15/04/2019 Ημερομηνία διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Εμπορευματικές Μεταφορές Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές Εγκύκλιος Εφαρμογής του νόμου 3446 Διαδικασία Επιβολής Προστίμων
ATH.ENA CARD
image

Διαδικασία Επιβολής Προστίμων


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ  ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ
ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΟΙΝΩΝ
ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ  ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
        

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ  ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ
 
          Τα Μικτά Κινητά Κλιμάκια Ελέγχου, συγκροτούνται με απόφαση του Νομάρχη και αποτελούνται από :
1. Δύο εκπροσώπους Δ/νσης Μεταφορών και Επικ/νιών ή ΚΤΕΟ
Όταν πρόκειται να ελεγχθούν αυτοκίνητα μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων ο ένας από τους υπαλλήλους αυτούς πρέπει να είναι τεχνικός.
2. Ένα αστυνομικό του Τμήματος Τροχαίας.
3. Ένα υπάλληλο άλλης Υπηρεσίας της Νομαρχίας.
          Ο έλεγχος ασκείται σε κάθε περιοχή αρμοδιότητας της Νομαρχίας, στους λιμένες και πλησίον των συνοριακών σταθμών.
 
 
ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΟΙΝΩΝ
 
          Το  Μικτό Κλιμάκιο Ελέγχου αφού διαπιστώσει την παράβαση, ακολουθεί την εξής διαδικασία:
1.Εκδίδει σχετική έκθεση (διαπιστωτική πράξη), στην οποία βεβαιώνεται και η ακρόαση του οδηγού.
2.Εκδίδει καταλογιστική πράξη όπου αναγράφονται η παράβαση/παραβάσεις, η επιβαλλόμενη ποινή καθώς και οι αριθμοί λογαριασμών της Τράπεζας όπου μπορεί να καταβληθεί το πρόστιμο.
          Σε περίπτωση συρροής παραβάσεων κάθε μια εξ αυτών καταγράφεται διακεκριμένα και επί της διαπιστωτικής και επί της καταλογιστικής πράξης και επιβάλλεται το σύνολο των επιβαλλομένων προστίμων και ποινών.
 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 
ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
 
          1. Σε περίπτωση που το ΜΚΕ διαπιστώσει παράβαση για την οποία επιβάλλεται μόνο η ποινή του προστίμου, εκδίδει την παραπάνω αναφερόμενη διαπιστωτική πράξη στην οποία βεβαιώνεται και η ακρόαση του οδηγού. Εάν ο οδηγός αρνηθεί να εκφέρει εγγράφως τις απόψεις του τότε η ποινή επιβάλλεται χωρίς αυτές και επισημαίνεται επί της παραπάνω πράξης η άρνηση του οδηγού.
          2. Το Κλιμάκιο και μάλιστα ο επικεφαλής του, μετά την ακρόαση του ιδιοκτήτη ή του οδηγού αποφασίζει εάν θα εκδοθεί η καταλογιστική πράξη. Η καταλογιστική πράξη εκδίδεται στο όνομα του προσώπου που ορίζεται στις διατάξεις του ν. 3446/2006 για κάθε παράβαση.
          3. Μετά την έκδοση της καταλογιστικής πράξης, και έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία πληρωμής του προστίμου, αφαιρούνται προσωρινά η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες του οχήματος. Η καταλογιστική  πράξη επέχει θέση στοιχείων κυκλοφορίας για χρονικό διάστημα 7 ημερών. Εξαιρείται η περίπτωση στην οποία επιβάλλεται ακινητοποίηση και δεν εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις ασφαλούς κυκλοφορίας, οπότε δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία ούτε μέχρι το σημείο εκκίνησης ή προορισμού καθώς και η είσοδος ή έξοδος προς και από τη χώρα. Η δυνατότητα κυκλοφορίας για 7 ημέρες αναγράφεται στην καταλογιστική πράξη.
          4. Εάν η διαδικασία ολοκληρωθεί την ίδια μέρα που διαπιστώθηκε η παράβαση,  ο οδηγός ή ο ιδιοκτήτης επιστρέφει στο Κλιμάκιο που διαπίστωσε την παράβαση και παραλαμβάνει την άδεια κυκλοφορίας αφού προσκομίσει το αποδεικτικό καταβολής του προστίμου.
          5. Σε διαφορετική περίπτωση και για χρονικό διάστημα τριών ημερών από την ημέρα έκδοσης της καταλογιστικής πράξης, τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος θα βρίσκονται στη Δ/νση Μεταφορών και Επικ/νιών της ΝΑ που υπάγεται το ΜΚΕ,  την ταχ. δ/νση της οποίας  ανακοινώνουν στον παραβάτη ιδιοκτήτη - οδηγό, από την οποία μπορεί να παραλάβει τα αφαιρεθέντα στοιχεία με την προσκόμιση του αποδεικτικού καταβολής προστίμου.
          Μετά την παρέλευση των τριών ημερών, τα στοιχεία αποστέλλονται μαζί με αντίγραφο της καταλογιστικής πράξης στην Δ/νση Μεταφορών και Επικ/νιών της έδρας του αυτοκινήτου, όπως αυτή προκύπτει από την άδεια κυκλοφορίας αυτού. Η παραπάνω Υπηρεσία ενημερώνεται ταυτόχρονα ότι δεν επιτρέπεται καμιά μεταβολή στην άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου εάν προηγουμένως δεν προσκομιστεί αποδεικτικό καταβολής του επιβληθέντος προστίμου.
          6. Εάν πρόκειται για αλλοδαπό αυτοκίνητο και δεν καταβληθεί το πρόστιμο εντός της ίδιας ημέρας, τότε η Δ/νση Μεταφορών και Επικ/νιών ή η Δ/νση ΚΤΕΟ στις οποίες υπηρετούν τα μέλη του κλιμακίου στέλνει με FAX αντίγραφο της καταλογιστικής πράξης σε όλα τα Τελωνεία και Λιμενικές Αρχές εισόδου - εξόδου της χώρας, ώστε να μην επιτραπεί η έξοδος του αυτοκινήτου από την χώρα εάν δεν καταβληθεί το πρόστιμο. Η έξοδος επιτρέπεται αφού προσκομιστεί το αποδεικτικό καταβολής του προστίμου και παραλειφθούν τα αφαιρεθέντα στοιχεία  που κρατούνται κατά την παραπάνω περιγραφόμενη διαδικασία.
          Στην περίπτωση κατά την οποία επιβάλλεται και  η ποινή  της απαγόρευσης εισόδου στη χώρα για ορισμένο χρονικό διάστημα, αποστέλλεται σχετική ενημέρωση στα Τελωνεία εισόδου.
          Ο οδηγός ή ο ιδιοκτήτης του οχήματος με αντίγραφο της καταλογιστικής πράξης μπορεί να κινηθεί μέχρι το σημείο προορισμού του εντός της ελληνικής επικράτειας.
 
 
ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
 
          1. Όταν διαπιστώνεται παράβαση για την οποία προβλέπεται η ποινή αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, αφού ακολουθηθεί η παραπάνω περιγραφόμενη διαδικασία στις παραγράφους 1 και 2, τα στοιχεία κυκλοφορίας στέλνονται μετά το πέρας της προθεσμίας των τριών ημερών με μέριμνα των μελών του κλιμακίου που υπηρετούν σε Δ/νση Μεταφορών και Επικ/νιών ή σε Δ/νση ΚΤΕΟ στην Δ/νση Μεταφορών και Επικ/νιών από την οποία έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, όπως αυτή προκύπτει από την άδεια κυκλοφορίας.
          Με αντίγραφο της καταλογιστικής πράξης ο οδηγός μπορεί να κινηθεί μέχρι τον τόπου προορισμού του και να επιστρέψει  στην έδρα του.
          2. Στην περίπτωση της επιβολής της ποινής της αφαίρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας ο παραβάτης μπορεί να υποβάλλει εντός τριών ημερών τις αντιρρήσεις του ενώπιον του Προϊσταμένου της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών και σε περίπτωση συμμετοχής του ιδίου στο ΜΚΕ, ενώπιον του οικείου Αντινομάρχη.  Αν οι αντιρρήσεις κριθούν βάσιμες, με απόφαση του Προϊσταμένου επιστρέφονται τα στοιχεία κυκλοφορίας.
          3. Εάν πρόκειται για αλλοδαπά αυτοκίνητα, για την εξασφάλιση της καταβολής του προστίμου κρατούνται από το μέλος του κλιμακίου που υπηρετεί σε Δ/νση Μεταφορών ή ΚΤΕΟ, τα αφαιρεθέντα στοιχεία κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και με αντίγραφο της καταλογιστικής πράξης ενημερώνονται τα Τελωνεία και οι Λιμενικές Αρχές Εξόδου της χώρας ώστε να μην επιτραπεί η έξοδος του αυτοκινήτου εάν δεν καταβληθεί το πρόστιμο.
          Αφού καταβληθεί το πρόστιμο, τα παραπάνω μέλη στέλνουν τα στοιχεία κυκλοφορίας του αυτοκινήτου στην Πρεσβεία του Κράτους στο οποίο είναι ταξινομημένο το αυτοκίνητο προκειμένου να αποδοθούν μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος της ποινής. Με την καταλογιστική πράξη ο οδηγός του οχήματος μπορεί να κινηθεί μέχρι τον τόπο προορισμού του.
 
 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ  ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
 
          Στην περίπτωση αυτή ενημερώνονται οι αρμόδιες για τον έλεγχο Αρχές.
 
          ΓΕΝΙΚΑ
          1. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ο ιδιοκτήτης του οχήματος διεκπεραιώνει τις διαδικασίες είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω του οδηγού του.
          2. Στις περιπτώσεις διαπίστωσης παράβασης σε βάρος του φορτωτή αποστέλλεται, με βάση τα αναγραφόμενα στοιχεία των φορτωτικών εγγράφων,  ειδοποίηση στον ίδιο για καταβολή του προστίμου εντός 15 ημερών. Σε περίπτωση μη προσέλευσής του εντός της προθεσμίας αυτής αποστέλλεται ειδοποίηση στην οικεία Δ.Ο.Υ με αντίγραφο της καταλογιστικής πράξης στην οποία αναγράφεται το ΑΦΜ του φορτωτή.
          3.Οι υπαίτιοι σε βάρος των οποίων εκδόθηκε καταλογιστική πράξη έχουν δικαίωμα προσφυγής σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/ 99).  Η άσκηση προσφυγής δεν αναστέλλει την καταβολή των επιβληθέντων προστίμων, εκτός αν δοθεί από τα Δικαστήρια αναστολή εκτέλεσης της διοικητικής ποινής σχετικά με την καταβολή του προστίμου.
          4. Εξυπακούεται, ότι σε κάθε περίπτωση (είτε προσωρινά, είτε ως διοικητική ποινή), η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες αφαιρούνται επιτόπου.
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων