15/04/2019 Ημερομηνία διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Εμπορευματικές Μεταφορές Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές Εγκύκλιος Εφαρμογής του νόμου 3446 Θέματα που αφορούν Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης (ΦΙΧ)
ATH.ENA CARD
image

Θέματα που αφορούν Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης (ΦΙΧ)


    1.27 Κυκλοφορία φορτηγού οχήματος ιδιωτικής χρήσης με άδεια κυκλοφορίας η ισχύς της οποίας έχει λήξει (ειδική  ή προσωρινή)
1.28 Οδήγηση ΦΙΧ αυτοκινήτου από πρόσωπο που δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1959/91
1.29 Μεταφορά με ΦΙΧ αυτοκίνητα αντικειμένων διαφορετικών από τα προβλεπόμενα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1959/91
1.30 Παραχώρηση της χρήσης του ΦΙΧ
1.31 Χρησιμοποίηση του ΦΙΧ αυτοκινήτου για διαφορετικό σκοπό από αυτόν για τον οποίο χορηγήθηκε η άδεια κυκλοφορίας
1.32  Μεταφορά  εμπορευμάτων με ΦΙΧ αυτοκίνητο άνω των 4. 000 χιλιογράμμων από τον τόπο παραγωγής απευθείας στον πελάτη
1.33 Χρησιμοποίηση ΦΙΧ αυτοκινήτου χωματουργικού για έργο διαφορετικό από το προβλεπόμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1959/91 και της υ.α Α2/29542/5319/1991
1.34 Μεταφορά προσώπων με ΦΙΧ αυτοκίνητο κατά παράβαση των ισχυουσών διατάξεων
1.35 Προσάρτηση ή έλξη άλλου ρυμουλκουμένου πλην αυτού που αντιστοιχεί στην άδεια κυκλοφορίας
1.36 Κυκλφορία ΦΙΧ αυτοκινήτου χωρίς την προβλεπόμενη εγγραφή στις δύο πλευρές του αμαξώματος των προβλεπόμενων ενδείξεων
1.37 Πετρελαιοκίνηση
1.38 Φόρτωση / εκφόρτωση πετρελαιοειδών προϊόντων με ΦΙΧ πρατηριούχων ή μεταπωλητών σε χώρους που απαγορεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία
1.39 Διενέργεια μεταφοράς με ΦΙΧ βυτιοφοφόρα εταιριών εμπορίας πετρελαιοειδών  κατά παράβαση του άρθρου 4 του ν.δ 49/1968 εδ. 1( η) και περ. 2 και 3 όπως ισχύει
1.40 Μεταφορά υγρών καυσίμων με ΦΙΧ χωρίς τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς
1.41 Μεταφορά με ΦΙΧ βυτιοφόρο καυσίμων προϊόντων διαφορετικών από τα αναγραφόμενα στην άδεια κυκλοφορίας του
1.42 Διενέργεια διεθνών μεταφορών με ΦΙΧ κατά παράβαση των διατάξεων της Φ205/68/1/1983 υ.α
1.43 Μεταφορά εμπορευμάτων με ΦΙΧ χωρίς τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του κεφ. Β της υ.α  Α2/29542/5347/1991

1.27 Κυκλοφορία φορτηγού οχήματος ιδιωτικής χρήσης με άδεια κυκλοφορίας η ισχύς της οποίας έχει λήξει (ειδική  ή προσωρινή)
 
          Οι άδειες κυκλοφορίας των ΦΙΧ αυτοκινήτων με ορισμένη διάρκεια ισχύος φέρουν την ένδειξη ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ - ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ………….    Σε περίπτωση διαπίστωσης κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτου με άδεια κυκλοφορίας της  οποίας  η ισχύς έχει λήξει (π.χ άδεια για την οποία  έχει λήξει ο χρόνος μέσα στον οποίο έπρεπε να είχε μετατραπεί σε οριστική), επιβάλλεται πρόστιμο 3.000 ευρώ και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος μέχρι την επανέκδοση ισχύουσας άδειας κυκλοφορίας. 
 
1.28 Οδήγηση ΦΙΧ αυτοκινήτου από πρόσωπο που δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1959/91
 
          Το Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο πρέπει να οδηγείται από τον επαγγελματία στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας, ή από προσωπικό της επιχείρησης  ή από επαγγελματία οδηγό που έχει προσληφθεί με σχέση εξηρτημένης εργασίας.
          Ειδικότερα τα Φ.Ι.Χ. αυτ/τα μικτού βάρους κάτω από 4.000 χιλιόγραμμα επιτρέπεται να οδηγούνται  εκτός από τα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα  και από μέλη της οικογένειας του ιδιοκτήτη του.
          Για την απόδειξη της εργασιακής σχέσης του οδηγού απαιτείται να φέρει ο οδηγός είτε τη σύμβαση εργασίας, είτε το τελευταίο Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης που εκδίδεται από το ΙΚΑ.
 
1.29 Μεταφορά με ΦΙΧ αυτοκίνητα αντικειμένων διαφορετικών από τα προβλεπόμενα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1959/91
 
          Για τη διαπίστωση της παράβασης αυτής ελέγχονται τα αναγραφόμενα προϊόντα στην άδεια κυκλοφορίας του ΦΙΧ σε συνδυασμό και με τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς. 
Οι  άδειες κυκλοφορίας των ΦΙΧ εκδίδονται στο όνομα φυσικού ή νομικού προσώπου ή κοινοπραξιών εφόσον τα πρόσωπα αυτά εμπορεύονται, παράγουν, εισάγουν, εξάγουν, εξορρυγνύουν προϊόντα ή μεταφέρουν είδη για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών τους αναγκών.
          Τα προϊόντα ή τα εμπορεύματα που μεταφέρονται με τα Φ.Ι.Χ. αυτ/τα πρέπει να ανήκουν στον ιδιοκτήτη (φυσικό  ή νομικό πρόσωπο) που αναφέρεται  στην άδεια κυκλοφορίας του αυτ/του, τα είδη δε αυτών αναγράφονται λεπτομερώς επάνω στις άδειες κυκλοφορίας είτε αναλυτικά, είτε κατά κατηγορία π.χ. μεταφορά εσπεριδοειδών, ηλεκτρικών ειδών, κλπ.
          Τα φορτωτικά έγγραφα που χρησιμοποιούνται για τις μεταφορές αυτές είναι το δελτίο αποστολής και το δελτίο αποστολής /τιμολόγιο.
 
1.30 Παραχώρηση της χρήσης του ΦΙΧ
 
           Το Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον επαγγελματία υπέρ του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας και απαγορεύεται να παραχωρηθεί σε τρίτο πρόσωπο ή να μεταφέρει εμπορεύματα άλλου έστω και δωρεάν. Εξαίρεση αποτελεί η παραχώρηση της χρήσης του ΦΙΧ σε κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει από την αρχή ο ιδιοκτήτης του.
          Η τήρηση των ανωτέρω  αποδεικνύεται από τα παραστατικά στοιχεία που συνοδεύουν την κάθε μεταφορά (δελτίο αποστολής).
 
1. 31 Χρησιμοποίηση του ΦΙΧ αυτοκινήτου για διαφορετικό σκοπό από αυτόν για τον οποίο χορηγήθηκε η άδεια κυκλοφορίας
 
          Η παράβαση αυτή διαπιστώνεται από το είδος των μεταφερόμενων προϊόντων σε συνδυασμό με τον έλεγχο της άδειας κυκλοφορίας και των συνοδευτικών εγγράφων μεταφοράς. Π.χ η χρησιμοποίηση του ΦΙΧ για μεταφορά προϊόντων που αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας (π.χ ηλεκτρικών ειδών), αλλά ο αποστολέας είναι διαφορετικός από τον ιδιοκτήτη του ΦΙΧ ακόμα και αν δεν εισπράττεται κόμιστρο για τη μεταφορά αυτή. 
 
 
1.32  Μεταφορά  εμπορευμάτων με ΦΙΧ αυτοκίνητο άνω των 4. 000 χιλιογράμμων από τον τόπο παραγωγής απευθείας στον πελάτη
 
          Η παράβαση αυτή διαπιστώνεται κατά την κυκλοφορία ΦΙΧ αυτοκινήτων που έχουν ταξινομηθεί στο όνομα εμπόρων ή εμπορικών επιχειρήσεων και η μεταφορά διενεργείται από τον τόπο παραγωγής του προϊόντος απευθείας στον πελάτη χωρίς τη μεσολάβηση μεταφοράς τους στην έδρα της επιχείρησης. 
          Π.χ   κατά τον έλεγχο  Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου  μικτού βάρους άνω των 4.000 χιλιογράμμων, η άδεια του οποίου αναγράφει μεταφορά οικοδομικών υλικών, εάν  διαπιστωθεί από το δελτίο αποστολής ότι τα οικοδομικά υλικά έχουν φορτωθεί από το εργοστάσιο Α και μεταφέρονται στον πελάτη Β χωρίς να μεταφερθούν προηγουμένως στην έδρα της επιχείρησης, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις του εδαφίου αυτού.
 
1.33 Χρησιμοποίηση ΦΙΧ αυτοκινήτου χωματουργικού για έργο διαφορετικό από το προβλεπόμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1959/91 και της υ.α Α2/29542/5319/1991 
 
          Οι άδειες κυκλοφορίας των ΦΙΧ αυτοκινήτων «χωματουργιών» χορηγούνται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα – ιδιοκτήτες  μηχανημάτων έργου για τη μεταφορά των προϊόντων που προκύπτουν από τις εργασίες που εκτελούνται με τα αντίστοιχα μηχανήματα έργου. Απαγορεύεται δηλαδή η μεταφορά με ΦΙΧ προϊόντων από έργο το οποίο ο ιδιοκτήτης του φορτηγού δεν έχει αναλάβει με σχετική σύμβαση  και για το οποίο δεν έχει χρησιμοποιήσει μηχανήματα εκσκαφής ιδιοκτησίας του. 
          Η νομιμότητα της μεταφοράς αυτής ελέγχεται από τα εξής: α) άδεια κυκλοφορίας στην οποία το όχημα χαρακτηρίζεται ως «χωματουργικό», β) σύμβαση ανάληψης έργου η οποία θα πρέπει να βρίσκεται επί του οχήματος γ) φωτοτυπίες των μηχανημάτων εκσκαφής που χρησιμοποιούνται για το έργο και δ)  συνοδευτικά παραστατικά μεταφοράς
          Για τη διαπίστωση της παράβασης αυτής  είναι δυνατή η διενέργεια αυτοψίας.
 
 
1.34 Μεταφορά προσώπων με ΦΙΧ αυτοκίνητο κατά παράβαση των ισχυουσών διατάξεων
 
Για τη διαπίστωση της παράβασης αυτής ελέγχεται η άδεια κυκλοφορίας του ΦΙΧ στην οποία αναγράφεται ο αριθμός θέσεων καθώς και η ύπαρξη ειδικού σημειώματος της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών σε περίπτωση που μεταφέρονται άτομα πέραν των καθοριζόμενων στην άδεια κυκλοφορίας.
 
1.35 Προσάρτηση ή έλξη άλλου ρυμουλκουμένου πλην αυτού που αντιστοιχεί στην άδεια κυκλοφορίας
 
          Σύμφωνα με τις διατάξεις  υ.α  Α2/29542/1991 επιτρέπεται η προσάρτηση ρυμουλκουμένου οχήματος σε ΦΙΧ αυτοκίνητο και η  έκδοση ενιαίας άδειας του συρμού.  Για τη διαπίστωση της παράβασης αυτής ελέγχονται οι πινακίδες του ρυμουλκού/ τράκτορα και του ρυμουλκουμένου/επικαθημένου, οι οποίες πρέπει να φέρουν τον ίδιο συνδυασμό χαρακτήρων καθώς και τα αναγραφόμενα στοιχεία ταυτότητας (αριθ. πλαισίου) του ρυμουλκουμένου/ επικαθημένου της ενιαίας  άδειας κυκλοφορίας. 
 
 
1.36 Κυκλφορία ΦΙΧ αυτοκινήτου χωρίς την προβλεπόμενη εγγραφή στις δύο πλευρές του αμαξώματος των προβλεπόμενων ενδείξεων
 
          Σύμφωνα με τις διατάξεις της Α2/ 29542/5347/ 1991 υ.α, στις δύο πλευρές του αμαξώματος του ΦΙΧ πρέπει να αναγράφονται τα εξής: η χρήση (ιδιωτική), ο αριθμός κυκλοφορίας, ονοματεπώνυμο /τίτλος επιχείρησης, η έδρα της επιχείρησης, το μικτό βάρος και το ωφέλιμο φορτίο. 
 
1. 37 Πετρελαιοκίνηση
 
           Επιτρέπεται η κυκλοφορία Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων και Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων μικτού βάρους κάτω από 4.000 χιλιόγραμμα  με πετρελαιοκινητήρες σε όλη την Ελλάδα εκτός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης .
          Η περιοχή του Ν. Αττικής μέσα στην οποία απαγορεύεται να κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα αυτά καθορίζεται περιμετρικά από τα διοικητικά όρια των παρα-κάτω Δήμων:
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΜΑΓΟΥΛΑΣ - ΦΥΛΗΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ (Αχαρνές) - ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ - ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ - ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ - ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ - ΑΝΟΙΞΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΑΣ - ΜΠΑΛΑΣ (Ροδόπολης) - ΔΙΟΝΥΣΟΥ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ - ΣΠΑΤΩΝ - ΚΟΠΩΠΙΟΥ - ΒΑΡΗΣ - και ΒΑΡΚΙΖΑΣ.
          Η απαγόρευση της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων αυτών στην προαναφερόμενη περιοχή αναγράφεται στις άδειες κυκλοφορίας τους.
 

[ 1 ] 2 Επόμενη Σελίδα
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης ¶δειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης ¶δειας Κυκλοφορίας
¶δεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων