15/04/2019 Ημερομηνία διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Το Υπουργείο Αυτοτελή τμήματα και λοιπές υπηρεσίες
ATH.ENA CARD
image

Αυτοτελή τμήματα και λοιπές υπηρεσίες


· Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου
 
Αρμοδιότητες του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου είναι:
Η άσκηση εσωτερικού ελέγχου, ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών που διέπουν τη λειτουργία του Υπουργείου, των διαδικασιών διαχείρισης διοικητικών κινδύνων και των διαδικασιών ελέγχου (άρθ. 12 του ν. 3492/2006, όπως ισχύει).
2. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου περιλαμβάνονται:
α. Η παροχή ελεγκτικών . συμβουλευτικών αρμοδιοτήτων, όπως:
αα. ο έλεγχος επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (internal control) του Υπουργείου και η εισήγηση σχετικών βελτιώσεων,
ββ. ο έλεγχος εφαρμογής των κανόνων δικαίου, ο έλεγχος της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών (INTOSAI 3.4, INTOSAI 1.0.39 Ευρωπαϊκή κατευθυντήρια γραμμή εφαρμογής αριθ. 52), όπως και του εσωτερικού κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του Υπουργείου,
γγ. η αξιολόγηση της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων του Υπουργείου (δηλαδή η αξιολόγηση της λειτουργίας του βάσει της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης),
δδ. η αξιολόγηση του προγραμματισμού του σχεδιασμού και της εκτέλεσης των λειτουργιών του Υπουργείου,
εε. ο έλεγχος της ορθής διενέργειας των δαπανών, της ορθής είσπραξης και εμφάνισης των εσόδων, της διαχείρισης κινδύνων, όπως και της διαχείρισης της περιουσίας του φορέα με την εξακρίβωση του ενεργητικού και παθητικού και του μισθολογικού κόστους, για τον εντοπισμό τυχόν φαινομένων κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης, απάτης ή διαφθοράς και την αποτροπή τους στο μέλλον,
στστ. ο έλεγχος πληροφοριακών συστημάτων, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον επιτυγχάνουν τους σκοπούς τους και εάν έχουν ενσωματωθεί σε αυτά επαρκείς ασφαλιστικές δικλίδες/ μηχανισμοί ελέγχου,
ζζ. η διαβεβαίωση περί της ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της έγκαιρης προετοιμασίας των χρηματοοικονομικών (και λοιπών) αναφορών.
β. Η παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου του Υπουργείου.
γ. Η διενέργεια τακτικού ελέγχου των παγίων προκαταβολών του Υπουργείου.
δ. Η διενέργεια οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου των δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων που υπάγονται στο Υπουργείο.
ε. Η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης, σε περίπτωση απώλειας δικαιολογητικών πληρωμής δημόσιας δαπάνης πριν την έκδοση τίτλου πληρωμής.
στ. Η έρευνα της ύπαρξης αντικειμενικής αδυναμίας απόδοσης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.
ζ. Η επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων στις περιπτώσεις που εντοπισθούν μεμονωμένες ή συστημικές παρατυπίες σε Υπηρεσίες του Υπουργείου ή σε εποπτευόμενους φορείς του, εφόσον οι φορείς αυτοί δεν διαθέτουν μονάδα εσωτερικού ελέγχου και η παρακολούθηση της εκτέλεσής τους.
 
· Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
 
Αρμοδιότητες του Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου είναι:
α. ο συντονισμός, στο πλαίσιο άσκησης του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, των αρμόδιων υπηρεσιακών μονάδων και φορέων του Υπουργείου για τη συλλογή πληροφοριών και τη σύνταξη σχετικών απαντήσεων,
β. η επεξεργασία αυτών, σε συνεργασία με το Γραφείο Υπουργού και
γ. η προώθησή τους, μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, στην Βουλή.
 
· Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
 
Το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, υπάγεται στον Υπουργό:
Αρμοδιότητες του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων είναι:
α. Η προβολή του έργου του Υπουργείου και η αποτελεσματική διαχείριση της επικοινωνίας του Υπουργείου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
β. Η επεξεργασία πολιτικής και προγράμματος επικοινωνίας του Υπουργείου
γ. Η υλοποίηση της πολιτικής και του προγράμματος επικοινωνίας και η περιοδική αναφορά και ενημέρωση προόδου υλοποίησης του προγράμματος αυτού
δ. Η δημοσιοποίηση της δραστηριότητας του Υπουργείου, η προβολή του ρόλου του και η ενημέρωση του κοινού (γενικού και ειδικών κατηγοριών) στους τομείς αρμοδιότητάς του, με την παραγωγή ειδήσεων και ενημερωτικού υλικού και διοχέτευσή τους στον κατάλληλο κατά περίπτωση αποδέκτη, με βάση την πληροφόρηση του Τμήματος από τις Υπηρεσίες ή και από συλλογή πρωτογενών στοιχείων
ε. Η προετοιμασία, οργάνωση και υλοποίηση των εκδηλώσεων προβολής και δημοσίων σχέσεων του Υπουργείου, περιλαμβανομένων και ημερίδων, συνεδρίων ή συναντήσεων
στ. Η γραμματειακή παρακολούθηση των διεθνών σχέσεων του Υπουργείου και η οργάνωση της συμμετοχής της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου σε δραστηριότητες διεθνών σχέσεων, σε συνεργασία, κατά περίπτωση, με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου
ζ. Η λειτουργία έντυπης ή ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης και αρχείου πληροφοριακού υλικού κοινού ενδιαφέροντος, για το σύνολο των υπηρεσιών του Υπουργείου.
 
· Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΣΕΑ)
 
Αρμοδιότητες του Τμήματος Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης είναι:
ο σχεδιασμός της αντιμετώπισης των Εκτάκτων Αναγκών από τις Πολιτικές Δυνάμεις στους τομείς Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων της Χώρας μας, συμπεριλαμβανομένης και της λειτουργίας των Υπηρεσιών του Υπουργείου σε πολεμική περίοδο.
2. Στις αρμοδιότητες Πολιτικής Κινητοποίησης περιλαμβάνονται ιδίως:
α. Ο σχεδιασμός της πολεμικής περιόδου (πολεμικά σχέδια) για τους τομείς Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και για την λειτουργία του Υπουργείου
β. Ο έλεγχος – διόρθωση – έγκριση των τοπικών σχεδίων των Περιφερειών για τα ανωτέρω αντικείμενα
γ. Η υλοποίηση των απαιτήσεων πολεμικών σχεδίων άλλων Υπουργείων στους τομείς Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
δ. Η ανάπτυξη και η επικαιροποίηση, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανάπτυξης, Συντήρησης και Λειτουργίας Εφαρμογών, του λογισμικού για ανάγκες ΠΣΕΑ (π.χ. μηχανογράφηση εξουσιοδοτήσεων, πρόγραμμα ανεύρεσης οχημάτων και οδηγών κ.λπ.)
ε. Η σύνταξη του Πολεμικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου
στ. Οι εξουσιοδοτήσεις χειρισμού διαβαθμισμένου υλικού
ζ. Ο καθορισμός επιχειρήσεων Α΄ και Β’ κατηγορίας
η. Η διεξαγωγή των ασκήσεων ΠΣΕΑ
θ. Η εκπαίδευση των υπαλλήλων του Υπουργείου και των εποπτευομένων Οργανισμών στα θέματα της αρμοδιότητάς του
ι. Η μέριμνα για την φοίτηση στη σχολή ΠΣΕΑ του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη των απαιτουμένων υπαλλήλων του Υπουργείου και των εποπτευομένων Οργανισμών
ια. Η εκπροσώπηση στις αρμόδιες επιτροπές του τομέα ΠΣΕΑ του ΝΑΤΟ
3. Στις αρμοδιότητες Πολιτικής Άμυνας και Πολιτικής Προστασίας περιλαμβάνονται ιδίως:
α. Ο σχεδιασμός εκτάκτων αναγκών της ειρηνικής περιόδου (σχέδιο Ξενοκράτης)
β. Η εποπτεία οργάνωσης της Πολιτικής Άμυνας και της Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου και όλων των εποπτευομένων φορέων
γ. Ο προσδιορισμός των Εθνικών και Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας στους τομείς των Χερσαίων και Εναερίων Μεταφορών καθώς και τον έλεγχο της επάρκειας και της υλοποίησης του εκπονούμενου από τον διαχειριστή της κάθε υποδομής σχεδίου ασφαλείας
της λειτουργίας της
δ. Η σύνταξη των προτάσεων του ετήσιου προϋπολογισμού αφενός αμυντικών δαπανών πολιτικού τομέα του Υπουργείου προς το ΚΥΣΕΑ και αφετέρου δαπανών πολιτικής προστασίας του Υπουργείου προς την Γενική Γραμματεία Πολιτικής
ε. Η σύνταξη της πρότασης του προϋπολογισμού ειρηνικής περιόδου του Τμήματος προς την Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, προκειμένου να ενταχθεί στον συνολικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου
στ. Η εποπτεία εφαρμογής του ΕΚΑ ως προς την ασφάλεια του διαβαθμισμένου υλικού στο Υπουργείο και όλους τους εποπτευόμενους φορείς
ζ. Οι αναστολές κατάταξης εφέδρων
η. Η σύνταξη, σε συνεργασία με το τμήμα Πολιτικής Κινητοποίησης, της ετήσιας εκθέσεως προόδου επί θεμάτων ΠΣΕΑ πολεμικής περιόδου και την αποστολή της στο ΓΕΕΘΑ
θ. Η εκπαίδευση των υπαλλήλων του Υπουργείου και των εποπτευομένων Οργανισμών στα θέματα της αρμοδιότητάς του
ι. Ηεκπροσώπησηστηνεπιτροπή EMTEL (Emergency Telecommunications) του ETSI
ια. Η λειτουργία σε 24ωρη βάση Κέντρου Επιχειρησιακής Ετοιμότητας (Κ.ΕΠ.ΕΤ.) του Υπουργείου ως πρώτο σημείο αναφοράς για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και διαχείρισης κρίσεων που άπτονται όλων των αντικειμένων των τομέων Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
ιβ. Η γραμματειακή υποστήριξη του Τμήματος.
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων