τις  διατάξεις  του  Π.Δ.  209/98  (Α΄ 169) όπως ισχύει,  διότι  αυτό  προβλέπεται  σαφώς από τον ίδιο τον  ΓΟΚ  (βλ.  Ν. 2381/2000 – άρθρο 13).
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης ¶δειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης ¶δειας Κυκλοφορίας
¶δεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων