22/04/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και συγκρότηση των τριμελών επιτροπών αυτών» | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Τεχνολογία Οχημάτων Πρατήρια Υγρών Καυσίμων Ερμηνευτική Εγκύκλιος (ΠΔ 1224/81 όπως ισχύει) Κατηγορίες πρατηρίων-Εφαρμογή του παρόντος (άρθρα 3-4)
ATH.ENA CARD
image

Κατηγορίες πρατηρίων-Εφαρμογή του παρόντος (άρθρα 3-4)


 Άρθρο  3
Κατηγορίες  πρατηρίων
Το άρθρο αυτό όπως ίσχυε, αντικαταστάθηκε εξ  ολοκλήρου με το άρθρο 25 του Π.Δ 118/06.
Με το άρθρο αυτό γίνεται διαχωρισμός των πρατηρίων σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης ανάλογα με το καθεστώς χρήσης και εκμετάλλευσης ή συνεκμετάλλευσης των οχημάτων που τροφοδοτούνται από αυτά.  Ειδικότερα τα πρατήρια υγρών καυσίμων διακρίνονται σε :
Πρατήρια ιδιωτικής χρήσης, τα οποία το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έχει το δικαίωμα εκμετάλλευσής τους, τα χρησιμοποιεί για την εξυπηρέτηση οχημάτων που :
* είτε ανήκουν σε αυτό (είναι δηλ. ιδιόκτητα)  όπως αποδεικνύεται από τις άδειες κυκλοφορίας τους
* είτε χρησιμοποιούνται από αυτό με συμβάσεις μακροχρόνιας μίσθωσης, όπως αποδεικνύεται από τις σχετικές  συμβάσεις (θα πρέπει να προσκομίζονται  στην Υπηρεσία)  
* είτε είναι  μισθωμένα με τη μέθοδο της χρηματοδοτικής μίσθωσης (LEASING) όπως αποδεικνύεται  από  τις σχετικές συμβάσεις  (θα πρέπει να προσκομίζονται  στην Υπηρεσία)  
* είναι μεν ιδιόκτητα οχήματα στελεχών ή υπαλλήλων μιας επιχείρησης, αλλά η επιχείρηση υπό μορφή bonus  επιτρέπει την τροφοδοσία αυτών  άνευ  ανταλλάγματος, τούτου αποδεικνυομένου με έγγραφο της επιχείρησης.
* είτε πρόκειται  για αυτοκίνητα  δημοσίας ή ιδιωτικής χρήσεως που ανήκουν μεν κατά κυριότητα, νομή και κατοχή σε διάφορους αυτοκινητιστές ή και σε άλλους ιδιώτες, εταιρίες κ.ά.,  όμως με βάση σύμβαση  ορισμένου χρόνου,  κατατεθειμένη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. , είναι εκμισθωμένα για να διενεργούν μεταφορές για λογαριασμό του προσώπου που έχει το ιδιωτικό πρατήριο (εργοδότη) όπως π.χ.  φορτηγά αυτοκίνητα Δ.Χ.  μισθωμένα από μεταλλευτικές επιχειρήσεις για  τις  μεταφορές  των πάσης φύσεως μεταλλευμάτων κ.ά. (βλ.  ενδεικτικά  3.1 στο παράρτημα του άρθρου) ή  αυτοκίνητα  ψυγεία που διενεργούν μεταφορές  π.χ.  γαλακτοκομικών  προϊόντων εντός  των  πόλεων για λογαριασμό  μεγάλων  βιομηχανιών γάλακτος.  
* είτε πρόκειται για πρατήρια υγρών καυσίμων ιδρυόμενα εντός του περιγράμματος Εμπορευματικού ή Εμπορευματικών Σταθμών αυτοκινήτων (Πρακτορείων Μεταφορών – βλέπε ΠΔ 79/2004) που χρησιμεύουν για την εξυπηρέτηση των ιδιόκτητων οχημάτων των αντίστοιχων επιχειρήσεων αλλά και των τυχόν συμβεβλημένων με αυτές φορτηγών δημοσίας χρήσεως.
και εφόσον,  για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις,  ο αριθμός των οχημάτων είναι μεγαλύτερος του είκοσι (20).
Για την περίπτωση των Εμπορευματικών Σταθμών Αυτοκινήτων  αρκεί το σύνολο των  ιδιόκτητων ή συμβεβλημένων οχημάτων που εξυπηρετεί ο ΕΣΑ ή το συγκρότημα των ΕΣΑ να είναι άνω των είκοσι (20).  Στην περίπτωση που  σε ένα ενιαίο χώρο (οικόπεδο)  συνυπάρχουν / συστεγάζονται περισσότερες  της μιας επιχειρήσεις, εκ των οποίων η μία τουλάχιστον  καλύπτει την απαίτηση των είκοσι οχημάτων,  τότε είναι δυνατή  η  έκδοση άδειας  ιδιωτικού πρατηρίου επ΄ονόματι  των δύο ή περισσοτέρων  φυσικών ή νομικών προσώπων.     
Απαγορεύεται η εξυπηρέτηση  οχημάτων,  πέραν των από τις  ανωτέρω περιπτώσεις
προβλεπομένων,  με ποινή την αφαίρεση της  άδειας  λειτουργίας σε περίπτωση παραβίασης  των ανωτέρω προϋποθέσεων. Για την διασφάλιση  των ανωτέρω υποβάλλεται στην Υπηρεσία κατά την υποβολή της αίτησης για χορήγηση άδειας ίδρυσης, αλλά και στην συνέχεια  τον μήνα  Ιανουάριο  κάθε έτους, υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του ιδιωτικού πρατηρίου  με την οποία δηλώνεται α) ο τρόπος  της χρήσης των τροφοδοτούμενων αυτοκινήτων και β) οι  αριθμοί κυκλοφορίας  των οχημάτων. Σε περίπτωση που τα εξυπηρετούμενα αυτοκίνητα μειωθούν κάτω των 20  ο ιδιοκτήτης  οφείλει να  ενημερώσει  την Υπηρεσία σας και εσείς να ανακαλέσετε την άδεια.  Σε  περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος  δεν ενημερώσει  την Υπηρεσία  Μ – Ε  της Ν.Α.  υπόκειται στην ποινές  που προβλέπονται για τα άνευ αδείας  λειτουργούντα  πρατήρια.  
Ως πρατήρια ιδιωτικής χρήσης θεωρούνται  επίσης και τα εξής πρατήρια στα οποία επιτρέπεται, εκτός από τα οχήματα των αδειούχων,  να εξυπηρετούνται και τα οχήματα που αναφέρονται κατά  περίπτωση  ως ακολούθως :
* Στα πρατήρια γεωργικών συνεταιρισμών και ενώσεων αυτών, γεωργικά μηχανήματα και φορτηγά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα που ανήκουν στα μέλη αυτών και έχουν  άδεια κυκλοφορίας για εξυπηρέτηση των αναγκών της γεωργικής ή κτηνοτροφικής ή πτηνοτροφικής ή σηροτροφικής ή μελισσοτροφικής ή αλιευτικής επιχείρησης, η οποία εργάζεται για λογαριασμό του συνεταιρισμού ή της ένωσης.
* Στα πρατήρια συνεταιρισμών επαγγελματιών αυτοκινητιστών, τα φορτηγά ιδιωτικής χρήσης, τα λεωφορεία δημόσιας χρήσης και επιβατικά δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα που ανήκουν στα μέλη  του συνεταιρισμού και που η χρήση τους παρέχει στα μέλη αυτά το δικαίωμα συμμετοχής στο συνεταιρισμό.
* Στα πρατήρια Κοινού Ταμείου Εισπράξεων Λεωφορείων (ΚΤΕΛ), τα λεωφορεία δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα των μετόχων αυτών, που είναι ενταγμένα στο οικείο ΚΤΕΛ.
Ειδικά για  όλα τα παραπάνω  πρατήρια  ιδιωτικής χρήσεως  δεν υπάρχει αριθμητικός περιορισμός, αναφορικά με τον αριθμό των εξυπηρετουμένων οχημάτων.
Σε ένα ιδιωτικό πρατήριο εννοείται ότι μπορεί να συνυπάρξει  και ιδιωτικό πλυντήριο ή λιπαντήριο, πάντοτε για την εξυπηρέτηση των  οχημάτων που  εξυπηρετεί και το ιδιωτικό πρατήριο.
Τέλος ως ιδιωτικής χρήσεως θεωρούνται και τα πρατήρια που ιδρύονται στα αμαξοστάσια ή στους σταθμούς του Ο.Σ.Ε ή του προαστιακού σιδηροδρόμου και μέσω των οποίων ανεφοδιάζονται με πετρέλαιο κίνησης οι αντίστοιχες μηχανές (πετρελαιομηχανές – ντιζελάμαξες).
-           Πρατήρια δημόσιας χρήσης, είναι αυτά που χρησιμεύουν για την εξυπηρέτηση οχημάτων τα οποία ανήκουν σε οποιονδήποτε (όπως και για την τυχόν αποθήκευση πετρελαίου οποιουδήποτε εγκεκριμένου τύπου και διακίνηση στον οποιονδήποτε αγοραστή) και (προαιρετικά) για την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων και άσκηση λοιπών δραστηριοτήτων (πλύση, λίπανση, παροχή υπηρεσιών, εμπορία  κ.ά.)  σύμφωνα με τα  αναφερόμενα στο άρθρο 2, παρ. α, του Π. Δ.  118/06.
 
 
Άρθρο 4
Εφαρμογή του παρόντος
Το άρθρο αυτό όπως ίσχυε, αντικαταστάθηκε εξ ολοκλήρου με το άρθρο 26 του Π.Δ 118/06.
 
Με το άρθρο αυτό διευκρινίζεται ότι σε όλα τα νησιά εκτός από την  Εύβοια,  Κρήτη , Κέρκυρα και  Ρόδο,  εφαρμόζονται εκείνα τα υποδείγματα του άρθρου  6 του Π.Δ 118/06 που αναφέρονται  στις «λοιπές περιοχές»,  δηλ. με  τις  μειωμένες  απαιτήσεις  πρόσοψης  των οικοπέδων,  ώστε να είναι ευχερέστερη η δημιουργία  και  διαμόρφωση πρατηρίων.
Λεκανοπέδιο Αττικής  στο νομό Αττικής και  για την εφαρμογή του παρόντος  θεωρείται η ευρύτερη  περιοχή της  Αθήνας  και σε αυτήν   εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις του άρθρου 6 και τα υποδείγματα του Π.Δ 118/06, που ισχύουν για δήμους με πληθυσμό άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων.
Διευκρινίζεται  ότι  σύμφωνα  με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1515/1985  - ΦΕΚ Α΄18  ως  ευρύτερη περιοχή της  Αθήνας  θεωρείται   «η περιοχή του νομού  Αττικής και η Μακρόνησος, εκτός  από τα Κύθηρα» .  (βλ. Παράρτημα 4.1)
Το ίδιο ισχύει (δηλ. εφαρμόζονται οι αυξημένες απαιτήσεις πρόσοψης του οικοπέδου ) και στην περιοχή  του νομού Θεσσαλονίκης σε ακτίνα δεκαπέντε (15) χιλιομέτρων από το Λευκό Πύργο. Εάν η ακτίνα των 15 km τέμνει την κτηματική περιφέρεια κάποιας Κοινότητας (που άλλως  θα  περιλαμβανόταν στις «λοιπές περιοχές») τότε εφαρμόζονται  και σ’ αυτήν οι περί Δήμων διατάξεις των υποδειγμάτων του άρθρου 6 του ΠΔ 1224/81, όπως αντικαταστάθηκαν από την παρ.  3 του άρθρου 28 του ΠΔ 118/06.
 
Διευκρινίζεται  ότι  στην περίπτωση  ιδρύσεως  πρατηρίου εντός ενός Δημοτικού  Διαμερίσματος,  ανεξαρτήτως του εάν ο συνολικός  πληθυσμός  του Δήμου είναι  άνω των 5.000 κατοίκων,  εφόσον  ο πληθυσμός  του αντίστοιχου  Δημοτικού  Διαμερίσματος ή και της έδρας του Δήμου (σύμφωνα με την τελευταία απογραφή)   είναι  κάτω  των 5.000, τότε  εφαρμόζονται τα υποδείγματα  των «λοιπών  περιοχών».
π.χ.  ο Δήμος  Οιτύλου έχει έδρα  την Αρεόπολη και  έχει  συνολικό πληθυσμό  5.203  κατοίκους, όμως  κανένα από τα  Δ. Δ. που τον απαρτίζουν  δεν έχει  πληθυσμό  άνω των  5.000 κατοίκων, (βλ. Παράρτημα 4.2) άρα είναι εύλογο η ίδρυση πρατηρίου σε οποιοδήποτε από αυτά  να εξετασθεί  με τα μειωμένα μέτρα.    
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης ¶δειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης ¶δειας Κυκλοφορίας
¶δεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων