15/04/2019 Ημερομηνία διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Οδηγός του Πολίτη Εκπαιδευτές - Σχολές Οδηγών Αναγγελία ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής (και Υποκαταστήματος σχολής) υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών
ATH.ENA CARD
image

Αναγγελία ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής (και Υποκαταστήματος σχολής) υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών


Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Χρόνος διεκπεραίωσης: Ενενήντα (90) ημέρες

Κόστος: -
Για την έκδοση άδειας ίδρυσης σχολής οδηγών 30,00 €
Για την έκδοση άδειας λειτουργίας σχολής οδηγών 60,00 €
Για την έκδοση άδειας λειτουργίας υποκαταστήματος σχολής οδηγών 60,00 €

Νομικό πλαίσιο:
κυα.οικ.52424/2663/β/9-11-11,π.δ. 208/2002 (ΦΕΚ 194/Α΄/23-8-2002)π.δ. 337/2003 (ΦΕΚ 291/Α΄/18-12-2003) κ.υ.α. 6776/734/2003 (ΦΕΚ 217/Β΄/26-2-2003)Υ.Α. 58930/480/1999 (Β` 526) όπως τροποποιήθηκε με την οικ. 43206/6028/2008 (B΄1541)και ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄)

Περιγραφή
Σχολή οδηγών υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών (και κατ΄ επέκταση υποκατάστημα σχολής οδηγών), είναι ο κατάλληλα διαμορφωμένος και εξοπλισμένος χώρος τον οποίο χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτής για τις επαγγελματικές του ανάγκες στα πλαίσια της πρακτικής εκπαίδευσης των υποψηφίων οδηγών οχημάτων

Γενικά Δικαιολογητικά 


-Για Αναγγελία ίδρυσης σχολής οδηγών.
Απλό φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή ή βεβαίωση ορθής αναγγελίας(φυσικό πρόσωπο).Σε περίπτωση νομικού προσώπου αφορά τα μέλη αυτού, εφόσον έχουν την ιδιότητα του εκπαιδευτή ή το προσωπικό που θα προσληφθεί με την ιδιότητα του/των εκπαιδευτών.
-Υπεύθυνη δήλωση με τα στοιχεία των Εκπαιδευτών που θα απασχοληθούν
- Απλό φωτοαντίγραφο οικοδομικής άδειας.

-Κάτοψη των χώρων υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από αρμόδιο μηχανικό με υπεύθυνη δήλωση ότι καλύπτονται οι προβλεπόμενες απαιτήσεις του π.δ.208/02.
Τίτλοι κυριότητας ή έγγραφα αποδεικτικά της νόμιμης χρήσης του παραπάνω χώρου

-Για αναγγελία λειτουργίας σχολής οδηγών.
-Αίτηση –Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 από το φυσικό πρόσωπο ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπουμε την οποία να δηλώνεται ότι η σχολή είναι εξοπλισμένη με τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 10, του π.δ.208/02, εποπτικά μέσα.
-Απλό φωτοαντίγραφο από αντίγραφο επικυρωμένο από δικηγόρο του  καταστατικού του νομικού προσώπου.
-Απλά φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των εκπαιδευτικών οχημάτων της σχολής θεωρημένα από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών που εξέδωσε τις άδειες κυκλοφορίας.
 
-Αναγγελία λειτουργίας υποκαταστήματος σχολής οδηγών
-Βεβαίωση της νόμιμης λειτουργίας της σχολής ή άδεια λειτουργίας της σχολής
-Αίτηση- Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 από το φυσικό πρόσωπο ή από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου, με την οποία να δηλώνεται ότι το παράρτημα είναι εξοπλισμένο με τα εποπτικά μέσα, που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 10, του π.δ. 208/02.
-Ασφαλιστική ενημερότητα από τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα του φυσικού προσώπου ή των φυσικών προσώπων που απαρτίζουν το νομικό πρόσωπο
-Απλό φωτοαντίγραφο οικοδομικής άδειας
-Κάτοψη των χώρων υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από αρμόδιο μηχανικό με υπεύθυνη δήλωση του ότι καλύπτουν τις προβλεπόμενες απαιτήσεις και ότι πρόκειται για χώρο κύριας χρήσης και ότι επιτρέπεται η χρήση του για το συγκεκριμένο σκοπό.
Τίτλοι κυριότητας ή έγγραφα αποδεικτικά της νόμιμης χρήσης του παραπάνω χώρου
 - Για έκδοση άδειας λειτουργίας υποκαταστήματος σχολής οδηγών, αποδεικτικό καταβολής υπέρ του Δημοσίου του ποσού που καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 12 του π.δ. 208/02 και της κ.υ.α. 6776/734/2003 (ΦΕΚ 217/Β΄/26-2-2003).(30,00 €). 
Έκδοση άδειας λειτουργίας υποκαταστήματος σχολής οδηγών. 
 - Για χορήγηση άδειας ίδρυσης σχολής οδηγών, αποδεικτικό καταβολής υπέρ του Δημοσίου του ποσού που καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 12 του π.δ. 208/02 και της κ.υ.α. 6776/734/2003 (ΦΕΚ 217/Β΄/26-2-2003).(30,00 €).  
 - Για χορήγηση άδειας λειτουργίας σχολής οδηγώνΑποδεικτικό καταβολής υπέρ του Δημοσίου του ποσού που καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 12 του π.δ. 208/02 και της κ.υ.α. 6776/734/2003 (ΦΕΚ 217/Β΄/26-2-2003).(60,00 €) 
Προϋποθέσεις 
- Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σχολής οδηγών : α. Για τα φυσικά πρόσωπα: α1. Ασφάλιση στον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα. α2. Χώρο υποδοχής και εξυπηρέτησης υποψηφίων οδηγών εμβαδού τουλάχιστον δεκαπέντε (15) τετραγωνικών μέτρων (μικτό) μη συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων βοηθητικών χώρων. Ο χώρος αυτός πρέπει να είναι κύριας χρήσης, ενιαίος, να μην αποτελεί τμήμα κατοικίας, να έχει καλό φωτισμό, επαρκή αερισμό και καλή θέρμανση. α3. Ιδιοκτησία ή κατοχή με χρηματοδοτική μίσθωση και άδεια - κυκλοφορίας ενός (1) τουλάχιστον εκπαιδευτικού οχήματος, το οποίο πρέπει να έχει ασφαλισθεί ως εκπαιδευτικό. Οι προδιαγραφές των εκπαιδευτικών οχημάτων καθορίζονται στην Υ.Α. 58930/480/1999 (Β` 526), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οικ.43206/6028/2008 (B΄1541) και κάθε φορά ισχύει β. Για τα νομικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένου και αστικού συνεταιρισμού): β1. Ασφάλιση στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα όλων των εταίρων του νομικού προσώπου. β2. Χώρο υποδοχής και εξυπηρέτησης υποψηφίων οδηγών εμβαδού τουλάχιστον είκοσι (20) τετραγωνικών μέτρων (μικτό), μη συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων βοηθητικών χώρων. Ο χώρος αυτός πρέπει να είναι κύριας χρήσης, ενιαίος, να μην αποτελεί τμήμα κατοικίας, να έχει καλό φωτισμό, επαρκή αερισμό και καλή θέρμανση. β3. Ιδιοκτησία ή κατοχή με χρηματοδοτική μίσθωση και άδεια κυκλοφορίας τριών (3), τουλάχιστον, εκπαιδευτικών οχημάτων, τα οποία πρέπει να είναι ασφαλισμένα ως εκπαιδευτικά αυτοκίνητα. - Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υποκαταστήματος σχολής οδηγών είναι οι ίδιες που ισχύουν για την ίδρυση και λειτουργία σχολής οδηγών εκτός της κατοχής εκπαιδευτικών οχημάτων. 

Διαδικασία 
Βήμα 1: Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών των περιφερειακών Ενοτήτων, την αίτηση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την άδεια ίδρυσης (λειτουργίας) σχολής οδηγών ή υποκαταστήματος.
Βήμα 2: Ο υπάλληλος της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών παραλαμβάνει την αίτηση και ελέγχει τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν. 
Βήμα 3: Για την περίπτωση της χορήγησης βεβαίωσης λειτουργίας διενεργείται υποχρεωτικά αυτοψία στο χώρο της σχολής από υπάλληλο της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών ο οποίος συντάσσει σχετικό πρακτικό που διατηρείται στο φάκελο της σχολής. 
Βήμα 4: Εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις χορηγείται η σχετική βεβαίωση.Σημειώσεις και επεξηγήσεις
Με το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) οι αρμοδιότητες ίδρυσης και λειτουργίας σχολών υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών από 1-1-2011 μεταβιβάζονται στους οικείους δήμους της χώρας
P.85.5.3.-Driving school activities

http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/FullStory?sid=11029977&Tab=2Συνημμένα Αρχεία
word documentΑίτηση
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων