22/04/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και συγκρότηση των τριμελών επιτροπών αυτών» | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Τεχνολογία Οχημάτων Πρατήρια Υγρών Καυσίμων Ερμηνευτική Εγκύκλιος (ΠΔ 1224/81 όπως ισχύει) Γενικοί Ορισμοί-Ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων καυσίμων
ATH.ENA CARD
image

Γενικοί Ορισμοί-Ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων καυσίμων


    Άρθρο 1
Ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων καυσίμων
 
Το άρθρο αυτό όπως ίσχυε, αντικαταστάθηκε  εξ ολοκλήρου με το άρθρο 23 του Π.Δ. 118/06.
Σημαντικό είναι να διευκρινιστεί ότι το Π.Δ 1224/81 περιλαμβάνει, από την ημερομηνία ισχύος του ΠΔ 118/06, τους όρους και τις  προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίμων, που βρίσκονται στις  εξής περιοχές:
1)  εγκεκριμένο σχέδιο πόλης (δηλ. ρυμοτομικό σχέδιο, με οικοδομικά τετράγωνα)
Από το γενικό αυτό κανόνα είναι αξιοσημείωτη η εξαίρεση που τίθεται με το άρθρο 22 του ΠΔ 118/06, το  οποίο  αποσκοπεί  στην ασφάλεια της συγκοινωνίας επί εθνικών οδών. Σύμφωνα με αυτή δεν εφαρμόζεται το ΠΔ 1224/81 (αλλά το Β.Δ.  465/70) όταν το  υπόψη οικόπεδο  είναι μεν εντός σχεδίου, αλλά η έμπροσθεν αυτού διερχόμενη εθνική οδός  είναι (θεωρείται ως) εκτός σχεδίου δηλ. η οδός δεν περικλείεται μεταξύ δύο ρυμοτομικών γραμμών ( το «σώμα» της οδού  είναι εκτός σχεδίου ). Ενδεικτικό  είναι το σκαρίφημα 1.1.1  του Παραρτήματος.
Επίσης ιδιαίτερα σημαντικό είναι και το δεύτερο εδάφιο της παραπάνω διάταξης (δηλ. του άρθρου 22 του ΠΔ 118/06), γιατί ρυθμίζει τα της σύνδεσης όταν έχουμε εθνική οδό που είναι σε επαφή με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο (χωρίς η οδός να είναι ενταγμένη στο σχέδιο) ή με όριο οικισμού (προϋφιστάμενου του έτους 1923 ή οριοθετημένου σύμφωνα με τις διατάξεις του από 24.4.1985 Π.Δ.  – ΦΕΚ  Δ΄ 181). Έτσι λοιπόν, όταν  μία  εθνική  οδός διέρχεται  ως εφαπτόμενη μεν του σχεδίου πόλεως αλλά εκτός αυτού, έχουσα ως όριο την αντίστοιχη Ρ.Γ., στην οποία περατώνεται το σχέδιο πόλεως, τότε αν έχουμε κόμβους (συμβολές)  με συμβάλλουσες οδούς, δεν εφαρμόζεται το ΠΔ 1224/81 επί των συμβαλλουσών οδών, μέχρις αποστάσεως 100 μ. από το σημείο που αυτές αλλάζουν διατομή (λόγω της διαμόρφωσης του κόμβου) δηλ. πρακτικά  δεν είναι εφικτή η  ίδρυση πρατηρίου  (βλ. σκαρίφημα 1.1.2). Το ίδιο συμβαίνει όταν μία εθνική οδός διέρχεται εφαπτόμενη από οικισμό, αλλά το σώμα της οδού είναι εκτός του οικισμού.
Αν όμως η εθνική οδός  διαθέτει  διαμορφωμένη παράπλευρη οδό, με κυκλοφορούμενο εύρος τουλάχιστον 6,00 μ για περιοχές άνω των 5.000 κατοίκων ή τουλάχιστον 5,00 μ (για τις λοιπές περιοχές), ο οποίος παράδρομος συνδέεται  με την κυρία οδό μέσω κόμβων,  είναι προφανές ότι επιτρέπεται η δημιουργία πρατηρίου (με τις  διατάξεις του Π.Δ. 1224/81 όπως ισχύει) επί του παραδρόμου,  ο οποίος αποσκοπεί  στην  εξυπηρέτηση της τοπικής  κυκλοφορίας, σε αντίθεση με το κυρίως  ρεύμα της εθνικής οδού, που εξυπηρετεί  την  διερχόμενη  (με υψηλές  ταχύτητες) κυκλοφορία (βλ. σκαρίφημα 1.1.3). Αντίθετα, όταν η εθνική οδός διέρχεται μέσα από εγκεκριμένο σχέδιο ή μέσα από εγκεκριμένο οικισμό (δηλ. ο οικισμός εκτείνεται εκατέρωθεν της οδού ) τότε εφαρμόζεται, για την διαδικασία αδειοδότησης, για τα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο στην εθνική οδό,  το ΠΔ 1224/81 ((βλέπε  σκαρίφημα 1.1.4).
2) Διανομές του  Υπουργείου Γεωργίας . Το Π.Δ 1224/81  εφαρμόζεται σε περιοχές που προέρχονται από διανομές του Υπουργείου Γεωργίας και έχουν εγκεκριμένο σχέδιο. Ενδεικτικά στο 1.2.1 του Παραρτήματος  παρουσιάζεται  Διανομή του Υπουργείου Γεωργίας που αναφέρεται σε περιοχή της  Κοινότητας  Παλαιάς  Φώκαιας της  Ν.Α.  Ανατολικής  Αττικής.
3) Οικισμοί. Τέλος το ΠΔ 1224/81  έχει εφαρμογή  σε οικόπεδα που βρίσκονται εντός οικισμών προϋφισταμένων του 1923 ή εντός των ορίων νομίμως οριοθετημένων οικισμών με πληθυσμό  μέχρι 2000 κατοίκους. Ενδεικτικά επισυνάπτεται στο 1.3.1. του Παραρτήματος σχέδιο με τα όρια του οικισμού Πικερμίου της Ν.Α. Ανατολικής Αττικής.  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις προϊσχύουσες (του Π.Δ. 118/06)  διατάξεις  τα εντός οικισμών ιδρυόμενα πρατήρια εξετάζονταν (μέχρι τώρα) με βάση τις διατάξεις του Β.Δ. 465/70.  Αξίζει να διευκρινισθεί  ότι  η υπαγωγή των (εφεξής  ιδρυομένων ) εντός  οικισμών πρατηρίων στις  διατάξεις  του Π.Δ. 1224/81  περιορίζεται ουσιαστικά στα θέματα  κυκλοφοριακών συνδέσεων ( δηλ. απαιτούνται πλέον  «αποτμήσεις  πεζοδρομίων»   και όχι  κόμβοι σύνδεσης), στην ορατότητα,  αποστάσεις από άλλα πρατήρια  κ.λ.π. όπως και στα των διαδικασιών έκδοσης  των αδειών, αλλά δεν υπάρχει καμία  επίπτωση ή διαφοροποίηση  σε  πολεοδομικά  θέματα,  όπως οι ισχύοντες όροι δόμησης της περιοχής (ποσοστό κάλυψης,  συντελεστής δόμησης,  ύψος κ.ά.), η απόσταση της γραμμής δόμησης (που  αντιμετωπίζεται  με βάση τις  διατάξεις  του Π.Δ. 209/98 – ΦΕΚ Α΄169 όπως  ισχύει) ή  οι κατασκευές στους  ακάλυπτους  χώρους (δεξαμενές, νησίδες, στέγαστρα),  που αντιμετωπίζονται  με το τελευταίο εδάφιο της  παρ. 5  του  άρθρου 17  του  ισχύοντος  Γ.Ο.Κ.  (ν. 1577/85 όπως  τροποποιήθηκε με τον Ν.2831/2000). 
Οι παράγραφοι 1,2 και 3 που αναφέρονται παραπάνω ερμηνεύουν τις διατάξεις του άρθρου 22 του Π.Δ. 118/06 σε συνδυασμό με το άρθρο 23 του ιδίου Δ/τος.
 
 
 
Άρθρο 2
Γενικοί ορισμοί
Το άρθρο 2  του Π.Δ. 1224/81,  όπως ίσχυε με τον τίτλο «Ορισμοί», αντικαταστάθηκε εξ  ολοκλήρου με το άρθρο 24 του Π.Δ. 118/06.
Με αυτό διευκρινίζονται  ορισμένοι όροι  που χρησιμοποιούνται  στις  διατάξεις  του  (μετά την τροποποίησή του με  το Π.Δ.  118/2006).
« Πρατήριο υγρών καυσίμων »  νοείται  η  εγκατάσταση στην οποία ανεφοδιάζονται με υγρά καύσιμα οδικά οχήματα (αυτοκίνητα, δίκυκλα, τρίκυκλα, αγροτικά μηχανήματα και μηχανήματα έργων), ειδικά μηχανήματα, ελαφρά σκάφη κ.α.
Επίσης « Πρατήριο υγρών καυσίμων »  νοείται  η  εγκατάσταση στην οποία αποθηκεύεται και διακινείται πετρέλαιο θέρμανσης ή και οποιουδήποτε εγκεκριμένου τύπου πετρέλαιο (φωτιστικό πετρέλαιο κ.ά.).
Είναι σημαντικό να διευκρινισθεί ότι ως πρατήριο θεωρείται και εκείνο το πρατήριο υγρών καυσίμων,  το οποίο παρέχει  μόνο  πετρέλαιο κίνησης ( βλ. παρ. 7 του άρθρου 6  του Π.Δ. 1224/81,  η οποία παρέμεινε σε ισχύ).
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι ως «πρατήριο υγρών καυσίμων» δύναται να θεωρηθεί εγκατάσταση μέσω της οποίας ανεφοδιάζονται :
* αυτοκίνητα  κάθε είδους
* δίκυκλα ή τρίκυκλα
* μηχανήματα  έργων (στο Παράρτημα 2.1.α του παρόντος άρθρου αναφέρεται  ποια  θεωρούνται ως μηχανήματα έργων,  σύμφωνα με την  Υ.Α.  Δ13ε/0/232/92  – ΦΕΚ  Β΄ 119 ) 
* αγροτικά  μηχανήματα (στο Παράρτημα 2.1.β  βλ. την παρ. 1 του άρθρ.11 του Ν.3399/2005, ΦΕΚ Α΄ 255, όπου  ως «αγροτικά μηχανήματα»  ορίζονται οι κάθε μορφής γεωργικοί ελκυστήρες και οι αυτοπροωθούμενες  μηχανές εκτέλεσης γεωργικών εργασιών π.χ. αλωνιστικές μηχανές κ.ά.)
* ειδικά μηχανήματα  ( π.χ. ντηζελοκίνητα  αλυσοπρίονα, ηλεκτροπαραγωγά  ζεύγη )
* ελαφρά σκάφη ( δηλ. μέχρι  μήκους 8 μέτρων). Ειδικά  για τον ανεφοδιασμό των σκαφών  μπορεί να εκδοθούν και άδειες εγκατάστασης  και λειτουργίας  δεξαμενών αποθήκευσης  υγρών καυσίμων από τις αρμόδιες  Υπηρεσίες  Ανάπτυξης  των Ν.Α.  σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (Ν. 3054/02  και Ν. 3325/05).
Ο ανεφοδιασμός των ανωτέρω γίνεται με υγρά καύσιμα δηλαδή ή βενζίνες ή πετρέλαιο (οιουδήποτε  εγκεκριμένου τύπου ) ή και τα δύο συγχρόνως.  Π.χ.  για βιοντήζελ  βλ. την ΚΥΑ  στο ΦΕΚ Β΄ 1757/2006  στο Παράρτημα  2.1.γ  του άρθρου.
Επίσης ως πρατήριο υγρών καυσίμων δύναται να θεωρηθεί και  η εγκατάσταση στην οποία αυτοτελώς αποθηκεύεται και διακινείται πετρέλαιο θέρμανσης ή πετρέλαιο φωτιστικό ή πετρέλαιο κίνησης (π.χ. για τον εφοδιασμό των ντηζελομηχανών του Ο.Σ.Ε ή του προαστιακού σιδηροδρόμου ή για  ντηζελομηχανές /  γεννήτριες  σταθμών ηλεκτροπαραγωγής  της ΔΕΗ ) ή  πετρέλαιο οποιουδήποτε τυχόν άλλου εγκεκριμένου τύπου.
Πέραν τούτου σε κάθε πρατήριο υγρών καυσίμων,  όπως αυτά ορίσθηκαν παραπάνω,  επιτρέπεται (δηλ. είναι προαιρετικό) να ασκούνται και δραστηριότητες που αποσκοπούν στην εν γένει βελτίωση των όρων βιωσιμότητας του πρατηρίου, στην  αρτιώτερη εξυπηρέτηση των
διακινουμένων  αλλά  και  του  γειτνιάζοντος  αστικού ιστού  και ειδικότερα :
1) παροχή υπηρεσιών πλύσης ή / και λίπανσης σε αυτοκίνητα, δίκυκλα, αγροτικά μηχανήματα, μηχανήματα έργων, ειδικά μηχανήματα, ελαφρά σκάφη κ.α. εφ΄ όσον εννοείται οι αντίστοιχες εγκαταστάσεις έχουν διαστάσεις και εξοπλισμό επαρκή για την παροχή αυτών των υπηρεσιών.
2) εμπορία ειδών συναφών προς τα οχήματα (όπως ενδεικτικά ορυκτελαίων, αλυσίδων, καθαριστικών, υγρών φρένων κ.α.) ανταλλακτικών (π.χ.  φίλτρων βενζίνης και λαδιών, υαλοκαθαριστήρων) και εμπορευμάτων (π.χ.  καλυμμάτων ηλιοπροστασίας κ.α. ),  καθώς και οποιαδήποτε άλλη εμπορική δραστηριότητα με την οποία καλύπτονται οι ανάγκες των διακινουμένων και χρηστών του πρατηρίου (όπως  πώληση σιγαρέτων, γαλακτοκομικών ειδών, τυποποιημένων ροφημάτων και εδεσμάτων, τουριστικών χαρτών κ.α.). Εξυπακούεται ότι η άσκηση αυτής της δραστηριότητας  θα είναι και σύμφωνη με τυχόν ισχύουσες ειδικότερες διατάξεις (π.χ. τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν για τα καταστήματα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος). Διευκρινίζεται πάντως ότι η  τυχόν καθυστέρηση στην αδειοδότηση, ή η ανάκληση της αδείας μιας τέτοιας ειδικής (συμπληρωματικής)  δραστηριότητας δεν επηρεάζει επ΄  ουδενί   την (βασική) άδεια  λειτουργίας του πρατηρίου  ούτε  απαιτείται υποβολή στην Υπηρεσία  σας  τυχόν προβλεπομένων από άλλες  διατάξεις  αδειών λειτουργίας  ειδικής (συμπληρωματικής) δραστηριότητας.
3) παροχή διαφόρων υπηρεσιών στους διακινούμενους όπως:
* εστιατόρια  και  μπαρ, με την προϋπόθεση ότι οι τυχόν εστίες φλόγας που διαθέτουν θα απέχουν πέραν των 20 μέτρων από τα επικίνδυνα σημεία του πρατηρίου  και ο «πληθυσμός» τους (όπως προβλέπεται από την  οικεία εγκριθείσα από την Πολεοδομία, στο στάδιο εκδόσεως της οικοδ. Αδείας, μελέτη  Παθητικής Πυροπροστασίας) δεν  θα υπερβαίνει τα  50 άτομα. 
*συνεργεία οχημάτων, με την προϋπόθεση ότι θα είναι σύμφωνα με το Π.Δ 78/88 όπως ισχύει .
*σταθμός οδικής βοήθειας,  με την προϋπόθεση ότι θα είναι εγκατεστημένος  σε τέτοια θέση ώστε να μην δημιουργεί προβλήματα στα  διακινούμενα (για εφοδιασμό με καύσιμα ή για λοιπές  εξυπηρετήσεις) οχήματα  και θα είναι σύμφωνος  με τις εκάστοτε  ισχύουσες γι αυτούς διατάξεις.
*μηχανήματα  ΑΤΜ ή τράπεζα, με την προϋπόθεση ότι δεν θα έχει εμβαδόν άνω των 70 τ. μ.  ώστε να εμπίπτει σε απαγορευτικές διατάξεις του Π.Δ 71/88  ως χώρος  συνάθροισης  κοινού.
*πρώτες βοήθειες, εγκαταστάσεις προσωπικής υγιεινής (δηλαδή νιπτήρες, καταιωνιτήρες,  
lockers, κ.α.),  εγκαταστάσεις διανυκτέρευσης. 
 *στάθμευση οχημάτων, με την προϋπόθεση ότι το πρατήριο διαθέτει επαρκή έκταση γι αυτό και ότι ο χώρος που χρησιμοποιείται για τη στάθμευση είναι πέραν του χώρου που απαιτείται για την είσοδο – ανεφοδιασμό – έξοδο των οχημάτων. Στην περίπτωση αυτή, που δεν καταβάλλονται φύλακτρα, εκδίδεται ιδιαίτερη άδεια για υπαίθριο σταθμό, απλώς η διάταξη των θέσεων στάθμευσης γίνεται σύμφωνα με τα υποδείγματα του άρθρου  28 του Π. Δ.  455/76 (ΦΕΚ Α΄ 169) και ειδικά  για στάθμευση   φορτηγών ή λεωφορείων (εφόσον διατίθεται τόσο μεγάλη έκταση) η διάταξη των θέσεων θα είναι σύμφωνη  με τα  συνημμένα ενδεικτικά  υποδείγματα.  στο  παράρτημα 2.2. του  παρόντος άρθρου
* Λοιπές εγκαταστάσεις, όπως  π.χ.  τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ  του Ν.2963 
Προϋπόθεση  για την δημιουργία των ανωτέρω συμπληρωματικών εγκαταστάσεων είναι ότι :
-           κάθε  ειδική εγκατάσταση  θα είναι σύμφωνη  με τις επί μέρους (πολεοδομικές και λοιπές) διατάξεις  που ενδεχομένως ισχύουν για κάθε μία από αυτές
-           θα έχουν ληφθεί  υπόψη, κατά τον σχεδιασμό των ανωτέρω  ειδικών (συμπληρωματικών) εγκαταστάσεων (εξαιρουμένων των συνεργείων και πλυντηρίων), οι  διατάξεις προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ  και με πρόβλεψη μίας τουλάχιστον  θέσης στάθμευσης  κατάλληλης για  ΑΜΕΑ. Σχετικό  είναι το σκαρίφημα  στο Παράρτημα  2.3.
Στο σημείο αυτό  αξίζει να  διευκρινιστούν  το παρακάτω, για τα οποία υποβάλλονται κατά καιρούς ερωτήματα :
- ένας  «Σταθμός αυτοκινήτων με αντλίες» του Π.Δ.455/76 δεν πρέπει να συγχέεται / ταυτίζεται  με το «πρατήριο υγρών καυσίμων», εκ μόνου του γεγονότος  ότι περιλαμβάνει  και  υγρά καύσιμα. Απλώς και μόνο οι  λεπτομέρειες κατασκευής, τοποθέτησης και  σύνδεσης  των  αντλιών  ή διανομέων  υγρών καυσίμων,  των δεξαμενών υγρών καυσίμων και των συστημάτων ασφαλείας (για τους ατμούς υδρογονανθράκων ή ανίχνευσης στους  υπόγειους ορόφους του σταθμού),  είναι αυτές που περιλαμβάνονται  στα άρθρα 10 και 12  του ΠΔ 1224/81, στα οποία παραπέμπει  το ΠΔ 455/76 (όπως ισχύει). Για την ίδρυση  «Σταθμών  αυτοκινήτων με αντλίες »  δεν  ισχύει η απαγόρευση  του άρθρου 3  του  Ν.2465/97 (ΦΕΚ Α΄ 28)  για την απόσταση των 200 μ.  από χώρους  συνάθροισης κοινού  κ.λ.π.  Επίσης δεν λαμβάνεται υπόψη απαγορευτική απόσταση μεταξύ  «πρατηρίου»  και  «Σταθμού με αντλίες»  επί της αυτής οδού.  
- ένα  «Μικτό πρατήριο υγραερίου»  δεν πρέπει να συγχέεται / ταυτίζεται  με το «πρατήριο υγρών καυσίμων», εκ μόνου του γεγονότος  ότι περιλαμβάνει (εκτός του LPG)  και  υγρά καύσιμα. Απλώς και μόνο οι  λεπτομέρειες κατασκευής, τοποθέτησης και  σύνδεσης  των  αντλιών  ή διανομέων  υγρών καυσίμων, των δεξαμενών υγρών καυσίμων και  των συστημάτων ασφαλείας για τα υγρά καύσιμα,  είναι αυτές που περιλαμβάνονται  στα  άρθρα 10 και 12  του ΠΔ 1224/81 ή τα αντίστοιχα του ΒΔ 465/70, όπως ισχύουν,  στα οποία παραπέμπει  το ΠΔ 595/84 (όπως ισχύει). Για την ίδρυση  «Μικτών πρατηρίων υγραερίου»  δεν  ισχύει η απαγόρευση  του άρθρου 3  του  Ν.2465/97 (ΦΕΚ Α΄ 28)  για την απόσταση των 200 μ.  από χώρους  συνάθροισης κοινού  κ.λ.π. ούτε  νοείται απαγορευτική απόσταση από  πρατήριο υγρών καυσίμων επί της αυτής οδού.
Σημαντικό είναι να τονισθεί ότι η εγκατάσταση τόσο των πρατηρίων όσον και των λοιπών ειδικών εγκαταστάσεων είναι δυνατή μόνον εφόσον αυτές, ως χρήσεις,  επιτρέπονται από τις  πολεοδομικές διατάξεις  που αναφέρονται στις χρήσεις γης και τους όρους και περιορισμούς δόμησης που ισχύουν στην αντίστοιχη θέση.
Οικισμοί :
Οι  οικισμοί  διακρίνονται  σε  οικισμούς  προ του έτους  1923  και σε οικισμούς  με πληθυσμό  κάτω των 2.000 κατοίκων  σύμφωνα  με την εκάστοτε  τελευταία απογραφή  (βλ. 2.4  στο παράρτημα του παρόντος  άρθρου)
Κόμβος :
Επισημαίνεται ότι διαφοροποιείται η έννοια του «κόμβου», σε σχέση με τα προϊσχύοντα ( όπου  ως κόμβος  θεωρείτο μέχρι τώρα  η συμβολή 5 τουλάχιστον οδών)   και πλέον ως  «Κόμβος», για την εφαρμογή του παρόντος, ανεξαρτήτως του πως ορίζεται στον Κ.Ο.Κ., νοείται κάθε ισόπεδη συμβολή, διακλάδωση ή διασταύρωση οδών, συμπεριλαμβανομένων και των ελεύθερων χώρων που σχηματίζονται από αυτές  (βλ.  2.5 στο παράρτημα  του παρόντος  άρθρου ).
Μεσαία και γωνιακά οικόπεδα : 
Επίσης για την εφαρμογή των σχεδιαγραμμάτων διαμόρφωσης των προσπελάσεων του πρατηρίου ως «Μεσαίο οικόπεδο»  κατά την έννοια του παρόντος (δηλαδή στο οποίο
εφαρμόζονται τα υποδείγματα 1, 2, 3, 9, 11 και 12 του άρθρου 6 ) θεωρείται το οικόπεδο εκείνο που είτε :
- έχει πρόσωπο επί μίας και μόνης εγκεκριμένης  οδού  (βλ.  σκαρίφημα  2.6)  ή
- έχει δύο διαδοχικές πλευρές του έχουν πρόσωπο επί  εγκεκριμένων οδών που τέμνονται  υπό γωνία μεγαλύτερη ή ίση των 1350   (βλ. σκαρίφημα  2.7  στο  παράρτημα  του άρθρου ), ή
-  έχει δυο διαδοχικές πλευρές  που έχουν πρόσωπο επί μίας εγκεκριμένης οδού και επί άλλης που είναι χαρακτηρισμένη είτε ως Πεζόδρομος είτε ως ιδιωτική, είτε ως αδιέξοδος, ανεξαρτήτως γωνίας συμβολής των οδών ( βλ. σχέδια  2.8.1 και  2.8.2 στο  παράρτημα ).
Σε αυτή την περίπτωση  στην συμβολή των οδών  δεν τηρείται  η απόσταση  «Η»  που προβλέπεται από το υπόδειγμα 8 της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του Π.Δ 118/06 .
Προς αποφυγή  παρανοήσεων  διευκρινίζεται ότι  σε ένα  οικόπεδο,  ανεξαρτήτως  του εάν θεωρείται (σύμφωνα με τα παραπάνω) ως γωνιακό, μπορεί,   εφόσον οι διαστάσεις  του το επιτρέπουν και εφόσον  επίσης  θεωρείται  επιθυμητό από  απόψεως  εμπορικής  εκμεταλλεύσεως, να  πραγματοποιηθεί  σχεδιασμός  ώστε να λειτουργήσει  και  ως μεσαίο  δηλ.  το σχήμα  του οικοπέδου  δεν είναι αποκλειστικό  κριτήριο  για την εφαρμογή του αντίστοιχου  υποδείγματος (βλ. σχέδια  2.9.1  και 2.9.2  στο  Παράρτημα ). 
 
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης ¶δειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης ¶δειας Κυκλοφορίας
¶δεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων