31/01/2018 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης έντεκα (11) Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύει
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Τεχνολογία Οχημάτων Προδιαγραφές Οχημάτων Σύστημα Αντιεμπλοκής κατά την πέδηση (ABS)
ATH.ENA CARD
image

Σύστημα Αντιεμπλοκής κατά την πέδηση (ABS)


 

 • Υποχρέωση ABS στα Μεταχειρισμένα Μεγάλα Οχήματα
  • Επιτρέπεται η ταξινόμηση ή η μεταβίβαση μέχρι 31/12/2010 στα μεταχειρισμένα οχήματα που είχαν εισαχθεί ή κυκλοφορούσαν αντίστοιχα πριν της 1/1/2009 χωρίς σύστημα αντιεμπλοκής κατα την πέδηση (εγκ. 1876/55/14.1.2009)
  • Οδηγίες για την εκ των υστέρων τοποθέτηση συστήματος αντιεμπλοκής κατά την πέδηση (πχ. ABS) στα οχήματα που κυκλοφορούσαν την 31/12/2008 ή είχαν εισαχθεί στη χώρα μέχρι τότε και άλλα σχετικά θέματα (εγκ. 9527/535/09)
  • Διευκρίνιση στην αριθμ. 9527/535/25-09-2009 εγκύκλιο εφαρμογής της απόφασης 28366/2098/06 για οχήματα με αμιγώς υδραυλικό σύστημα πέδησης που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα (εγκ. 59851/3658/09)
  • Μητρώα εξουσιοδοτημένων συνεργείων - επιθεωρητών για την εφαρμογή της 28366/2098/06 απόφασης για το ABS (1ης περιόδου 2018)
  • Διευκρινήσεις της εγκυκλίου 9527/535/09 (Προδιαγραφές-Απαιτήσεις ΣΑΠ (Φύλλα δοκιμών (test report) παρ Β2.2) με αρ. πρ. 43592/3254/10
  • Ανάρτηση έγκυρα πιστοποιημένων εγκρίσεων τύπου ή φύλλων δοκιμών για εκ των υστέρων πρόσθεση ABS εγκύκλιος (οικ. 63561/4700/10
  • Εγκρισεις τύπου ή φύλλα δοκιμών Συστημάτων Αντιεμπλοκής κατα την πέδηση για την εκ των υστέρων τοποθέτηση. Για τα αντίγραφα που παρατίθενται παρακάτω, τα πρωτότυπα (κατάλληλα επικυρωμένα) εχουν κατατεθεί και ευρίσκονται στην υπηρεσία μας Για τη χρήση τους, όπου προβλέπεται, από τους ενδιαφερόμενους δεν απαιτείται επικύρωση.
    - WABCO - DCAB DBASIC - EB111.0 E 
    - KNORR BREMSE - ABS6 - 18.10.05.2057
    - WABCO – TEBS D - EB123.7 E
    - WABCO – TEBS Ε - EB123.8 E
    - WABCO – VCS II - EB140.3 E
    - KNORR BREMSE – KB4-TA – RDW20160001 ext01
    - HALDEX Modular 1-2 EB121.4E
    - KNORR BREMSE – TEBS G2 – EB154.2E
    - Haldex TK+

 • Υποχρέωση ABS στα Καινούρια Μεγάλα Οχήματα
 • Διευκρινήσεις της εγκυκλίου 9527/535/09 (Καταληκτικές ημερομηνίες επιβολής ΣΑΠ σε οχήματα που δεν φέρουν)
 • Διευκρινίσεις για την υποχρέωση ύπαρξης ΣΑΠ σε «βαρέα» οχήματα (ABS) 4451/401 (Περιπτώσεις μεταβίβασης ΦΔΧ αυτοκινήτων, Αντικατάσταση οχήματος, Οχήματα ιδιοκτησίας ΟΤΑ, χρονικός περιορισμός ισχύος της άδειας κυκλοφορίας).
 • Εγκύκλιος μη υποχρέωσης τοποθέτησης / ύπαρξης Σύστηματος Αντιεμπλοκής κατά την πέδηση (ABS) σε τουριστικά τρένα. (26025/2531)
 • Απόφαση 40857/4926/13 (ΦΕΚ Β’3328/27.12.13) «Ταξινόμηση ορισμένων κατηγοριών μεταχειρισμένων οχημάτων με συστήματα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση».
  • Εγκύκλιοςοικ.69434/7783/31.12.13  Δημοσίευση της υπ’αριθμ. 40857/4926 (ΦΕΚ Β΄3328/27.12.2013) Υπουργικής Απόφασης του Υπο.Με.Δι. «Ταξινόμηση ορισμένων κατηγοριών μεταχειρισμένων οχημάτων με συστήματα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση».
 • Απόφαση οικ 21647/1419/14 (ΦΕΚ Β’905/11.04.14) «Μεταβίβαση και πρώτη ταξινόμηση ορισμένων κατηγοριών μεταχειρισμένων οχημάτων χωρίς συστήματα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση».
 • ap 38059/2419/14 (ΦΕΚ Β΄1692/25-6-14)  "Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 28366/2098/06 (Β΄ 441/ 11−4−2006) Υπουργικής απόφασης «Ταξινόμηση ορισμένων κατηγοριών μεταχειρισμένων οχημάτων με συστήματα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση», όπως ισχύει......"
 • ap 68176/4406/15 (ΦΕΚ Β΄67/16-1-15)  "Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 28366/2098/06 (Β΄ 441/ 11−4−2006) Υπουργικής απόφασης «Ταξινόμηση ορισμένων κατηγοριών μεταχειρισμένων οχημάτων με συστήματα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση», όπως ισχύει......"
 • ap 30747/1136/15 (ΦΕΚ Β΄1309/1-7-15)  "Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 28366/2098/06 (Β΄ 441/ 11−4−2006) Υπουργικής απόφασης «Ταξινόμηση ορισμένων κατηγοριών μεταχειρισμένων οχημάτων με συστήματα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση», όπως ισχύει......"
 • ap 20188/1129/16 (ΦΕΚ Β΄853/30-3-16)   "Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 28366/2098/06 (Β΄ 441/ 11−4−2006) Υπουργικής απόφασης «Ταξινόμηση ορισμένων κατηγοριών μεταχειρισμένων οχημάτων με συστήματα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση», όπως ισχύει......"
 • ΥΑ 74919/4049/16 (ΦΕΚ Β’ 3974/12-12-2016) (ABS – Τροποποίηση) «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 28366/2098/06 (B΄441//11-4-2006) Υ.Α. “Ταξινόμηση ορισμένων κατηγοριών μεταχειρισμένων οχημάτων με συστήματα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση”» [ΑΔΑ: ΩΖ8Ξ4653ΟΞ-0ΛΨ]


Συνημμένα Αρχεία
pdf documentΕγκύκλιος 1876/55/14.1.2009
pdf documentΕγκύκλιος 59851/3658/09
pdf documentΕγκύκλιος 63561/4700/10
pdf documentWABCO - DCAB DBASIC - EB111.0 E
pdf documentKNORR BREMSE - ABS6 - 18.10.05.2057
pdf documentWABCO – TEBS D - EB123.7 E
pdf documentWABCO – TEBS Ε - EB123.8 E
pdf documentWABCO – VCS II - EB140.3 E
pdf documentKNORR BREMSE – KB4-TA – RDW20160001 ext01
pdf documentΕγκύκλιος 4541/401/11
pdf documenteg_59089_3η Περ 2015_ΑΔΑ_ΩΩΨΕ465ΦΘΘ-Ε6Γ.pdf
pdf documentΕγκύκλιος 26025/2531
pdf document2016_1p_eg_1813 ABS - 2016 1η Πε.pdf
pdf documentap_38059_2419_14_allagi imerominion taxinom_ABS.pdf
pdf documentap_68176_4406_15 trop 28366_2098_06.pdf
pdf documentap_30747_1136_15 trop 28366_2098_06.pdf
pdf documentap_20188_1129_16 trop 28366_2098_06.pdf
pdf document2016_2p_eg_31644 ABS- 2016 2η Πε.pdf
pdf documentΩΡ1Θ465ΧΘΞ-Ο4Ι.pdf
pdf documentHALDEX TK +
pdf documentΩ66Ν465ΧΘΞ-5Ρ7.pdf
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας