22/04/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και συγκρότηση των τριμελών επιτροπών αυτών» | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Εμπορευματικές Μεταφορές Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές Εγκύκλιος Εφαρμογής του νόμου 3446 Θέματα που αφορούν διεθνείς μεταφορές και άλλες παραβάσεις
ATH.ENA CARD
image

Θέματα που αφορούν διεθνείς μεταφορές και άλλες παραβάσεις


    
 
1.44  Διενέργεια διεθνούς οδικής εμπορευματικής μεταφοράς για λογαριασμό τρίτων χωρίς C.Μ.R.
 
            Οι μεταφορείς που διενεργούν διεθνείς οδικές μεταφορές πρέπει να συμμορφώνονται με την Σύμβαση CMR, η οποία καθορίζει την ευθύνη του μεταφορέα και τα έγγραφα που πρέπει να υπάρχουν επί του οχήματος.
Η παραπάνω σύμβαση εφαρμόζεται σε όλες τις μεταφορές μεταξύ δύο διαφορετικών χωρών, όταν μια τουλάχιστον συμμετέχει στη Σύμβαση CMR. Οι οδικοί μεταφορείς που διενεργούν διεθνείς μεταφορές σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης CMR πρέπει να συμπληρώνουν ειδικό δελτίο παράδοσης (διεθνής φορτωτική της Σύμβασης CMR).
            Το έντυπο αυτό συμπληρώνεται σε τρία αντίτυπα τα οποία υπογράφονται από τον μεταφορέα και τον αποστολέα εμπορευμάτων. Το ένα αντίτυπο (αυτό με τις κόκκινες γραμμές) κρατείται από τον αποστολέα , ένα δίδεται στον παραλήπτη (με τις μπλε γραμμές) και ένα (με πράσινες γραμμές) πρέπει να βρίσκεται επί του οχήματος .
            Για την διεθνή μεταφορά με ΦΙΧ αυτοκίνητα δεν απαιτείται η συμπλήρωση του εντύπου CMR.
 
1.45 Διενέργεια διεθνών μεταφορών με πλαστή άδεια ΕΔΥΜ ή παραποίησή  της ή συμπλήρωσή της κατά παράβαση του σχετικού Κανονισμού ΕΔΥΜ (CEMT) και της Φ205/68/1/1983 υ.α
 
            Οι  άδειες ΕΔΥΜ παρέχουν το δικαίωμα για τη διενέργεια οδικών μεταφορών εμπορευμάτων ή για την κυκλοφορία των φορτηγών οχημάτων χωρίς φορτίο:
            α) Από την Ελλάδα προς τα άλλα κράτη – μέλη της ΕΔΥΜ και αντίστροφα
            β) Διαμέσου  κρατών  – μελών της ΕΔΥΜ (transit)
            γ)Από οποιοδήποτε κράτος – μέλος της ΕΔΥΜ προς οποιοδήποτε άλλο και αντίστροφα.
            Σε περίπτωση που ορισμένες άδειες ΕΔΥΜ δεν ισχύουν για συγκεκριμένα κράτη – μέλη, όπως Ελλάδα, Αυστρία, Ιταλία, οι περιορισμοί αναγράφονται πάνω στις άδειες αυτές (με κόκκινο αποτύπωμα σφραγίδας).
            Οι άδειες ΕΔΥΜ:
            α) Δεν παρέχουν δικαίωμα για τη διενέργεια οδικών εμπορευματικών μεταφορών μέσα στην επικράτεια των κρατών – μελών της ΕΔΥΜ (δηλαδή μεταφορών στις οποίες τα σημεία φόρτωσης και εκφόρτωσης βρίσκονται μέσα στο ίδιο κράτος – μέλος ).
            β) Είναι προσωπικές (εκδίδονται στο όνομα του δικαιούχου μεταφορέα) και αμεταβίβαστες.
            γ) Μπορούν να συνοδεύουν οποιοδήποτε φορτηγό της επιχείρησης, για όλη όμως  τη μεταφορά που διενεργείται με το φορτηγό όχημα ή  συρμό (ρυμουλκό και ρυμουλκούμενο ή επικαθήμενο).
            Από το έτος 2006 ισχύει απόφαση της ΕΔΥΜ, που περιορίζει τον αριθμό των δρομολογίων που μπορούν πραγματοποιούνται ανά ταξίδι εκτός της χώρας ταξινόμησης του οχήματος για κάθε φορτηγό σε τρία (3). Έτσι, αλβανικό  πχ φορτηγό μπορεί να πραγματοποιήσει μέχρι και 3 έμφορτα δρομολόγια με σημείο φόρτωσης και παράδοσης μεταξύ τρίτων χωρών, πλέον των δρομολογίων εξόδου και επιστροφής στην Αλβανία. Δηλαδή μετά την εκτέλεση των 3 έμφορτων δρομολογίων πρέπει να επιστρέψει στην Αλβανία.
            Το έντυπο της  άδειας  ΕΔΥΜ είναι χρώματος πράσινου και έχει ενιαία μορφή (εκδίδεται από τη Γραμματεία της ΕΔΥΜ) για όλα τα κράτη μέλη της.  Η άδεια ΕΔΥΜ συνοδεύεται από βιβλίο δρομολογίων 50 φύλλων με τα αντίστοιχα αντίγραφα που παραμένουν στο βιβλίο ακόμα και μετά το πέρας του ταξιδιού. Τα συνοδευτικά βιβλία των αδειών ΕΔΥΜ εκδίδονται από το κάθε κράτος, για το λόγο αυτό δεν έχουν ακριβώς την ίδια μορφή. Εκτός των αδειών ΕΔΥΜ που έχουν διάρκεια ισχύος ενός έτους, εκδίδονται από τη Γραμματεία της ΕΔΥΜ άδειες μικρότερης διάρκειας, χρώματος κίτρινου.
            Στα φύλλα του συνοδευτικού βιβλίου ΕΔΥΜ σημειώνονται όλα τα δρομολόγια από το σημείο φόρτωσης μέχρι το σημείο εκφόρτωσης του εμπορεύματος και συνεπώς είναι δυνατός ο έλεγχος των ανωτέρω περιορισμών από αυτά σε συνδυασμό με το CMR.
           
1. 46 Διενέργεια εθνικής οδικής μεταφοράς με φορτηγό όχημα τρίτης χώρας
 
            Η διαπίστωση της παράβασης αυτής προκύπτει από την απουσία των συνοδευτικών έγγραφων μεταφοράς κυρίως CMR, το οποίο απαιτείται πάντα να φέρει το φορτηγό τρίτης χώρας εφόσον αυτό μπορεί να εκτελεί νομίμως μόνο διεθνείς μεταφορές.
            Επίσης, ελέγχεται από όλα τα συνοδευτικά έγγραφα που φέρει ο οδηγός, ο τόπος φόρτωσης και εκφόρτωσης του εμπορεύματος για να διαπιστωθεί αν διενεργείται εθνική μεταφορά, πράγμα που απαγορεύεται από τις ισχύουσες διατάξεις.
 
1.47 Διενέργεια  διεθνών μεταφορών με χρήση πλαστής ή παραποιημένης διμερούς / τράνζιτ / τριγωνικής άδειας
 
            Για τον έλεγχο της παράβασης αυτής έχουν  αποσταλεί στις Δ/νσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών  υποδείγματα αδειών.
 
1.48 Διενέργεια διεθνούς οδικής μεταφοράς από μεταφορέα τρίτης χώρας (μη κοινοτικής) χωρίς διμερή άδεια ή τράνζιτ ή τριγωνική ή άδεια ΕΔΥΜ
 
            Σε περίπτωση διαπίστωσης της παράβασης αυτής με φορτηγό τρίτης χώρας (μη κοινοτικής) επιβάλλεται πρόστιμο 3000 ευρώ και απαγόρευση εισόδου στη χώρα για ένα έτος. Για την υλοποίησης της απαγόρευσης αυτής, το αρμόδιο όργανο ελέγχου ενημερώνει τη 19η Δ/νση Τελωνιακών Διαδικασιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών προκειμένου να ενημερωθούν τα Τελωνεία εισόδου περί της απαγόρευσης.
            Στην περίπτωση αυτή υπάγεται και η  διενέργεια μεταφορών στη χώρα μας με χρήση άδειας ΕΔΥΜ που φέρει περιορισμό για Ελλάδα (μπορεί να διενεργεί μόνο τράνζιτ μεταφορά). 
 
1.49 Κυκλοφορία φορτηγών αυτοκινήτων κατά παράβαση των  Κανονισμών για τις κοινωνικές διατάξεις και  τη συσκευή ελέγχου.
 
            Ο έλεγχος της παράβασης αυτής γίνεται κατά την κυκλοφορία  φορτηγών  αυτοκίνητων  μ.β άνω των 3.500 χιλιογράμμων.
            Σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) 3820/85,  ο ημερήσιος χρόνος οδήγησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 9 ώρες, μπορεί όμως να παρατείνεται σε 10 ώρες κατ’ ανώτατο όριο μέχρι δύο φορές την εβδομάδα. Για τον έλεγχο της τήρησης  του ημερήσιου χρόνου οδήγησης απαιτείται η ύπαρξη επί του οχήματος πέραν του φύλλου καταγραφής της τρέχουσας  ημέρας και  τα φύλλα καταγραφής της  τρέχουσας εβδομάδας και των προηγούμενων 15 ημερών οδήγησης, ανεξαρτήτως αν οι μέρες αυτές είναι διαδοχικές ή διακεκομμένες.
            Η μέγιστη περίοδος οδήγησης χωρίς διάλειμμα είναι τεσσερισήμισι ώρες. Ακολουθεί υποχρεωτικά διάλειμμα 45 λεπτών εκτός αν ο οδηγός λάβει περίοδο ανάπαυσης. Το διάλειμμα των 45 λεπτών μπορεί να αντικατασταθεί από διαλείμματα 15 λεπτών τουλάχιστον το καθένα, τα οποία θα πρέπει να αντιστοιχούν σε τεσσερισήμισι ώρες οδήγησης.
«ημερήσια διάρκεια οδήγησης»: είναι το σύνολο της διάρκειας οδήγησης που σωρεύεται μεταξύ του τέλους μιας περιόδου ημερήσιας ανάπαυσης και της αρχής της επόμενης περιόδου ημερήσιας ανάπαυσης ή μεταξύ μιας περιόδου ημερήσιας ανάπαυσης και μιας περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης.
 
«εβδομάδα»: για την εφαρμογή των ανωτέρω, είναι η χρονική περίοδος από τη Δευτέρα, ώρα 00.00 έως την Κυριακή, ώρα 24.00»
 
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης ¶δειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης ¶δειας Κυκλοφορίας
¶δεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων