06/11/2017 Ύλη συμπληρωματικής επιμόρφωσης ελεγκτικού προσωπικού ΚΤΕΟ για το έτος 2017
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Το Υπουργείο Σώματα Επιθεωρητών Ελεγκτών
image

Σώματα Επιθεωρητών Ελεγκτών


Τα Σώματα Επιθεωρητών Ελεγκτών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, υπάγονται στον Υπουργό:
Επιχειρησιακοί στόχοι των Σωμάτων Επιθεωρητών Ελεγκτών είναι:
 
α. Σώμα Επιθεωρητών . Eλεγκτών (ΣΕΕΥΜΕ), σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2671/1998 και το π.δ. 338/2002, με αποστολή τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των Υπηρεσιών, Φορέων, Οργανισμών και νομικών ή φυσικών προσώπων που παρέχουν έργο αρμοδιότητας του Υπουργείου.
αα. Σκοπός των επιθεωρήσεων που διενεργεί το ΣΕΕΥΜΕ, σε όλη την επικράτεια, είναι η εξασφάλιση της συνοχής της έννομης τάξης, η τήρηση των κείμενων διατάξεων της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, ο εντοπισμός φαινομένων αδιαφάνειας, διαφθοράς και αναποτελεσματικότητας, η πρόληψη της διαφθοράς, η καταστολή καταστάσεων που αντίκεινται στο δημόσιο συμφέρον, η καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, καθώς και η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών.
ββ. Το Σώμα Επιθεωρητών . Ελεγκτών έχει αρμοδιότητα να διενεργεί τακτικούς και έκτακτους ελέγχους, επιθεωρήσεις, έρευνες στις υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ), στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ), στις εταιρίες «Οδικές Συγκοινωνίες ΑΕ» (ΟΣΥ) και «Σταθερές Συγκοινωνίες ΑΕ» (ΣΤΑΣΥ), στα Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων, στα αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ, καθώς και σε οποιοδήποτε ιδιωτικό φορέα, νομικό ή φυσικό πρόσωπο, στον οποίο έχει ανατεθεί έργο αρμοδιότητας μεταφορών και επικοινωνιών του Υπουργείου
β. Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων (ΣΕΔΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 1418/1984 όπως ισχύει, με αποστολή την επιθεώρηση (τακτική και έκτακτη) των έργων που εκτελούνται από τους φορείς του Δημοσίου σύμφωνα με τη νομοθεσία των Δημοσίων Έργων, σε όλη την Επικράτεια.
αα. Το ΣΕΔΕ διοικείται από Εποπτικό Συμβούλιο στα πλαίσια του Κανονισμού Επιθεωρήσεων που έχει εγκριθεί με την απόφαση Ε Δ2α/01/71/ΦΝ294 /9.6.1986 – ΦΕΚ Β 374 του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
ββ. Η επιθεώρηση από το ΣΕΔΕ εκτείνεται σε όλες τις φάσεις παραγωγής των έργων και συγκεκριμένα από τη μελέτη μέχρι την οριστική παραλαβή αυτών και έχει διττό χαρακτήρα: προληπτικό υπό την έννοια της ενημέρωσης των φορέων υλοποίησης των έργων για παραλείψεις και σφάλματα που παρατηρούνται στη διαχείριση και ποιότητα των έργων και κατασταλτικό με την επισήμανση των παραβάσεων που επισύρουν διοικητικές ή ποινικές κυρώσεις των αρμόδιων οργάνων.
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας