22/04/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και συγκρότηση των τριμελών επιτροπών αυτών» | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Τεχνολογία Οχημάτων Πρατήρια Υγρών Καυσίμων Ερμηνευτική Εγκύκλιος (ΠΔ 1224/81 όπως ισχύει) Τεχνικοί όροι ιδρύσεως-Σύνδεση με οδούς
ATH.ENA CARD
image

Τεχνικοί όροι ιδρύσεως-Σύνδεση με οδούς


           
Άρθρο 6
Τεχνικοί όροι ιδρύσεως.  Σύνδεσις μετά των οδών
Η παράγραφος  1 του άρθρου 6 παραμένει ως έχει στο προγενέστερο ΠΔ 1224/81. Εννοείται ότι η φράση «ή φορητών αντλιών» εκ των πραγμάτων δεν έχει νόημα, διότι τέτοιες αντλίες δε χρησιμοποιούνται πλέον. Η ύπαρξη ιδιόκτητης προ ή όπισθεν του πρατηρίου εκτάσεως έχει την έννοια ότι είναι ουσιαστικά απαραίτητη η ύπαρξη οικοπέδου εντός του οποίου διατάσσονται οι νησίδες των αντλιών, ώστε να εξασφαλίζεται η προσπέλαση των οχημάτων και η προσωρινή στάθμευση αυτών για ανεφοδιασμό τους από τις αντλίες.
Η παράγραφος  2 του άρθρου 6  παραμένει ως είχε στο προγενέστερο ΠΔ 1224/81, η  δε αναφορά σε προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας έχει την έννοια  ότι σε περίπτωση που από καταγγελία ή από γνωστοποίηση άλλης υπηρεσίας (πχ. Τροχαία) ή από αυτοψία της Υπηρεσίας σας διαπιστωθεί ο ανεφοδιασμός (από το πρατήριο) οχημάτων που σταθμεύουν στο πεζοδρόμιο ή στο κατάστρωμα, τότε η Υπηρεσία σας οφείλει να προβεί σε έγγραφη σύσταση, στην οποία θα επισημαίνεται ότι εφόσον διαπιστωθεί η ίδια παράβαση, θα ακολουθήσει άνευ ετέρας διαδικασίας η επιβολή της προσωρινής αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου για χρονικό διάστημα π.χ.  ενός μηνός. Στο έγγραφό σας, που θα πρέπει να παραδοθεί στον εκμεταλλευτή με τρόπο που να υπάρχει βεβαία ημερομηνία παραλαβής, (πχ μέσω Αστυνομικού Τμήματος, με δικαστικό επιμελητή, με τηλεφωνική κλήση για να προσέλθει  στην Υπηρεσία σας να το παραλάβει  με την ταυτότητά του κ.α.) θα περιλαμβάνεται ως ακροτελεύτιο εδάφιο το εξής:  «Το παρόν έγγραφο επέχει  και  θέση του εγγράφου που προβλέπει το άρθρο 6 παρ. 2  του Ν. 2690/1999  «Κώδικας Διοικητικής διαδικασίας» - ΦΕΚ Α’ 45/9.3.1999 με το οποίο ειδοποιείται ο διοικούμενος για τη λήψη δυσμενών γι αυτόν αποφάσεων, γι αυτό σας  καλούμε  εντός  πέντε (5)  ημερών  από την παραλαβή του παρόντος  να προσέλθετε κατά τις  εργάσιμες  ημέρες  και ώρες στα  γραφεία της  Υπηρεσίας μας  (οδός …  )  για να εκφράσετε  προφορικώς ή γραπτώς  τις απόψεις  σχετικά με το παραπάνω θέμα».
Σε περίπτωση που παρά την επιβολή της προσωρινής αφαίρεσης της αδείας Λειτουργίας, μετά την επαναλειτουργία του πρατηρίου ο εκμεταλλευτής συνεχίσει αποδεδειγμένα να παραβιάζει την παραπάνω διάταξη,  όπως τούτο θα προκύψει από καταγγελίες της Τροχαίας ή του οικείου Α.Τ.  από φωτογραφίες που θα προσκομισθούν από καταγγέλλοντες  κ.λ.π. τότε η Υπηρεσία, με ειδικά αιτιολογημένη Απόφασή της, στο σκεπτικό της οποίας θα αναλύονται σαφώς όλες οι προσπάθειες και οι ενέργειες της Υπηρεσίας να νουθετήσει τον ενδιαφερόμενο εκμεταλλευτή,  μπορεί να  προχωρήσει  στην οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας. Διευκρινίζεται ότι η ανάκληση αυτή δεν αφορά και την άδεια ίδρυσης  η οποία  θεωρείται  «ως  οιονεί ισχύουσα»  αλλά την άδεια  λειτουργίας  δηλ.  η  Διοίκηση  δεν  «τιμωρεί»  το πρατήριο (εγκατάσταση) αλλά τον  αντίστοιχο εκμεταλλευτή.      
Η παρ.  3  του άρθρου 6  του Π.Δ 1224/81 αντικαταστάθηκε  εξολοκλήρου με την παρ. 2 του άρθρου 5 του ΠΔ 118/06  και προβλέπει ότι στην περίπτωση που άνωθεν ή πλησίον του οικοπέδου διέρχεται γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας τάσεως μεγαλύτερης  των  66000 Volt, επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία πρατηρίου αρκεί μόνον οι αντλίες ή οι διανομείς να βρίσκονται εκτός του διαδρόμου δουλείας διελεύσεως των γραμμών μεταφοράς. Σας επισημαίνουμε ότι αναφερόμαστε όχι σε δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας αλλά σε δίκτυα μεταφοράς και μάλιστα τάσης άνω των 66 kV. Ο διάδρομος δουλείας έχει εύρος (πλάτος)  ίσο προς:
- είκοσι  (20) μέτρα  εκατέρωθεν  του άξονα  για γραμμές  Υψηλής Τάσεως 150.000 Volt και - εικοσιπέντε (25) μέτρα  εκατέρωθεν του άξονα  για γραμμές  Υπερυψηλής  Τάσεως 400.000 Volt.
Εφόσον  κρίνετε τις αποστάσεις οριακές θα πρέπει να συνυποβάλλεται τοπογραφικό διάγραμμα θεωρημένο από την αρμόδια  Υπηρεσία της Δ.Ε.Η, που είναι η Διεύθυνση  Συστήματος  Μεταφοράς ( Τομέας Ιδιοκτησιών & Δουλειών της ΔΕΗ - Αγίας Άννης  70  122 41 Αιγάλεω  Αττικής  τηλ. 210-3492571, 3492169, 3461384).  Για κάθε δουλεία υψηλής τάσης υπάρχει  στην Υπηρεσία αυτή  οριζοντιογραφία  και κτηματολογικό διάγραμμα.  Στο  διάγραμμα  που θα  χορηγήσει η ΔΕΗ θα απεικονίζεται ο διάδρομος δουλείας της γραμμής μεταφοράς. Ο ίδιος διάδρομος δουλείας θα απεικονίζεται και στο τοπογραφικό διάγραμμα που υποβάλλεται για την ίδρυση του πρατηρίου, ώστε να μπορεί να πιστοποιείται ότι η τοποθέτηση των αντλιών ή διανομέων γίνεται  εκτός αυτής  της ζώνης  (διαδρόμου δουλείας). Με την ευκαιρία  σημειώνεται  ότι η   δόμηση κάτω από δουλεία υψηλής τάσης επιτρέπεται υπό όρους, ανάλογα με το  ύψος της γραμμής και το ύψος της κατασκευής  (πρατηρίου, πλυντηρίου, στεγάστρου κ.ά.)  που  πρόκειται  να ανεγερθεί.  Πρέπει  όμως  να υποβληθεί στην ΔΕΗ   συγκεκριμένο αίτημα, δηλαδή για ποια γραμμή  αναφερόμαστε,  αφού δεν ισχύουν τα ίδια για όλες τις δουλείες, καθώς  επίσης και το ύψος της κατασκευής που  είναι επιθυμητό  να  δημιουργηθεί,  ώστε  η ΔΕΗ  να ελέγξει  το  ύψος διέλευσης της γραμμής. Σε μερικές περιπτώσεις είναι  ακόμη δυνατή  και μικρή υπερύψωση της γραμμής, ώστε  και  η κατασκευή  να  πραγματοποιηθεί  αλλά  και να τηρούνται οι  αποστάσεις ασφαλείας.  Ενδεικτικά  Απόφαση με την οποία συνιστάται δουλεία για διέλευση γραμμής Υ.Τ.  βλέπετε  στο  6.3  του παραρτήματος.
Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του Π.Δ 1224/1981, που προέβλεπε σε ορισμένες περιπτώσεις την ίδρυση πρατηρίων «επί πεζοδρομίων» καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 28 του Π.Δ 118/06 που προβλέπει ότι απαγορεύεται εντός της κυρίας εκτάσεως του πρατηρίου (ΑΒΓΔ όπως  καθορίζεται  από την παρ. 9 του άρθρου 6)  η στάθμευση βυτιοφόρων οχημάτων υγρών καυσίμων, πέραν του χρόνου που απαιτείται για τον ανεφοδιασμό από αυτά των δεξαμενών του πρατηρίου.  Από αβλεψία αναγράφεται «επιφυλασσομένων των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 11 του παρόντος» αντί του ορθού  «επιφυλασσομένων των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 10 του ΠΔ 118/06», που προβλέπει ότι η στάθμευση βυτιοφόρων οχημάτων υγρών καυσίμων επιτρέπεται σύμφωνα με τους όρους της παρ. 5 του άρθρου 34 του ν. 2696 (Α’ 57) (Κ.Ο.Κ.)  και  τους όρους του ΠΔ 104/1999 (Α’ 113)  - βλ. 6.4  στο παράρτημα  του άρθρου  
Η παράγραφος 5 του άρθρου 6 του Π.Δ 1224/1981, παραμένει ως έχει (βλ. περισσότερα  παρακάτω στο υπόδειγμα 9  της παρ. 8 του παρόντος άρθρου).  
Η παράγραφος 6 του άρθρου 6 του Π.Δ 1224/1981, αντικαταστάθηκε με τη παρ. 2 του άρθρου  28 του Π.Δ 118/06 σύμφωνα με την οποία προβλέπεται :
- Ότι απαγορεύεται η εγκατάσταση πρατηρίου υγρών καυσίμων σε οποιοδήποτε χώρο πολυκατοικίας, όπου πολυκατοικία για την εφαρμογή του παρόντος νοείται το πολυώροφο κτίριο (ισόγειο και τουλάχιστον δύο όροφοι) στο οποίο συστεγάζονται  περισσότερα από δύο διαμερίσματα με αποδεδειγμένη χρήση κατοικίας, ανεξάρτητα από το συνολικό αριθμό αυτών (δηλαδή διαμερισμάτων) που χρησιμοποιούνται για άλλες χρήσεις.
- Ότι απαγορεύεται η εγκατάσταση πρατηρίου υγρών καυσίμων εφ’ όσον στο κτίριο άνωθεν του επιπέδου ή των επιπέδων που καταλαμβάνει το πρατήριο στεγάζονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 4 του ν.2801/2000 χρήσεις δηλ. κατοικίες (πλην μονοκατοικιών ή διπλοκατοικιών, εφ΄ όσον αυτές χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για ιδιοκατοίκηση του ίδιου του εκμεταλλευτή του πρατηρίου και της οικογένειάς του), καταστήματα, εκπαιδευτήρια, νοσηλευτήρια, οίκοι ευγηρίας, γηροκομεία, θέατρα ή κινηματογράφοι ή λοιποί χώροι συνάθροισης κοινού, εξαιρουμένων  χρήσεων γραφείων και ξενοδοχείων.  Παραμένουν  σε ισχύ οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2801/2000.
Η παράγραφος 7 του άρθρου 6 του Π.Δ 1224/1981, παραμένει ως έχει, δηλ. θεωρείται ως πρατήριο ακόμη και η εγκατάσταση που έχει  μόνο μια αντλία (ή διανομέα) πετρελαίου κίνησης. Αυτό είναι σύνηθες κυρίως σε ιδιωτικά πρατήρια υγρών καυσίμων που τροφοδοτούν με πετρέλαιο κίνησης τα επαγγελματικά τους οχήματα (φορτηγά, λεωφορεία, μηχανήματα έργων κ.α. ) ή σε εξειδικευμένα  Truck  Stop (μεγάλα πρατήρια  φορτηγών) που τροφοδοτούν  αποκλειστικά  μεγάλα  φορτηγά.
Η παράγραφος 8 του άρθρου 6 του Π.Δ 1224/1981, αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 28 του Π.Δ 118/06. Με  την παράγραφο αυτή  καταργήθηκαν τα υποδείγματα διαμόρφωσης πρατηρίου που προέβλεπε το ΠΔ 1224/81 και κυρώθηκαν τα νέα σχεδιαγράμματα διαμόρφωσης πρατηρίων που συνοδεύουν το Π.Δ 118/06. Με τα υποδείγματα αυτά αντιμετωπίζεται η πλειονότητα των περιπτώσεων που παρουσιάζονται κατά την ίδρυση πρατηρίων. Είναι ευνόητο ότι χρήση αυτών των υποδειγμάτων (νέων δυνατοτήτων προσπέλασης αλλά και διαμόρφωσης της εν γένει διάταξης των πρατηρίων) μπορεί να γίνει τόσο στα ευρισκόμενα στο στάδιο της αδείας ιδρύσεως όσο και στα λειτουργούντα πρατήρια, εφόσον κατά την κρίση του αντίστοιχου εκμεταλλευτή  βελτιώνεται η εν  γένει  λειτουργία του πρατηρίου. Ειδικές περιπτώσεις  εφαρμογής  των σχεδιαγραμμάτων  φαίνονται  στα σκαριφήματα  6.8.1.α  και 6.8.1.β   του Παραρτήματος.
Η παράγραφος 9 του άρθρου 6 του  Π.Δ 1224/1981, αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 28 του Π.Δ 118/06. Άξια μνείας είναι η επιλεγόμενη «κύρια έκταση» του πρατηρίου, που δεν ταυτίζεται κατ΄ ανάγκη με ολόκληρη την οικοπεδική έκταση. Στην περίπτωση που  η κύρια έκταση  είναι τμήμα του όλου οικοπέδου (π.χ. ο εκμεταλλευτής  του πρατηρίου μισθώνει  τμήμα του οικοπέδου)δεν είναι υποχρεωτική η περίφραξη  της κύριας έκτασης, ειδικά  αν μεταξύ των διαφόρων  εγκαταστάσεων υπάρχει συνάφεια χρήσεων ή και συνέργειες (π.χ. με ΙΚΤΕΟ).
Η παράγραφος 10 του άρθρου 6 του Π.Δ 1224/81 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 28 του Π.Δ 118/06 και αναφέρεται στη δυνατότητα που έχει ο μελετητής να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες που ενδεχομένως  του παρέχει  το εκάστοτε οικόπεδο σχεδιάζοντας την πλέον λειτουργική διάταξη. Ενδεικτικά παρατίθεται το σκαριφηματικό  σχέδιο  6.10  του Παραρτήματος.
Η παράγραφος 11  του άρθρου 6 του Π.Δ 1224/1981,  παραμένει  ως   έχει. Στην περίπτωση αυτή  εννοείται ότι θα εφαρμόζονται  τα  αντίστοιχα υποδείγματα του  ΠΔ 118/06  και ως εύρος πεζοδρομίου  θα λαμβάνεται  αυτό που προκύπτει μεταξύ κρασπέδου και της σε εσοχή  Ο.Γ.  δηλ.  το «πεζοδρόμιο» θα είναι το άθροισμα  του καθ΄ αυτό πεζοδρομίου και του πλάτους της στοάς.
Η παράγραφος 12 του άρθρου 6 του Π.Δ 1224/1981, αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 28 του Π.Δ 118/06, η όλη δε διατύπωση θεωρείται αρκετά αναλυτική, απλώς  διευκρινίζεται  με την παρούσα ότι στις περιπτώσεις που δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαλλοτριώσεις, η τραπεζοειδής νησίδα διαμορφώνεται επί του ήδη διαμορφωμένου πεζοδρομίου με την υποχρέωση προσαρμογής, σε περίπτωση διαπλάτυνσης, στη νέα ρυμοτομική γραμμή. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να εξετάζεται από το στάδιο της αδείας ιδρύσεως η δυνατότητα της μελλοντικής προσαρμογής (δυνατότητας συνέχισης της λειτουργίας) του πρατηρίου σε συνδυασμό με τα σήμερον εγκρινόμενα σχεδιαγράμματα.
Η παράγραφος 13 του άρθρου 6 του Π.Δ 1224/1981, αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 28 του Π.Δ 118/06 και απλοποιεί σημαντικά τις διαδικασίες μικρών σχετικά και κυρίως τυποποιημένης  μορφής  συνήθων επεμβάσεων στα πρατήρια υγρών καυσίμων,  με την σαφή απαλλαγή από την υποχρέωση  υποβολής στην Υπηρεσία σας οικοδομικής αδείας ή έγκρισης  Περιβαλλοντικών  Όρων ή  έγκρισης  της Π.Υ.  ή άλλης άδειας / έγκρισης,  στις εξής περιπτώσεις :
- μετατόπιση αντλιών ή διανομέων
- προσθήκη αντλιών ή διανομέων
- αντικατάσταση δεξαμενών στην ίδια θέση
- μετατόπιση  (υφιστάμενων) δεξαμενών σε άλλη θέση
- προσθήκη (νέων) δεξαμενών
γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις, σύμφωνα με την συγκεκριμένη (ειδικότερη των γενικών διατάξεων του Γ.Ο.Κ. ή αυτών περί προστασίας του περιβάλλοντος) διάταξη, οι παραπάνω επεμβάσεις επιτρέπονται κατόπιν προηγουμένης εγκρίσεως της Υπηρεσίας Μ – Ε  της Ν. Α. και μόνο, χωρίς να απαιτείται η υποβολή στην Υπηρεσία σας άλλης άδειας ή έγκρισης από άλλη υπηρεσία.  Στα υποβαλλόμενα  σχέδια, στην περίπτωση μετατόπισης ή προσθήκης  δεξαμενών, και μόνο εφόσον πρόκειται για δεξαμενές τοποθετούμενες εντός φατνίων εκ σκυροδέματος, θα αναγράφεται δήλωση του μηχανικού ότι η θέση τοποθέτησης των (πρόσθετων) δεξαμενών υπακούει στις  κείμενες πολεοδομικές διατάξεις.  Με την απλοποίηση αυτή αναμένεται να ενθαρρυνθούν οι ιδιοκτήτες των πρατήριων  για να εκσυγχρονίσουν ανασφαλή και περιβαλλοντικά επικίνδυνα στοιχεία των εγκαταστάσεων (π.χ. σάπιες δεξαμενές, αντλίες χωρίς δυνατότητα ανάκτησης stage II)όπως προβλέπεται από τις διατάξεις  του ΠΔ.118/06. Επίσης εκτιμάται ότι η προσθήκη δεξαμενών θα μειώσει τους συχνούς εφοδιασμούς των πρατήριων (με βυτιοφόρα),  συντελώντας έτσι στην βελτίωση  της οδικής ασφάλειας, στην άμβλυνση του κυκλοφοριακού προβλήματος,  στην μείωση των  ρυπογόνων εκπομπών  των βυτιοφόρων, στην μείωση του κόστους λειτουργίας των πρατήριων και την συνακόλουθη μείωση των τιμών λιανικής πώλησης. Επιπροσθέτως ελήφθη υπόψη ότι οι δεξαμενές διπλού μεταλλικού τοιχώματος δεν απαιτούν φατνία εκ σκυροδέματος (μπετόν)  ούτε οικοδομικές εργασίες για την τοποθέτηση τους και η όλη εγκατάσταση είναι απλή και τυποποιημένη. Ομοίως για την τοποθέτηση αντλιών / διανομέων  απαιτείται μόνο υδραυλική και ηλεκτρική σύνδεση. Με την ρύθμιση λοιπόν αυτή αναμένεται να απλοποιηθούν σημαντικά  διαδικασίες «ρουτίνας», όπως  είναι  οι συνεχείς  μικροπροσθήκες και τροποποιήσεις στα πρατήρια. Στις περιπτώσεις λοιπόν   αυτές απαιτείται η υποβολή των δικαιολογητικών  των περιπτώσεων  η, θ, ι, ια, ιβ, ιγ και ιε της  παρ. 1 του άρθρου  17  (και όχι των δικαιολογητικών  των περιπτώσεων  α, β, γ, δ της παρ. 4 του άρθρου 17, όπως εκ παραδρομής αναφέρεται στο Π.Δ.).
Ειδικά δε για την αντικατάσταση των αντλιών /διανομέων στην ίδια θέση, με τον ίδιο αριθμό επιστομίων και εφόσον δεν  γίνονται και άλλες αλλαγές (π.χ.  προσθήκη αντλιών, αντικατάσταση σωληνώσεων δεξαμενών) δεν θα απαιτείτε να χορηγηθεί έγκριση από την υπηρεσία σας, αλλά μόνο να σας υποβληθεί αίτηση του  εκμεταλλευτή  που θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ότι η νέα αντλία ή διανομέας πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 1224/81 (όπως ισχύει). Το κείμενο της  υπεύθυνης  δήλωσης  θα έχει  ως εξής :  «.. η αντλία  (ή διανομέας),  κατασκευής  του εργοστασίου …. τύπος …  με serial number  ….  έχει την δυνατότητα  να ανταποκριθεί  στις  απαιτήσεις  της  φάσης ΙΙ  (stage II) περί  ανάκτησης ατμών υδρογονανθράκων και θα τοποθετηθεί σε στεγανό φρεάτιο».  
Η παράγραφος 14 του άρθρου 6 του Π.Δ 1224/1981, παραμένει σε ισχύ,  εννοείται  για τα αντίστοιχα  υποδείγματα  του Π.Δ. 118/06.
Με την παράγραφο 8 του άρθρου 28 του Π.Δ 118/06  προστίθενται στο άρθρο 6 του Π.Δ 1224/81 επιπλέον παράγραφοι, αριθμούμενες ως 15, 16 και 17, με τις οποίες προβλέπονται :
Παράγραφος  15  του άρθρου 6 :
Από τα σχέδια  γενικής  διάταξης  θα πρέπει να προκύπτει  η δυνητική πορεία  του άξονα  ενός οχήματος  που εισέρχεται  στο πρατήριο για ανεφοδιασμό κ.ά. , οι δε σχετικές  αξονικές γραμμές  θα πρέπει  να απεικονίζονται  στα σχέδια  γενικής διάταξης ( βλ. άρθρο  17 και άρθρο 18 παρ. 4 ).
Παράγραφος 16 του άρθρου 6:
Για τα πρατήρια που διαμορφώνονται ως μεσαία,  στην κεντρική τραπεζοειδή νησίδα, στο τμήμα αυτής που διαμορφώνεται εκτός της ρυμοτομικής γραμμής, πρέπει να προβλέπεται διάδρομος πλάτους ενός (1,00) μέτρου για διέλευση ατόμων με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α),  με εξαίρεση τις περιπτώσεις πεζοδρομίων  πλάτους  μικρότερου  του 1,40, όπου η δημιουργία διαδρόμου ΑΜΕΑ είναι ανέφικτος.  Αυτό προϋποθέτει την ένδειξη,  επί του σχεδίου γενικής διατάξεως που υποβάλλεται για έγκριση κατά το στάδιο της αδείας ιδρύσεως του πρατηρίου ή κατά  την έγκριση διαφόρων τροποποιήσεων,  όλων των πάσης φύσεως πινακίδων (π.χ.  κατασκευή με το σήμα της Εταιρείας πετρελαιοειδών, μονόπολη ή δίπολη, πινακίδα πληροφοριακή για την υποχρεωτική αναγραφή των τιμών πωλήσεως των καυσίμων κ.ά.) σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. Α3/5262/11.10/20.10.2004 – ΦΕΚ Β΄ 1572  (βλ.  6.16.1 στο παράρτημα του άρθρου) ή και άλλες διατάξεις που προβλέπονται γι αυτές, ώστε να  προκύπτει  ότι  διασφαλίζεται  η απρόσκοπτη επί του πεζοδρομίου κίνηση (διέλευση) των Α.Μ.Ε.Α. Σε περίπτωση που έχουμε  πεζοδρόμιο περιορισμένου πλάτους,  θα γίνεται  σχετική μνεία στην  τεχνική έκθεση των λόγων για τους οποίους είναι ανέφικτη η δημιουργίας διέλευσης. Ειδικά για το σήμα τιμών και σήμα Εταιρείας, δεν απαιτείται να υποβληθεί στην Υπηρεσία σας άλλη αδειοδότηση  άλλης υπηρεσίας πέραν αυτής που παρέχεται  με την έγκριση  των σχεδιαγραμμάτων από την Υπηρεσία  σας. Κι αυτό γιατί  η  τοποθέτησή του  επιβάλλεται,  ως υποχρεωτική,   από  τον Ν.3054/2001 και  την Αγορανομική διάταξη 14/1989  που καθορίζει  ότι  πρέπει  να  τοποθετείται  «σε εμφανή θέση του πρατηρίου ώστε να είναι απόλυτα ορατή από πελάτες και διερχομένους οδηγούς». Η επιλογή της θέσης των πινακίδων ή σημάτων αυτών  όντος του οικοπέδου του πρατηρίου  αλλά και επί του πεζοδρομίου, πρέπει να γίνεται  από τον  μελετητή  Μηχανικό που θα απεικονίζει το σύνολο των σημάτων στο σχέδιο γενικής διάταξης που θα εγκρίνεται  ακολούθως από την Υπηρεσία σας. Κατά τον σχεδιασμό  ο μελετητής θα λαμβάνει  υπόψη του τις σχετικές διατάξεις και τα  παρακάτω  κριτήρια  ασφαλείας:
* Τα σήματα να είναι  εμφανή  από απόσταση τουλάχιστον 100 μ.  για την έγκαιρη ενημέρωση του διερχόμενου οδηγού και  για την ασφαλή είσοδο στο πρατήριο
* Τα σήματα  να  τοποθετούνται κατά το δυνατόν πλησιέστερα προς τον άξονα  κίνησης των διερχόμενων οχημάτων,  ώστε να  είναι ορατές οι τιμές από τους διερχομένους οδηγούς,  χωρίς να αποσπάται η προσοχή τους από την οδήγηση.
*  Να  είναι στις προβλεπόμενες αποστάσεις από καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος (υπέργεια ή   υπόγεια).
* Να επιτρέπουν επί  του πεζοδρομίου την κίνηση των πεζών και  (αν το  πλάτος  επαρκεί)  και  των ΑΜΕΑ
*  Να  μη δημιουργούν  προβλήματα  ορατότητας κατά  την έξοδο των οχημάτων από το πρατήριο
* Το  κάτω μέρος των  υψηλών πινακίδων (τύπου flag) να είναι  κατ΄  ελάχιστον 2.00 μ. από το επίπεδο του  πεζοδρομίου,  για  την ασφαλή διέλευση των πεζών
* Το κάτω μέρος των  ανηρτημένων πινακίδων (στην περίπτωση που εξέχουν  του πεζοδρομίου)
 να είναι  κατ΄ ελάχιστον  4.50 μ. από το επίπεδο του οδοστρώματος,  για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων  (βλ.  6.16.2 στο παράρτημα).
* οι στύλοι των σημάτων να είναι σε τέτοιο σημείο ώστε να μην εμποδίζουν την κίνηση των διερχομένων οχημάτων έξω και μέσα από το πρατήριο.
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης ¶δειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης ¶δειας Κυκλοφορίας
¶δεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων