15/04/2019 Ημερομηνία διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Εμπορευματικές Μεταφορές Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές Εγκύκλιος Εφαρμογής του νόμου 3446 Γενικά θέματα παραβάσεων
ATH.ENA CARD
image

Γενικά θέματα παραβάσεων


    1.1 Ασφαλής φόρτωση φορτηγών οχημάτων
1.2 Υπέρβαση του μέγιστου επιτρεπόμενου μικτού βάρους φορτηγού οχήματος
1.3 Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου
1.4 Υπέρβαση των μέγιστων ορίων των διαστάσεων των φορτηγών οχημάτων
1.6 Κυκλοφορία φορτηγού οχήματος χωρίς ισχύουσα Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ)
1.7 Παραποίηση ή εξαφάνιση αριθμού πλαισίου φορτηγού οχήματος
1.8 Κυκλοφορία φορτηγού οχήματος που δεν έχει απογραφεί ή ταξινομηθεί
1.9 Κυκλοφορία φορτηγού οχήματος για το οποίο δεν έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας ή αυτή δεν έχει εκδοθεί νομίμως ή έχει αφαιρεθεί
1.10 Κυκλοφορία φορτηγού οχήματος χωρίς ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας κατά τη μεταβίβαση του οχήματος ή κατά την ανανέωση των κύριων χαρακτηριστικών που αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας
1.11 Κυκλοφορία φορτηγού οχήματος χωρίς πινακίδες ή παραποίηση αυτών η μετάθεση πινακίδων
1.12 Κυκλοφορία φορτηγού οχήματος ενώ έπαυσαν να πληρούνται οι προϋποθέσεις με τις οποίες χορηγήθηκαν τα στοιχεία κυκλοφορίας
1.13 Οδήγηση φορτηγού οχήματος από πρόσωπο που δεν διαθέτει την κατά περίπτωση νόμιμη άδεια οδήγησης

1.1 Ασφαλής φόρτωση φορτηγών οχημάτων
 
          Προκειμένου να διαπιστωθεί αν η  κυκλοφορία έμφορτου φορτηγού οχήματος είναι σύμφωνη με τους κανόνες για την ασφαλή φόρτωση, εφαρμόζονται, μέχρι την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης για τις προδιαγραφές ασφαλούς φόρτωσης για κάθε είδος φορτίου οι γενικοί κανόνες των παρ. 2,3,4,5,6 και 7 του άρθρου 32 του ΚΟΚ, επιβάλλονται όμως, σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης οι κυρώσεις του άρθρου 4 του ν.  3446/2006.
 
1.2 Υπέρβαση του μέγιστου επιτρεπόμενου μικτού βάρους φορτηγού οχήματος
          Για τον έλεγχο της υπερφόρτωσης και τη διαπίστωση τυχόν παράβασης της παραγράφου αυτής το φορτηγό αυτοκίνητο ζυγίζεται. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα ζύγισης, το βάρος του φορτίου υπολογίζεται από τα αναγραφόμενα στοιχεία της φορτωτικής ή του δελτίου αποστολής του μεταφερόμενου προϊόντος.
          Ειδικά για τα βυτιοφόρα μεταφοράς καυσίμων, το βάρος του φορτίου υπολογίζεται από τα αναγραφόμενα στα φορτωτικά έγγραφα (δελτίο αποστολής ή φορτωτική) lt πολλαπλασιαζόμενα με το ειδικό βάρος του μεταφερόμενου είδους (για πετρέλαιο 0.80, για βενζίνη  0.75 και  για αεροπορικό καύσιμο  0,76).
 
1. 3 Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου
 
Ελέγχεται η ισχύς του ΔΤΕ όπως αυτή αναγράφεται στο σχετικό έντυπο.
 
1.4 Υπέρβαση των μέγιστων ορίων των διαστάσεων των φορτηγών οχημάτων
 
          Για τον έλεγχο της παράβασης αυτής εξετάζονται οι διαστάσεις του αυτοκινήτου σε σύγκριση με τις αναγραφόμενες στην άδεια κυκλοφορίας.
          Σε περίπτωση μεταφοράς βαρέων ή ογκωδών αντικειμένων με φορτηγά αυτοκίνητα που έχουν άδεια κυκλοφορίας με αναγραφόμενα στοιχεία μέγιστου μ.β και διαστάσεων αμάξης πέραν των προβλεπόμενων από το π.δ 1161/77 όπως ισχύει, ελέγχονται τα αναγραφόμενα στοιχεία στην άδεια κυκλοφορίας και η σχετική έγκριση του ΥΠΕΧΩΔΕ περί κυκλοφορίας σε συγκεκριμένο οδικό δίκτυο στις καθορισμένες  ώρες.
1.6 Κυκλοφορία φορτηγού οχήματος χωρίς ισχύουσα Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ)
          Ελέγχεται η ύπαρξη της ΚΕΚ και η διάρκεια ισχύος της. Διευκρινίζεται, ότι εξαιρούνται της υποχρέωσης εφοδιασμού με ΚΕΚ τα οχήματα που έχουν ταξινομηθεί σε νομούς στους οποίους  δεν εφαρμόζεται το σύστημα της ΚΕΚ.
 
1.7 Παραποίηση ή εξαφάνιση αριθμού πλαισίου φορτηγού οχήματος
          Για τη διαπίστωση της παράβασης αυτής ελέγχεται, με τη συνδρομή του τεχνικού υπαλλήλου που μετέχει στο όργανο ελέγχου, ο αριθμός πλαισίου σε σχέση με τον αναγραφόμενο στην άδεια κυκλοφορίας. Τα στοιχεία κυκλοφορίας επιστρέφονται από την αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, μόνο εφόσον διαπιστωθεί ή αποκατασταθεί η ταυτότητα του αυτοκινήτου.
 
1.8 Κυκλοφορία φορτηγού οχήματος που δεν έχει απογραφεί ή ταξινομηθεί
          Για τη διαπίστωση της κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων που δεν έχουν απογραφεί ελέγχονται:
-Για τα φορτηγά οχήματα Δημόσιας Χρήσης, η  αναγραφή στην άδεια κυκλοφορίας του Ειδικού Αριθμού Δικαιώματος (ΕΑΔ). 
-Για τα βυτιοφόρα φορτηγά οχήματα Ιδιωτικής Χρήσης ιδιοκτησίας εταιριών εμπορίας πετρελαιοειδών, η ένδειξη της απογραφής στην άδεια κυκλοφορίας. Από την απογραφή των βυτιοφόρων αυτών έχουν εξαιρεθεί αυτά που προέρχονται από αντικατάσταση, σύμφωνα με την Α8/11642/988/14-3-2002 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Στα βυτιοφόρα αυτά υπάρχει η σχετική παρατήρηση της αντικατάστασης στην άδεια κυκλοφορίας καθώς και ο αριθμός κυκλοφορίας του αποσυρθέντος αυτοκινήτου.
 
 1.9 Κυκλοφορία φορτηγού οχήματος για το οποίο δεν έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας ή αυτή δεν έχει εκδοθεί νομίμως ή έχει αφαιρεθεί  
          Από την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων εξαιρούνται οι εξής περιπτώσεις:
- Κυκλοφορίας φορτηγού οχήματος (έμφορτου ή άφορτου) χωρίς στοιχεία κυκλοφορίας αλλά με καταλογιστική πράξη επιβολής προστίμου η οποία σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 1 επέχει θέση στοιχείων κυκλοφορίας για 7 ημέρες, όταν η αφαίρεση των στοιχείων αποτελεί μέτρο για την εξασφάλιση καταβολής του προστίμου.
- Κυκλοφορίας άφορτου ρυμουλκουμένου/ επικαθημένου, όταν αυτό έλκεται  πριν ταξινομηθεί προκειμένου να ελεγχθεί από τα ΚΤΕΟ ή προκειμένου να ταξινομηθεί. Για την απόδειξη της περίπτωσης αυτής θα πρέπει ο οδηγός του οχήματος να φέρει τιμολόγιο αγοράς του ρυμουλκουμένου/ επικαθημένου στο όνομα του ιδιοκτήτη, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί μέχρι 30 ημέρες πριν την κυκλοφορία του οχήματος.
  
1.10 Κυκλοφορία φορτηγού οχήματος χωρίς ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας κατά τη μεταβίβαση του οχήματος ή κατά την ανανέωση των κύριων χαρακτηριστικών που αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας
 
          Ελέγχεται η περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας του ενός μήνα για ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου (η οποία σημειώνεται στην πίσω όψη της άδειας κυκλοφορίας) όταν αυτό μεταβιβάζεται δια πράξεως εν ζωή ή λόγω κληρονομιάς.
Επίσης, στην παράβαση αυτή υπάγονται περιπτώσεις αλλαγής κινητήρα, όταν ο αντικατασταθείς κινητήρας δεν είναι ίδιου εργοστασιακού τύπου με τον  νέο.
 
1.11 Κυκλοφορία φορτηγού οχήματος χωρίς πινακίδες ή παραποίηση αυτών η μετάθεση πινακίδων
 
          Για τη διαπίστωση της παράβασης της παραποίησης εξετάζονται τα χαρακτηριστικά των πινακίδων σε σχέση με τις προδιαγραφές, όπως αυτές καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Για τον έλεγχο της παράβασης της μετάθεσης εξετάζονται τα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας και του αριθμού πλαισίου.
 
1.12 Κυκλοφορία φορτηγού οχήματος ενώ έπαυσαν να πληρούνται οι προϋποθέσεις με τις οποίες χορηγήθηκαν τα στοιχεία κυκλοφορίας
 
          Η παράβαση αυτή μπορεί να διαπιστωθεί κυρίως κατόπιν καταγγελίας π.χ κατόπιν ενημέρωσης των ελεγκτικών οργάνων ότι για συγκεκριμένο ΦΔΧ έχει ανακληθεί η αντίστοιχη άδεια οδικού μεταφορέα ή η άδεια κυκλοφορίας.
 
1.13 Οδήγηση φορτηγού οχήματος από πρόσωπο που δεν διαθέτει την κατά περίπτωση νόμιμη άδεια οδήγησης
 
          Στην περίπτωση αυτή ελέγχεται αν η άδεια οδήγησης είναι αντίστοιχης κατηγορίας με αυτή που απαιτείται για το είδος του οχήματος και ειδικά για τις επαγγελματικές άδειες, αν έχουν ανανεωθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Αν η ισχύς της άδειας οδήγησης έχει λήξει ή η άδεια έχει  ανακληθεί, το προβλεπόμενο πρόστιμο  επιβάλλεται μόνο στο οδηγό.
 
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων