15/04/2019 Ημερομηνία διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Τεχνολογία Οχημάτων Οδηγίες για το κοινό που σχετίζονται με την Ασφάλεια των Προϊόντων Περιορισμοί ταξινόμησης οχημάτων
ATH.ENA CARD
image

Περιορισμοί ταξινόμησης οχημάτων


Στην παρούσα σελίδα αναφέρονται οι περιορισμοί στις ταξινομήσεις οχημάτων που προκύπτουν από διατάξεις κυρίως της Ευρωπαικής Ένωσης:
 
Απαραίτητα Δικαιολογητικά για την διαδικασία «Έκδοσης Απόφασης Τέλους Σειράς»
 
Παροχή πληροφοριών για την ανωτέρω εγκύκλιο (ΑΔΑ: ΩΛΓΚ465ΧΘΞ-ΩΛΨ)

ΣΧΕΤΙΚΑ: α/ Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/2400 της Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 2017 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 595/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον προσδιορισμό των εκπομπών CO2 και της κατανάλωσης καυσίμου των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων και για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 582/2011 της Επιτροπής.

β/ Ο κανονισμός  (ΕΕ) 2015/166 της Επιτροπής της 3ης Φεβρουαρίου 2015 για τη συμπλήρωση και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη συμπερίληψη ειδικών διαδικασιών, μεθόδων αξιολόγησης και τεχνικών απαιτήσεων, και για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και των κανονισμών της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 1003/2010, (ΕΕ) αριθ. 109/2011 και (ΕΕ) αριθ. 458/2011, όπως ισχύει.

 γ/ Ο κανονισμός  (ΕΚ) 78/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιανουαρίου 2009 σχετικά με την έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά την προστασία των πεζών και άλλων ανεπαρκώς προστατευόμενων χρηστών των οδών, για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2003/102/ΕΚ και 2005/66/ΕΚ, όπως ισχύει.

 δ/ Ο κανονισμός  (ΕΚ) 2017/1151 της Επιτροπής της 1ης Ιουνίου 2017 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1230/2012 της Επιτροπής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής, όπως ισχύει.

 ε/ Ο κανονισμός αριθ. 118 της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών (ΟΕΕ/ΗΕ) — Ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές όσον αφορά τη συμπεριφορά κατά την καύση και/ή την ιδιότητα απώθησης καυσίμων ή λιπαντικών των υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ορισμένων κατηγοριών μηχανοκίνητων οχημάτων

στ/ Ο κανονισμός αριθ. 661/2009 για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου και γενικής ασφαλείας των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά σας υπενθυμίζουμε τα παρακάτω :

1/ Λόγω του α/ σχετικού από 1/1/2019 οι εθνικές αρχές, απαγορεύουν την ταξινόμηση των νέων :

 i/ φορτηγών οχημάτων με ενιαία διαμόρφωση πλαισίου και διαμόρφωση αξόνων 4Χ2 και Μέγιστη τεχνικά αποδεκτή μάζα έμφορτου οχήματος μεγαλύτερη των 16000 kg

 ii/ ελκυστήρων με διαμόρφωση αξόνων 4Χ2 και Μέγιστη τεχνικά αποδεκτή μάζα έμφορτου οχήματος μεγαλύτερη των 16000 kg

 iii/ φορτηγών οχημάτων με ενιαία διαμόρφωση πλαισίου και διαμόρφωση αξόνων 6Χ2 (για όλα τα βάρη)

 iv/ ελκυστήρων με διαμόρφωση αξόνων 6Χ2 (για όλα τα βάρη)

 με ημερομηνία παραγωγής την 1η Ιανουαρίου 2019 και μετά. Η ημερομηνία παραγωγής είναι η ημερομηνία υπογραφής του πιστοποιητικού συμμόρφωσης ή η ημερομηνία έκδοσης του μεμονωμένου πιστοποιητικού έγκρισης.


            Εξαιρούνται τα οχήματα


α/παντός εδάφους ,

β/οχήματα ειδικής χρήσης και

γ/οχήματα ειδικής χρήσης παντός εδάφους, όπως ορίζονται, αντίστοιχα, στα σημεία 2.1., 2.2. και 2.3. του μέρους A του παραρτήματος II της οδηγίας 2007/46/ΕΚ.

που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2400.

Ένα όχημα ικανοποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2400,  εφόσον στο δελτίο κοινοποίηση αναφέρεται ο ανωτέρω κανονισμός (στο χώρο των παρατηρήσεων ή στο πεδίο 41Β των κανονιστικών πράξεων) και στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης (CoC) του οχήματος, το πεδίο «49. Κρυπτογραφικό κλειδί του αρχείου καταγραφών του κατασκευαστή.....» είναι συμπληρωμένο.

2/ Λόγω του β/ σχετικού από 10/6/2019 οι εθνικές αρχές, απαγορεύουν την ταξινόμηση των νέων οχημάτων κατηγορίας Μ2 και Μ3 που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΟΕΕ/ΟΗΕ) 107R06 (ή σύμφωνα με την παλαιά γραφή R107.06).

Ένα όχημα ικανοποιεί τον κανονισμό (ΟΕΕ/ΟΗΕ) 107R06 (ή σύμφωνα με την παλαιά γραφή R107.06) , εφόσον στο δελτίο κοινοποίησης αναφέρεται ο ανωτέρω κανονισμός (στο πεδίο «R36/R52» των κανονιστικών πράξεων) 

3/ Λόγω του α/ σχετικού από 1/7/2019 οι εθνικές αρχές, απαγορεύουν την ταξινόμηση των νέων :

i/ φορτηγών οχημάτων με ενιαία διαμόρφωση πλαισίου και διαμόρφωση αξόνων 4Χ2 και Μέγιστη τεχνικά αποδεκτή μάζα έμφορτου οχήματος μεγαλύτερη των 16000 kg

ii/ ελκυστήρων με διαμόρφωση αξόνων 4Χ2 και Μέγιστη τεχνικά αποδεκτή μάζα έμφορτου οχήματος μεγαλύτερη των 16000 kg

iii/ φορτηγών οχημάτων με ενιαία διαμόρφωση πλαισίου και διαμόρφωση αξόνων 6Χ2 (για όλα τα βάρη)

iv/ ελκυστήρων με διαμόρφωση αξόνων 6Χ2 (για όλα τα βάρη) .

            Εξαιρούνται τα οχήματα


α/παντός εδάφους ,

β/οχήματα ειδικής χρήσης και

γ/οχήματα ειδικής χρήσης παντός εδάφους, όπως ορίζονται, αντίστοιχα, στα σημεία 2.1., 2.2. και 2.3. του μέρους A του παραρτήματος II της οδηγίας 2007/46/ΕΚ.

που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2400.

Ένα όχημα ικανοποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2400, εφόσον στο δελτίο κοινοποίηση αναφέρεται ο ανωτέρω κανονισμός (στο χώρο των παρατηρήσεων ή στο πεδίο 41Β των κανονιστικών πράξεων) και στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης (CoC) του οχήματος, το πεδίο «49. Κρυπτογραφικό κλειδί του αρχείου καταγραφών του κατασκευαστή.....» είναι συμπληρωμένο.

4/ Λόγω του γ/ σχετικού από 24/8/2019 οι εθνικές αρχές θεωρούν,  τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης ως μη ισχύοντα πλέον για τους σκοπούς του άρθρου 26 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ και απαγορεύουν την ταξινόμηση των νέων οχημάτων:

α/ κατηγορίας M1, μέγιστης μάζας που  υπερβαίνει τα 2500 kg και

β/ κατηγορίας Ν1

Εξαιρούνται τα οχήματα

ι/ της κατηγορίας N1, και

ιι/ της κατηγορίας M1, με μέγιστη μάζα άνω των 2 500 kg και τα οποία προέρχονται από οχήματα της κατηγορίας N1

στα οποία το «σημείο R» της θέσης οδηγού είναι είτε έμπροσθεν του εμπρόσθιου άξονα είτε κατά το διαμήκη άξονα σε απόσταση 1100 mm κατ’ ανώτατο όριο όπισθεν της εγκάρσιας κεντρικής γραμμής του εμπρόσθιου άξονα.

που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις τμήματος 3 του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) 78/2009.

Ένα όχημα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του τμήματος 3 του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) 78/2009 εφόσον στο δελτίο κοινοποίησης αναφέρεται ένας εκ των κανονισμών 78/2009Β ή 631/2009Β ή 459/2011Β ή 127R00 (παλαιά αναγραφή R127.00) ή 127R01 (παλαιά αναγραφή R127.01) ή μεταγενέστεροι αυτών (στο πεδίο «… Προστασία πεζών» ή «58 … 78/2009» των κανονιστικών πράξεων)

5/ Λόγω του δ/ σχετικού από 1/9/2019 οι εθνικές αρχές θεωρούν, τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης ως μη ισχύοντα πλέον για τους σκοπούς του άρθρου 26 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ και απαγορεύουν την ταξινόμηση των νέων οχημάτων:

 α/Μ και N1 κλάση I

β/N1 κλάση II

γ/N1 κλάση III και N2

όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ με μάζα αναφοράς μη υπερβαίνουσα τα 2610 kg (ύστερα από αίτηση του κατασκευαστή, μπορεί να επεκταθεί και σε  οχήματα, με μάζα αναφοράς μη υπερβαίνουσα τα 2840 kg)

που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) 2017/1151, α/ «Πρότυπο εκπομπών» Euro 6d-TEMP- EVAP και «Πρότυπο OBD» Euro 6-2 ή β,γ/«Πρότυπο εκπομπών» Euro 6c- EVAP και «Πρότυπο OBD» Euro 6-2 αντίστοιχα.

Ένα όχημα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) 2017/1151,   α/ «Πρότυπο εκπομπών» Euro 6d-TEMP- EVAP και «Πρότυπο OBD» Euro 6-2 ή β,γ/«Πρότυπο εκπομπών» Euro 6c- EVAP και «Πρότυπο OBD» Euro 6-2 αντίστοιχα, εφόσον στο δελτίο κοινοποίησης αναφέρεται ο κανονισμός 2017/1151 ή 2017/1154 ή 2017/1347 ή μεταγενέστερος ακολουθούμενος από τους χαρακτήρες (δύο)

            α/BG          ή AJ ή AX ή AY ή ΑΖ    για οχήματα Μ και N1 κλάση I

β/ΑΕ ή BH ή AK ή AX ή AY ή ΑΖ    για οχήματα N1 και κλάση II

            γ/AF  ή BI  ή  ALή AXή AY ή ΑΖ    για οχήματα N1 και κλάση III, N2

αντίστοιχα με την κατηγορία του οχήματος (στο πεδίο «70/220 Εκπομπές καυσαερίων» ή « … 2Α … 715/2007» )

6/ Λόγω του δ/ σχετικού από 1/9/2019 οι εθνικές αρχές θεωρούν, τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης ως μη ισχύοντα πλέον για τους σκοπούς του άρθρου 26 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ και απαγορεύουν την ταξινόμηση των νέων οχημάτων με κινητήρα

Ι/των κατηγοριών M1, M2, N1 και N2 (όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2007/46/ΕΚ), με μάζα αναφοράς άνω των 2610 kg και

ΙΙ/των κατηγοριών M3 και N3, όπως ορίζονται στο εν λόγω παράρτημα 

(τα ανωτέρω ισχύουν με την επιφύλαξη του άρθρου 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007, επίσης κατόπιν αιτήσεως του κατασκευαστή, η έγκριση τύπου ολοκληρωμένου οχήματος δυνάμει του κανονισμού 595/2009 και των μέτρων εφαρμογής του επεκτείνεται στο αντίστοιχο ημιτελές όχημα με μάζα αναφοράς που δεν υπερβαίνει τα 2610 kg, οι εγκρίσεις τύπου επεκτείνονται εάν ο κατασκευαστής μπορεί να αποδείξει ότι όλοι οι συνδυασμοί του αμαξώματος που αναμένεται να ενσωματωθούν στο ημιτελές όχημα αυξάνουν τη μάζα αναφοράς του οχήματος σε άνω των 2610 kg) που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις της γραμμής 4 του πίνακα 1 του προσαρτήματος 9 του παραρτήματος Ι του κανονισμού 582/2011 για την εφαρμογή και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 595/2009 όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 2017/1347.

Ένα όχημα ικανοποιεί τις απαιτήσεις της γραμμής 4 του πίνακα 1 του προσαρτήματος 9 του παραρτήματος Ι του κανονισμού 582/2011 για την εφαρμογή και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 595/2009 όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 2017/1347 εφόσον στο δελτίο κοινοποίηση αναφέρεται ο κανονισμός 2017/1347 ή 2017/2400 ή μεταγενέστερος ακολουθούμενος από τον χαρακτήρα (ένας) D (στο πεδίο «88/77 Εκπομπές πετρελαιοκινητήρων» ή «41A 595/2009»)

 7/ Λόγω του α/ σχετικού από 1/1/2020 οι εθνικές αρχές, απαγορεύουν την ταξινόμηση των νέων :

 φορτηγών οχημάτων με ενιαία διαμόρφωση πλαισίου ή ελκυστήρων και διαμόρφωση αξόνων 4Χ2 και Μέγιστη τεχνικά αποδεκτή μάζα έμφορτου οχήματος  από (χωρίς να συμπεριλαμβάνεται) 7500  kg μέχρι και 16000 kg

Εξαιρούνται τα οχήματα

α/παντός εδάφους ,

β/οχήματα ειδικής χρήσης και

γ/οχήματα ειδικής χρήσης παντός εδάφους, όπως ορίζονται, αντίστοιχα, στα σημεία 2.1., 2.2. και 2.3. του μέρους A του παραρτήματος II της οδηγίας 2007/46/ΕΚ.

που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2400.

Ένα όχημα ικανοποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2400, εφόσον στο δελτίο κοινοποίηση αναφέρεται ο ανωτέρω κανονισμός (στο χώρο των παρατηρήσεων ή στο πεδίο 41Β των κανονιστικών πράξεων) και στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης (CoC) του οχήματος, το πεδίο «49. Κρυπτογραφικό κλειδί του αρχείου καταγραφών του κατασκευαστή.....» είναι συμπληρωμένο.

8/ Λόγω του α/ σχετικού από 1/7/2020 οι εθνικές αρχές, απαγορεύουν την ταξινόμηση των νέων :

i/ φορτηγών οχημάτων με ενιαία διαμόρφωση πλαισίου και διαμόρφωση αξόνων 6Χ4 (για όλα τα βάρη)

iι/ ελκυστήρων με διαμόρφωση αξόνων 6Χ4 (για όλα τα βάρη) .

iii/ φορτηγών οχημάτων με ενιαία διαμόρφωση πλαισίου και διαμόρφωση αξόνων 8Χ4 (για όλα τα βάρη)

Εξαιρούνται τα οχήματα

α/παντός εδάφους ,

β/οχήματα ειδικής χρήσης και

γ/οχήματα ειδικής χρήσης παντός εδάφους, όπως ορίζονται, αντίστοιχα, στα σημεία 2.1., 2.2. και 2.3. του μέρους A του παραρτήματος II της οδηγίας 2007/46/ΕΚ.

που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2400.

Ένα όχημα ικανοποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2400, εφόσον στο δελτίο κοινοποίηση αναφέρεται ο ανωτέρω κανονισμός (στο χώρο των παρατηρήσεων ή στο πεδίο 41Β των κανονιστικών πράξεων) και στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης (CoC) του οχήματος, το πεδίο «49. Κρυπτογραφικό κλειδί του αρχείου καταγραφών του κατασκευαστή.....» είναι συμπληρωμένο.

9/ Λόγω των ε/ και στ/ σχετικών από 26/7/2020 οι εθνικές αρχές, απαγορεύουν την ταξινόμηση των νέων οχημάτων κατηγορίας Μ3 κλάσεις ΙΙ και ΙΙΙ που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΟΕΕ/ΟΗΕ) 118R02 (ή σύμφωνα με την παλαιά γραφή R118.02).

Ένα όχημα ικανοποιεί τον κανονισμό (ΟΕΕ/ΟΗΕ) 118R02 (ή σύμφωνα με την παλαιά γραφή R118.02) , εφόσον στο δελτίο κοινοποίηση αναφέρεται ο ανωτέρω κανονισμός (στο πεδίο «Παρατηρήσεις») 

10/ Λόγω του δ/ σχετικού από 1/9/2020 οι εθνικές αρχές θεωρούν, τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης ως μη ισχύοντα πλέον για τους σκοπούς του άρθρου 26 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ και απαγορεύουν την ταξινόμηση των νέων οχημάτων:

α/N1 κλάση II

β/N1 κλάση III και N2

όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ με μάζα αναφοράς μη υπερβαίνουσα τα 2 610 kg. Ύστερα από αίτηση του κατασκευαστή, μπορεί να επεκταθεί και σε οχήματα Ν1 και Ν2 , όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, με μάζα αναφοράς μη υπερβαίνουσα τα 2 840 kg

που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) 2017/1151,   «Πρότυπο εκπομπών» Euro 6d- TEMP- EVAP και «Πρότυπο OBD» Euro 6-2.

Ένα όχημα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) 2017/1151,  «Πρότυπο εκπομπών» Euro 6d- TEMP- EVAP και «Πρότυπο OBD» Euro 6-2 εφόσον στο δελτίο κοινοποίησης αναφέρεται ο κανονισμός 2017/1151 ή 2017/1154 ή 2017/1347 ή μεταγενέστερος ακολουθούμενος από τους χαρακτήρες (δύο)


            α/BH ή AK ή AX ή AY ή ΑΖ             για οχήματα N1 και κλάση II


            β/BI   ή AL ή AX ή AY ή ΑΖ    για οχήματα N1 και κλάση III, N2


αντίστοιχα με την κατηγορία του οχήματος (στο πεδίο «70/220 Εκπομπές καυσαερίων» ή « … 2Α … 715/2007» )

11/ Λόγω του στ/ σχετικού από 1/11/2020 οι εθνικές αρχές, θεωρούν τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης ως μη ισχύοντα πλέον για τους σκοπούς του άρθρου 26 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, και απαγορεύουν την ταξινόμηση νέων οχημάτων των κατηγοριών Μ,Ν,Ο για λόγους σχετικούς με την αντίσταση τριβής κύλισης των ελαστικών που τοποθετούνται

εφόσον τα ελαστικά δεν φέρουν την παρακάτω σήμανση ανά κατηγορία ελαστικού

            ελαστικά της κατηγορίας C3 à S2R2

όπου

C3 — ελαστικά που έχουν σχεδιασθεί κυρίως για οχήματα των κατηγοριών M2, M3, N, O3 και O4 με έναν από τους ακόλουθους δείκτες φορτίου:

i) δείκτης φορτίου, όταν χρησιμοποιούνται μονά, ≤ 121 και σύμβολο της κατηγορίας ταχύτητας ≤ «M»·

ii) δείκτης φορτίου, όταν χρησιμοποιούνται μονά ≥ 122.

Ένας τύπος ελαστικών μπορεί να ταξινομηθεί σε περισσότερες της μιας κλάσεις, αν πληροί όλες τις σχετικές απαιτήσεις κάθε κλάσης για την οποία εγκρίνεται.

Εξαιρούνται:

α) τα ελαστικά με μέγιστη ταχύτητα χαμηλότερη των 80 km/h ( σύμβολο ταχύτητας F)

β) τα ελαστικά των οποίων η ονομαστική διάμετρος της ζάντας δεν υπερβαίνει τα 254 mm (κωδικό ονομαστικής διαμέτρου σώτρου ≤ 10) είτε είναι ίση ή μεγαλύτερη των 635 mm(κωδικό ονομαστικής διαμέτρου σώτρου ≥ 25 ), 

γ) τα εφεδρικά ελαστικά προσωρινής χρήσης τύπου Τ,

δ) τα ελαστικά εξοπλισμένα με πρόσθετες διατάξεις για τη βελτίωση των ιδιοτήτων πρόσφυσης (π.χ. ελαστικά με καρφιά) εφόσον επιτρέπονται από άλλες διατάξεις του ΚΟΚ.

Οι απαιτήσεις σχετικά με την αντίσταση τριβής κύλισης (σήμανση R) δεν εφαρμόζονται για τα επαγγελματικά ελαστικά εκτός δρόμου (ελαστικά με ένδειξη «POR» )

Δηλαδή:

Επιτρέπεται η ταξινόμηση των ανωτέρω οχημάτων μόνο εφόσον στο πεδίο με τίτλο «92/23 Ελαστικά» ή στον χώρο των «Παρατηρήσεων» υπάρχει αναφορά στην κανονιστική πράξη R117.02 ή 458/2011 ή 2015/166 και ακολουθεί η ανωτέρω σχετική σήμανση των ελαστικών (πχ S2R2 ).
Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο

 

 

Δεύτερη επικαιροποίηση της με αρ. πρ. 23604/1182/30-3-2017 εγκυκλίου με θέμα «Περιορισμοί ταξινόμησης 2ου εξαμήνου 2017 και 2018» 

α) Ο Κανονισμός αριθμ. 131 της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών (ΟΕΕ/ΗΕ) – Ενιαίες διατάξεις σχετικά με την έγκριση οχημάτων όσον αφορά τα προηγμένα συστήματα πέδησης έκτακτης ανάγκης (AEBS) (L 214/47 19.7.2014).
β) ) Η με αρ.πρ.23604/1182/30-03-2017 (ΑΔΑ: ΨΗΖ2465ΧΘΖ-ΨΘΡ)) εγκύκλιος, σχετικά με τους περιορισμούς ταξινόμησης 2ου εξαμήνου 2017 και 2018, οχήματα τέλους σειράς.
γ) Η με αρ. πρ. οικ. 92164/4660/21-12-2017 (ΑΔΑ: ΩΛΨΟ465ΧΘΞ-Α71) εγκύκλιος, με θέμα «Τροποποίηση εγκυκλίων ταξινόμησης» (πρώτη επικαιροποίηση της με αρ. πρ. 23604/1182/17).
δ) Ο Κανονισμός (EE) 2018/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και (ΕΚ) αριθ. 595/2009 και για την κατάργηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ      (L 151/1 14-6-2018)
            Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω (α) και (δ) σχετικά, αντικαθιστούμε την παράγραφο 6 της ανωτέρω (β) σχετικής εγκυκλίου ως εξής

«6/ Λόγω του στ/ σχετικού από 1/11/2018 οι εθνικές αρχές, θεωρούν τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης ως μη ισχύοντα πλέον για τους σκοπούς του άρθρου 26 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, και απαγορεύουν την ταξινόμηση, νέων οχημάτων των κατηγοριών M2 , M3 , N2 και N3 όσον αφορά τα προηγμένα συστήματα πέδησης έκτακτης ανάγκης με επίπεδο έγκρισης 2

            Εξαιρούνται:

α) οχήματα που έλκουν ημιρυμουλκούμενο της κατηγορίας N2 με μέγιστη μάζα άνω των 3,5 αλλά όχι άνω των 8 τόνων·
β) οχήματα κατηγοριών M2 και M3 Κλάσης A, Κλάσης I και Κλάσης ΙΙ·
γ) αρθρωτά λεωφορεία κατηγορίας M3 Κλάσης A, Κλάσης I και Κλάσης ΙΙ·
δ) οχήματα εκτός δρόμου κατηγοριών M2 , M3 , N2 και N3 όπως αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Α σημεία 4.2 και 4.3 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ·
ε) οχήματα ειδικής χρήσης κατηγοριών M2 , M3 , N2 και N3 όπως αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Α σημείο 5 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ·
στ) οχήματα κατηγοριών M2 , M3 , N2 και N3 με περισσότερους από τρεις άξονες
Δηλαδή:
Επιτρέπεται η ταξινόμηση των ανωτέρω οχημάτων μόνο εφόσον στο πεδίο με τίτλο «Παρατηρήσεις» θα αναγράφεται 347/2012Β ή 2015/562Β ή 347/2012 επίπεδο έγκρισης 2 ή 2015/562 επίπεδο έγκρισης 2  ή 131R01 (ή με την παλαιά αναγραφή R131.01) ή μεταγενέστερη πράξη.» 
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ.πρ.23604/1182/30-03-2017 ως έχει.
Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο

 

 

Τροποποίηση τελευταίων εγκυκλίων περιορισμών ταξινόμησης σχετικά με τις εκπομπές καυσαερίων ελαφρών οχημάτων

ΣΧΕΤ. : α) Η αρ. πρωτ. 23604/1182/30-3-2017 (ΑΔΑ: ΨΗΖ2465ΧΘΞ-ΨΘΡ) εγκύκλιός μας
β) Η αρ. πρωτ. 43328/2362/27-6-2016 (ΑΔΑ: Ω13Μ4653ΟΞ-Ω5Π) εγκύκλιός μας
γ) Η αρ. πρωτ. 28690/1045/12-5-2015 (ΑΔΑ: ΨΩΛ6465ΦΘΘ-5Ο3) εγκύκλιός μας
δ) Ο Κανονισμός (EE) 2017/1347 (EE L 192 της 24.7.2017)
ε) Οι Κανονισμοί (ΕΚ) 715/2007 και 692/2008, όπως ισχύουν

Σε συνέχεια του παραπάνω δ’ σχετικού κανονισμού, τροποποιούνται οι α’, β’ και γ’ σχετικές εγκύκλιοί μας ως εξής:
Α) Η παράγραφος 5 της α’ σχετικής εγκυκλίου μας, αντικαθίσταται από την ακόλουθη :
« 5/ Λόγω του κανονισμού 2017/1347, από 1/9/2018 οι εθνικές αρχές, θεωρούν τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης ως μη ισχύοντα πλέον για τους σκοπούς του άρθρου 26 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, και απαγορεύουν την ταξινόμηση, νέων οχημάτων με μάζα αναφοράς μη υπερβαίνουσα τα 2610 kg (η οποία μπορεί να επεκταθεί στα 2840 kg) των κατηγοριών Μ1, Μ2 και Ν1 κλάσης Ι όσον αφορά τις εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα, εφόσον δεν πληρούν κανονισμούς ακολουθούμενους από χαρακτήρα AD, ή AG, ή BG, ή AJ, ή ΑΥ, ή ΑΖ.

Δηλαδή:
Επιτρέπεται η ταξινόμηση των ανωτέρω οχημάτων μόνο εφόσον στο πεδίο των οδηγιών με τίτλο «70/220 Εκπομπές καυσαερίων» θα αναγράφεται 715*2017/1347 με χαρακτήρα AD, ή AG, ή BG, ή AJ, ή ΑΥ, ή ΑΖ »

Σημείωση: Για πλήρη ηλεκτροκίνητα (συσσωρευτής), οχήματα με κινητήρα με κυψέλη καυσίμου και οχήματα για τα οποία απαιτούνται πιστοποιητικά σύμφωνα με το παράρτημα I, σημείο 2.1.1, γίνονται δεκτοί και χαρακτήρες ΖΧ, ΖΥ, ΖΖ, για τους κανονισμούς 715*136/2014 και 2017/1221.

Β) Η παράγραφος 7 της β’ σχετικής εγκυκλίου μας, αντικαθίσταται από την ακόλουθη:
7/ Η παράγραφος 2 της με αρ. πρ. 31687/1738/16 εγκυκλίου σχετικά με τους «περιορισμούς ταξινόμησης, οχήματα τέλους σειράς και την τροποποίηση της με αρ. πρ. 26201/931/2015 (ΑΔΑ: 695Χ465ΦΘΘ-Π8Π) εγκυκλίου» αναδιατυπώνεται ως εξής :
«2/ Λόγω του Κανονισμού 715/2007, όπως ισχύει μετά και τον κανονισμό 2017/1347 από 1/9/2016 έως 31-8-2019, οι εθνικές αρχές, όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα, θεωρούν τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης ως μη ισχύοντα πλέον για τους σκοπούς του άρθρου 26 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, και απαγορεύουν την ταξινόμηση, των νέων οχημάτων με κινητήρα επιβαλλόμενης ανάφλεξης (PI) ή ανάφλεξης με συμπίεση (CI) με μάζα αναφοράς μη υπερβαίνουσα τα 2610 kg (η οποία μπορεί να αυξηθεί στα 2840 kg ύστερα από αίτηση του κατασκευαστή) των κατηγοριών i/ Ν1 κλάσης ΙΙ ii/ Ν1 κλάσης ΙΙΙ και Ν2, που δεν πληρούν τις τεχνικές διατάξεις που αντιστοιχούν στους χαρακτήρες i.α/ Χ, ή ΖΒ, ή ΖΕ, ή ZH, ή ZK, ή ΖΖ, i.β) ΑΒ, ή ΒΒ, ή ΑΕ, ή ΑΗ, ή ΒΗ, ή ΑΚ, ή ΑΖ και ii.α/ Υ, ή ΖC, ή ZF, ή ZI, ή ή ZL, ή PLN, ή ΖΖ, ii.β) AC, ή BC, ή AF, ή ΑΙ, ή ΒΙ, ή AL, ή ΑΖ, αντίστοιχα, της ανωτέρω ομάδας κανονισμών (δηλαδή ταξινομούνται εφόσον στο πεδίο των οδηγιών με τίτλο «70/220 Εκπομπές καυσαερίων» υπάρχει αναφορά σε κανονιστική πράξη του α) 715/2007, 692/2008, 566/2011, 459/2012, 630/2012, 143/2013, 171/2013, 195/2013, 519/2013, 715*136/2014, 2015/45, 2016/427, 2016/646, 2017/1151, 2017/1221, με έναν χαρακτήρα της περίπτωσης i.α/ (για την κατηγορία i/) ή ii.α/ (για την κατηγορία ii/), ή β) 715*2017/1347, που ακολουθείται με ένα από τους χαρακτήρες i.β/ (για την κατηγορία i/) και ii.β (για την κατηγορία ii/. [«μάζα αναφοράς (RM)»: η μάζα του οχήματος σε τάξη πορείας χωρίς την ενιαία μάζα των 75 kg του οδηγού και προσαυξημένη κατά μια ενιαία μάζα 100 kg Ν1 κλάσης ΙΙ 1305 kg < RM ? 1760 kg
Ν1 κλάσης ΙΙΙ 1760 kg < RM ]»

Γ) η παράγραφος γ/ της γ’ σχετικής εγκυκλίου μας, αντικαθίσταται από την ακόλουθη:
γ/ Aπό 1/9/2015 έως 31/8/2018, οι εθνικές αρχές όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα θεωρούν τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης ως μη ισχύοντα πλέον για τους σκοπούς του άρθρου 26 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, και απαγορεύουν την ταξινόμηση, … των νέων οχημάτων με κινητήρα επιβαλλόμενης ανάφλεξης (PI) ή ανάφλεξης με συμπίεση (CI) των κατηγοριών Μ1, Μ2 με μάζα αναφοράς μη υπερβαίνουσα τα 2610 kg. (η οποία μπορεί να αυξηθεί στα 2840 kg ύστερα από αίτηση του κατασκευαστή) και Ν1 κλάσης Ι που δεν πληρούν τις τεχνικές διατάξεις που αντιστοιχούν στους χαρακτήρες α/ W, ή ZA, ή ZD, ή ZG, ή ZJ, ή ΖΖ, β/ ΑΑ, ή ΒΑ, ή AD, ή AG, ή BG, ή AJ, ή ΑΖ του ανωτέρω κανονισμού όπως ισχύει (δηλαδή στο πεδίο των οδηγιών με τίτλο «70/220 Εκπομπές καυσαερίων» υπάρχει αναφορά σε κανονιστική πράξη του α) 715/2007, 692/2008, 566/2011, 459/2012, 630/2012, 143/2013, 171/2013, 195/2013, 519/2013, 715*136/2014, 2015/45, 2016/427, 2016/646, 2017/1151, 2017/1221, με έναν χαρακτήρα της περίπτωσης α/ ή β) 715*2017/1347, που ακολουθείται με ένα από τους χαρακτήρες της περίπτωσης β/.
Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο

 

 

Περιορισμοί ταξινόμησης 2ου εξαμήνου 2017 και 2018

1/ Λόγω του α/ σχετικού από 26/7/2017 οι εθνικές αρχές, θεωρούν τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης ως μη ισχύοντα πλέον για τους σκοπούς του άρθρου 26 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, και απαγορεύουν την ταξινόμηση, των νέων οχημάτων των κατηγοριών  M2 και M3 των κλάσεων ΙΙ, ΙΙΙ και B όσον αφορά τις αγκυρώσεις των καθισμάτων επιβατών τους και την εγκατάσταση των καθισμάτων οχημάτων που δεν πληρούν τον κανονισμό R80.03 της ΟΕΕ/ΟΗΕ
           εξαιρούνται 
οχήματα της κατηγορίας M2 που έχουν εγκριθεί με τον κανονισμό αριθ. 17.08 της ΟΕΕ/ΟΗΕ.
Δηλαδή:
Επιτρέπεται η ταξινόμηση των ανωτέρω οχημάτων μόνο εφόσον στο πεδίο των οδηγιών με τίτλο  « … Αντοχή καθισμάτων» θα αναγράφεται R80.03 (ή R17.08 για τα εξαιρούμενα)

2/ Λόγω του β/ σχετικού από 9/11/2017 οι εθνικές αρχές, θεωρούν τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης ως μη ισχύοντα πλέον για τους σκοπούς του άρθρου 26 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, και απαγορεύουν την ταξινόμηση, των νέων  μονώροφων άκαμπτων ή αρθρωτών οχημάτων των κατηγοριών Μ2 ή Μ3 , κλάσης ΙΙ ή ΙΙΙ ή κλάσης Β δυναμικότητας μεγαλύτερης των 16 επιβατών όσον αφορά την αντοχή της υπερκατασκευής τους που δεν πληρούν τον κανονισμό R66.02 της ΟΕΕ/ΟΗΕ
εξαιρούνται 
μονώροφα άκαμπτα ή αρθρωτά οχήματα που έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να μεταφέρουν περισσότερους από 22 επιβάτες, καθήμενους ή όρθιους, εκτός από τον οδηγό και το πλήρωμα που δεν πληρούν τον κανονισμό R66.01 της ΟΕΕ/ΟΗΕ
Δηλαδή:
Επιτρέπεται η ταξινόμηση των ανωτέρω οχημάτων μόνο εφόσον στο πεδίο των οδηγιών με τίτλο  «R66» θα αναγράφεται R66.02 (ή R66.01 για τα εξαιρούμενα)

Οχήματα κατηγοριών Μ2 ή Μ3,κλάσης ΙΙ ή ΙΙΙ ή κλάσης Β δυναμικότητας μεγαλύτερης των 16 επιβατών όσον αφορά την αντοχή της υπερκατασκευής τους, σε τέλος σειράς που δεν πληρούν τον ανωτέρω κανονισμό:

 FORD WERKE GmbH  ERDUMAN OTOMOTIV EVOBUS GmbH S.C. CENTO SERVICE SRL

3/ Λόγω του γ/ σχετικού από 1/1/2018 οι εθνικές αρχές, θεωρούν τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης ως μη ισχύοντα πλέον για τους σκοπούς του άρθρου 43 του κανονισμού 168/2013/ΕΚ, και απαγορεύουν την ταξινόμηση, νέων οχημάτων των κατηγοριών L1e, L2e και L6e όσον αφορά τις απαιτήσεις του ανωτέρω κανονισμού που δεν πληρούν τον κανονισμό 168/2013/ΕΚ όπως ισχύει
Δηλαδή:
Επιτρέπεται η ταξινόμηση των ανωτέρω οχημάτων μόνο εφόσον στο πεδίο των οδηγιών με τίτλο  «Αριθμός ΕΕ» θα αναγράφεται e?*168/2013*?????*?? (? ψηφίο)
 
4/ Λόγω του δ/ σχετικού από 24/2/2018 οι εθνικές αρχές, θεωρούν τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης ως μη ισχύοντα πλέον για τους σκοπούς του άρθρου 26 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, και απαγορεύουν την ταξινόμηση, νέων οχημάτων των κατηγοριών M1, μέγιστης μάζας που δεν υπερβαίνει τα 2500 kg και Ν1 προερχόμενα από την κατηγορία M1 και μέγιστης μάζας που δεν υπερβαίνει τα 2500 kg όσον αφορά τις τεχνικές διατάξεις του τμήματος 3 του παραρτήματος Ι του  κανονισμού 78/2009.
 Εξαιρούνται
α) οχήματα της κατηγορίας N1, και,
β) οχήματα της κατηγορίας M1, με μέγιστη μάζα άνω των 2 500 kg και τα οποία προέρχονται από οχήματα της κατηγορίας N1,
στα οποία το «σημείο R» της θέσης οδηγού είναι είτε έμπροσθεν του εμπρόσθιου άξονα είτε κατά το διαμήκη άξονα σε απόσταση 1100 mm κατ’ ανώτατο όριο όπισθεν της εγκάρσιας κεντρικής γραμμής του εμπρόσθιου άξονα.
Δηλαδή:
Επιτρέπεται η ταξινόμηση των ανωτέρω οχημάτων μόνο εφόσον στο πεδίο των οδηγιών με τίτλο  «… Προστασία πεζών» θα αναγράφεται 78/2009Β ή 631/2009Β ή 459/2011Β ή R127.00

5/ Λόγω του ε/ σχετικού από 1/9/2018 οι εθνικές αρχές, θεωρούν τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης ως μη ισχύοντα πλέον για τους σκοπούς του άρθρου 26 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, και απαγορεύουν την ταξινόμηση, νέων οχημάτων μάζα αναφοράς μη υπερβαίνουσα τα 2610 kg (η οποία μπορεί να επεκταθεί στα 2840 kg) των κατηγοριών Μ1, Μ2 και Ν1 κλάσης Ι όσον αφορά τις εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) με χαρακτήρα ZD ή  ZG ή ZJ
Δηλαδή:
Επιτρέπεται η ταξινόμηση των ανωτέρω οχημάτων μόνο εφόσον στο πεδίο των οδηγιών με τίτλο  «70/220 Εκπομπές καυσαερίων» θα αναγράφεται 459/2012 ή 630/2012 ή 143/2013 ή 171/2013 ή 195/2013 ή 519/2013 ή 715*136/2014 ή 2015/45 ή 2016/427 ή 2016/646 με χαρακτήρα ZD ή  ZG ή ZJ
Σημείωση: Οχήματα που περιγράφονται ανωτέρω  και στην στήλη «88/77 Εκπομπές πετρελαιοκινητήρων» αναφέρουν μία εκ των 595/2009C ή D , 582/2011C ή D, 133/2014C ή D , 64/2012C ή D , 595*519/2013C ή D , 595*136/2014C ή D , 627/2014C ή D , 2016/1718C ή D συνεχίζουν να ταξινομούνται.

6/ Λόγω του στ/ σχετικού από 1/11/2018 οι εθνικές αρχές, θεωρούν τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης ως μη ισχύοντα πλέον για τους σκοπούς του άρθρου 26 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, και απαγορεύουν την ταξινόμηση, νέων οχημάτων των κατηγοριών M2 , M3 , N2 και N3 όσον αφορά τα προηγμένα συστήματα πέδησης έκτακτης ανάγκης με επίπεδο έγκρισης 2
 Εξαιρούνται:
α) οχήματα που έλκουν ημιρυμουλκούμενο της κατηγορίας N2 με μέγιστη μάζα άνω των 3,5 αλλά όχι άνω των 8 τόνων·
β) οχήματα κατηγοριών M2 και M3 Κλάσης A, Κλάσης I και Κλάσης ΙΙ·
γ) αρθρωτά λεωφορεία κατηγορίας M3 Κλάσης A, Κλάσης I και Κλάσης ΙΙ·
δ) οχήματα εκτός δρόμου κατηγοριών M2 , M3 , N2 και N3 όπως αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Α σημεία 4.2 και 4.3 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ·
ε) οχήματα ειδικής χρήσης κατηγοριών M2 , M3 , N2 και N3 όπως αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Α σημείο 5 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ·
στ) οχήματα κατηγοριών M2 , M3 , N2 και N3 με περισσότερους από τρεις άξονες
Δηλαδή:
Επιτρέπεται η ταξινόμηση των ανωτέρω οχημάτων μόνο εφόσον στο πεδίο  με τίτλο  «Παρατηρήσεις» θα αναγράφεται 347/2012Β ή 2015/562Β 

7/ Λόγω του ζ/ σχετικού από 1/11/2018 οι εθνικές αρχές, , θεωρούν τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης ως μη ισχύοντα πλέον για τους σκοπούς του άρθρου 26 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, και απαγορεύουν την ταξινόμηση, νέων οχημάτων των κατηγοριών Μ,Ν,Ο για λόγους σχετικούς με την αντίσταση τριβής κύλισης των ελαστικών που τοποθετούνται
εφόσον τα ελαστικά δεν φέρουν την παρακάτω σήμανση ανά κατηγορία ελαστικού
• ελαστικά της κατηγορίας C1   S2WR2
• ελαστικά της κατηγορίας C2   S2R2
όπου
α) C1 — ελαστικά που έχουν σχεδιασθεί κυρίως για οχήματα των κατηγοριών M1, N1, O1 και O2 
β) C2 — ελαστικά που έχουν σχεδιασθεί κυρίως για οχήματα των κατηγοριών M2, M3, N, O3 και O4 με δείκτη φορτίου, όταν χρησιμοποιούνται μονά, ≤ 121 και σύμβολο της κατηγορίας ταχύτητας ≥ «N»·
Ένας τύπος ελαστικών μπορεί να ταξινομηθεί σε περισσότερες της μιας κλάσεις, αν πληροί όλες τις σχετικές απαιτήσεις κάθε κλάσης για την οποία εγκρίνεται.
Εξαιρούνται:
α) τα ελαστικά με μέγιστη ταχύτητα χαμηλότερη των 80 km/h ( σύμβολο ταχύτητας F)
β) τα ελαστικά των οποίων η ονομαστική διάμετρος της ζάντας δεν υπερβαίνει τα 254 mm (κωδικό ονομαστικής διαμέτρου σώτρου ≤ 10)  είτε είναι ίση ή μεγαλύτερη των 635 mm(κωδικό ονομαστικής διαμέτρου σώτρου ≥ 25 ), 
γ) τα εφεδρικά ελαστικά προσωρινής χρήσης τύπου Τ,
δ) τα ελαστικά εξοπλισμένα με πρόσθετες διατάξεις για τη βελτίωση των ιδιοτήτων πρόσφυσης (π.χ. ελαστικά με καρφιά) εφόσον επιτρέπονται από άλλες διατάξεις του ΚΟΚ.
Οι απαιτήσεις σχετικά με την αντίσταση τριβής κύλισης (σήμανση R)  δεν εφαρμόζονται για τα επαγγελματικά ελαστικά εκτός δρόμου (ελαστικά με  ένδειξη «POR» )
Δηλαδή:
Επιτρέπεται η ταξινόμηση των ανωτέρω οχημάτων μόνο εφόσον στο πεδίο  με τίτλο  «92/23 Ελαστικά» ή στον χώρο των «Παρατηρήσεων» υπάρχει αναφορά στην κανονιστική πράξη R117.02 ή 458/2011 ή 2015/166  και ακολουθεί η ανωτέρω σχετική σήμανση των ελαστικών (πχ S2WR2 ή S2R2 ).

Επισυνάπτεται σχετική κωδικοποιημένη εγκύκλιος με αριθμ. πρωτ. 23604/1182/17 (ΑΔΑ: ΨΗΖ2465ΧΘΞ-ΨΘΡ)

 

 

Περιορισμοί ταξινόμησης που εφαρμόζονται στο 2ο εξάμηνο του 2016 

1/Με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2016, οι εθνικές αρχές, για λόγους που αφορούν την έμμεση όραση, θεωρούν ότι τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης των νέων οχημάτων των κατηγοριών N2 και N3 που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την οδηγία 2003/97/ΕΚ δεν ισχύουν πλέον για τους σκοπούς του άρθρου 26 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, και απαγορεύουν την ταξινόμηση, την πώληση και τη θέση σε κυκλοφορία των εν λόγω οχημάτων. 

2/Με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2016, οι εθνικές αρχές, για λόγους που αφορούν τη γενική κατασκευή των οχημάτων, θεωρούν ότι τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης των νέων οχημάτων των κατηγοριών Μ2 και Μ3 δεν ισχύουν πλέον για τους σκοπούς του άρθρου 26 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, και απαγορεύουν την ταξινόμηση, την πώληση και τη θέση σε κυκλοφορία των εν λόγω οχημάτων όταν δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 107 όπως τροποποιήθηκε από τη σειρά τροποποιήσεων 05 , (δηλαδή ταξινομούνται εφόσον στο πεδίο των οδηγιών με τίτλο «R36/R52» θα αναγράφεται R107.05 ή μεταγενέστερος όσον αφορά τον διψήφιο αριθμό μετά την τελεία). 

Οχήματα σε τέλος σειράς παραγωγής που δεν πληρούν τον ανωτέρω κανονισμό:

Π.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 

3/Με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2016, οι εθνικές αρχές, για λόγους που αφορούν τη συμπεριφορά κατά την καύση και/ή την ιδιότητα απώθησης καυσίμων ή λιπαντικών των υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή, θεωρούν ότι τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης των νέων οχημάτων της κατηγορίας Μ3 των κλάσεων ΙΙ και ΙΙΙ δεν ισχύουν πλέον για τους σκοπούς του άρθρου 26 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, και απαγορεύουν την ταξινόμηση, την πώληση και τη θέση σε κυκλοφορία των εν λόγω οχημάτων όταν δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 118 όπως τροποποιήθηκε από τη σειρά τροποποιήσεων 01 , (δηλαδή ταξινομούνται εφόσον στο πεδίο των οδηγιών με τίτλο «95/28 Συμπεριφορά στη καύση των υλικών» θα αναγράφεται R118.01 ή μεταγενέστερος όσον αφορά τον διψήφιο αριθμό μετά την τελεία). 
 

Τέλος σειράς οχημάτων κατηγορίας Μ3 κλάσεων ΙΙ και ΙΙΙ που δεν πληρούν τις διατάξεις του ανωτέρω κανονισμού
EVOBUS GMBH   ANADOLU ISUZU OTOMOTIV

4/ Με ισχύ από την 1η Ιουλίου, οι εθνικές αρχές, για λόγους που αφορούν την προστασία των επιβατών σε περίπτωση πλευρικής σύγκρουσης, θεωρούν ότι τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης των νέων οχημάτων των κατηγοριών M1 και N1 των οποίων το σημείο R του χαμηλότερου καθίσματος δεν υπερβαίνει τα 700 mm από το επίπεδο του εδάφους όταν το όχημα βρίσκεται στην κατάσταση που αντιστοιχεί στη μάζα αναφοράς τα οποία φέρουν ηλεκτρικό σύστημα κίνησης που λειτουργεί με υψηλή τάση (υβριδικά ή ηλεκτρικά)  δεν ισχύουν πλέον για τους σκοπούς του άρθρου 26 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, και απαγορεύουν την ταξινόμηση, την πώληση και τη θέση σε κυκλοφορία των εν λόγω οχημάτων όταν δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 95 όπως τροποποιήθηκε από τη σειρά τροποποιήσεων 03, (δηλαδή ταξινομούνται εφόσον στο πεδίο των οδηγιών με τίτλο «96/27 Πλευρική πρόσκρουση» θα αναγράφεται R95.03 ή μεταγενέστερος όσον αφορά τον διψήφιο αριθμό μετά την τελεία).

[«υψηλή τάση» νοείται η ταξινόμηση ενός ηλεκτρικού στοιχείου ή κυκλώματος, εφόσον η τάση λειτουργίας του είναι > 60 V και ≤ 1 500 V συνεχούς ρεύματος (ΣΡ ) ή > 30 V και ≤ 1 000 V εναλλασσόμενου ρεύματος (ΕΡ) μέσης τετραγωνικής ρίζας (rms)]
 

5/ Με ισχύ από την 1η Ιουλίου, οι εθνικές αρχές, για λόγους που αφορούν την συμπεριφορά κατά την καύση των υλικών που χρησιμοποιούνται για την εσωτερική διαρρύθμιση, θεωρούν ότι τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης των νέων οχημάτων της κατηγορίας Μ3 που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την οδηγία 95/28/ΕΚ δεν ισχύουν πλέον για τους σκοπούς του άρθρου 26 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, και απαγορεύουν την ταξινόμηση, την πώληση και τη θέση σε κυκλοφορία των εν λόγω οχημάτων.
 

6/ Με ισχύ από την 24η Οκτωβρίου 2016, οι εθνικές αρχές, για λόγους που αφορούν την πέδηση, θεωρούν ότι τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης των νέων οχημάτων των κατηγοριών Μ, Ν και Ο που εξαιρούνται από τις απαιτήσεις ελέγχου ευστάθειας σύμφωνα με την 661/2009 (δηλαδή

·      οχήματα εκτός δρόμου,

·      οχήματα των κατηγοριών M2 και M3 , με περισσότερους από 3 άξονες, των αρθρωτών λεωφορείων και των λεωφορείων της κλάσης Ι ή της κλάσης Α

·      οχήματα των κατηγοριών N2 και N3 με περισσότερους από 3 άξονες, των ελκυστήρων για ημιρυμουλκούμενα οχήματα με συνολική μάζα οχήματος μεταξύ 3,5 και 7,5 τόνων και των οχημάτων ειδικής χρήσης

·      οχήματα των κατηγοριών Ο3 και Ο4 που είναι εφοδιασμένα με ανάρτηση πεπιεσμένου αέρα, με περισσότερους από 3 άξονες, των ρυμουλκούμενων για μεταφορά βαρέων φορτίων και των ρυμουλκούμενων με χώρους για όρθιους επιβάτες

·      οχήματα των κατηγοριών Ο3 και Ο4 που είναι εφοδιασμένα με μηχανική ανάρτηση)

δεν ισχύουν πλέον για τους σκοπούς του άρθρου 26 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, και απαγορεύουν την ταξινόμηση, την πώληση και τη θέση σε κυκλοφορία των εν λόγω οχημάτων όταν δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 13 όπως τροποποιήθηκε από τη σειρά τροποποιήσεων 11 , (δηλαδή ταξινομούνται εφόσον στο πεδίο των οδηγιών με τίτλο «71/320 Πέδηση» θα αναγράφεται R13.11 ή μεταγενέστερος όσον αφορά τον διψήφιο αριθμό μετά την τελεία).
 
 
Β/ Τα στοιχεία 8, 8Α, 51, 51Α του πίνακα 1 της με αρ. πρ. 26201/931/2015 (ΑΔΑ: 695Χ465ΦΘΘ-Π8Π)εγκυκλίου μας τροποποιούνται όπως φαίνεται στο πίνακα του παραρτήματος της παρούσης.

Επισυνάπτεται σχετική εγκύκλιος με αριθμ. πρωτ. 43328/2362/16 (ΑΔΑ:Ω13Μ465ΟΞ-Ω5Π)

 

 

Ι/ Λαμβάνοντας τα ανωτέρω σχετικά σας υπενθυμίζουμε τα παρακάτω :
1/ Λόγω του α/ σχετικού από 11/7/2016 οι εθνικές αρχές, για λόγους σχετικούς με το σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου ευστάθειας, όσον αφορά τα οχήματα των κατηγοριών
ι/ M3 (κλάση III) (έλεγχος μετάδοσης με πεπιεσμένο αέρα και μετάδοση υδραυλικής ενέργειας) εκτός εκείνων που έχουν περισσότερους από 3 άξονες και των αρθρωτών λεωφορείων
ιι/ M3 (κλάση II) (έλεγχος μετάδοσης με πεπιεσμένο αέρα και μετάδοση υδραυλικής ενέργειας) εκτός εκείνων που έχουν περισσότερους από 3 άξονες και των αρθρωτών λεωφορείων

ιιι/ N2 (έλεγχος μετάδοσης με πεπιεσμένο αέρα και μετάδοση υδραυλικής ενέργειας) εκτός εκείνων που έχουν περισσότερους από 3 άξονες, των ελκυστήρων για ημιρυμουλκούμενα οχήματα με συνολική μάζα οχήματος μεταξύ 3,5 και 7,5 τόνων και των οχημάτων ειδικής χρήσης, όπως ορίζονται στις παραγράφους 5.7 και 5.8 του παραρτήματος ΙΙ, τμήμα Α, της οδηγίας 2007/46/ΕΚ


 εξαιρούνται  

τα οχήματα εκτός δρόμου (δηλαδή αυτά που στην κατηγορία οχήματος προστίθεται ως επίθημα το γράμμα G), όπως αυτά ορίζονται στις παραγράφους 4.2 και 4.3 του παραρτήματος ΙΙ, τμήμα Α, της οδηγίας 2007/46/ΕΚ

που δεν συμμορφώνονται προς τον κανονισμό ΟΕΕ/ΟΗΕ αριθ. 13 συμπλήρωμα 3 στη σειρά τροποποιήσεων 11, θεωρούν ότι τα πιστοποιητικά συμμόρφωσής τους δεν ισχύουν πλέον για τους σκοπούς του άρθρου 26 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ και απαγορεύουν την ταξινόμηση των εν λόγω οχημάτων (δηλαδή ταξινομούνται εφόσον στο πεδίο των οδηγιών με τίτλο  «…Πέδηση» θα αναγράφεται R13.11).

2/ Λόγω του β/ σχετικού από 1/9/2016 οι εθνικές αρχές όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα θεωρούν τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης ως μη ισχύοντα πλέον για τους σκοπούς του άρθρου 26 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, και απαγορεύουν την ταξινόμηση, των νέων οχημάτων με κινητήρα επιβαλλόμενης ανάφλεξης (PI) ή ανάφλεξης με συμπίεση (CI) με μάζα αναφοράς μη υπερβαίνουσα τα 2610 kg (η οποία μπορεί να αυξηθεί στα 2840 kg ύστερα από αίτηση του κατασκευαστή) των κατηγοριών ι/Ν1 κλάσης ΙΙ ιι/Ν1 κλάσης ΙΙΙ και Ν2 που δεν πληρούν τις τεχνικές διατάξεις που αντιστοιχούν στους χαρακτήρες ι/ Χ ή ΖΒ ή ΖΕ ή ΖΗ ή ΖΚ ιι/ Υ ή ΖC ή ZF ή ZI ή PLN αντίστοιχα του ανωτέρω κανονισμού όπως ισχύει [(δηλαδή ταξινομούνται εφόσον στο πεδίο των οδηγιών με τίτλο «70/220 Εκπομπές καυσαερίων» υπάρχει αναφορά σε κανονιστική πράξη του 715/2007, 692/2008, 566/2011, 459/2012, 630/2012, 143/2013, 171/2013, 195/2013, 715*136/2014, 2015/45 που ακολουθείται με ένα από τους χαρακτήρες ι/ Χ ή ΖΒ ή ΖΕ ή ΖΗ ή ΖΚ (για Ν1 κλάσης ΙΙ) ιι / Υ ή ΖC ή ZF ή ZI ή PLN (για Ν1 κλάσης ΙΙΙ, Ν2) ]

[«μάζα αναφοράς (RM)»: η μάζα του οχήματος σε τάξη πορείας χωρίς την ενιαία μάζα των 75 kg του οδηγού και προσαυξημένη κατά μια ενιαία μάζα 100 kg

Ν1 κλάσης ΙΙ     1305 kg < RM ≤ 1760 kg

Ν1 κλάσης ΙΙΙ     1760 kg < RM ]»
 
Τέλος σειράς οχημάτων κατηγορίας (Ν1 κλάσης ΙΙ, Ν1 κλάσης ΙΙΙ, Ν2) που δεν πληρούν τις διατάξεις του ανωτέρω κανονισμού
 
3/ Λόγω του στ/ σχετικού και του συμπληρώματος 1 στης σειράς τροποποιήσεων 04 του κανονισμού R10 της ΟΕΕ/ΟΗΕ από 28/10/2016 οι εθνικές αρχές όσον αφορά την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα των μηχανοκίνητων οχημάτων με  σύστημα ζεύξης για φόρτιση του RESS {αφορά εξωτερικά φορτιζόμενα ηλεκτρικά [κωδικός καυσίμου "6"   (ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ)] ή υβριδικά οχήματα ["8" (ΥΒΡΙΔΙΚΟ (ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ + ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ)) ή  "13" (ΥΒΡΙΔΙΚΟ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟ + ΗΛΕΚTΡΟΚΙΝΗΣΗ))]} θεωρούν τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης ως μη ισχύοντα πλέον για τους σκοπούς του άρθρου 26 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, και απαγορεύουν την ταξινόμηση των νέων οχημάτων που δεν πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις του ανωτέρω κανονισμού όπως ισχύει (δηλαδή ταξινομούνται εφόσον στο πεδίο των οδηγιών με τίτλο «72/245 Καταστολή παρεμβολών»   υπάρχει αναφορά σε κανονιστική πράξη της R10.04)
[«σύστημα ζεύξης για φόρτιση του RESS» νοείται το ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος που χρησιμοποιείται για τη φόρτιση του RESS
«RESS» (επαναφορτιζόμενο σύστημα αποθήκευσης ενέργειας) νοείται το επαναφορτιζόμενο σύστημα αποθήκευσης ενέργειας το οποίο παρέχει ηλεκτρική ενέργεια για την ηλεκτρική πρόωση του οχήματος]
4/ Λόγω του ε/ σχετικού από 31/10/2016 οι εθνικές αρχές θεωρούν τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης ως μη ισχύοντα πλέον για τους σκοπούς του άρθρου 26 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, και απαγορεύουν την ταξινόμηση, των νέων οχημάτων των κατηγοριών M1, N1 που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 22 «έγκριση τύπου ΕΚ οχημάτων που παράγονται σε μικρές σειρές», πριν από την 1η Νοεμβρίου 2012 . Η απαγόρευση αφορά μόνο τα ανωτέρω οχήματα τα οποία στο πεδίο «Αριθμός έγκρισης» μετά το πρώτο «*» περιέχεται το χαρακτηριστικό «KS» (στις εγκρίσεις με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά που εκδόθηκαν μετά την 1/11/2012 στο δελτίο κοινοποίησης υπάρχει σχετική αναφορά )

5/ Λόγω του α/ σχετικού από 1/11/2016 οι εθνικές αρχές, για λόγους σχετικούς με θόρυβο κύλισης, τις επιδόσεις πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα και την αντίσταση τριβής κύλισης των ελαστικών που τοποθετούνται στα οχήματα, θεωρούν τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης ως μη ισχύοντα πλέον για τους σκοπούς του άρθρου 26 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, και απαγορεύουν την ταξινόμηση των νέων οχημάτων, εφόσον τα ελαστικά δεν φέρουν την παρακάτω σήμανση ανά κατηγορία ελαστικού
ελαστικά της κατηγορίας C1 à S2WR1 (ή S2WR2)
ελαστικά της κατηγορίας C2 à S2R1 (ή S2R2)
ελαστικά της κατηγορίας C3 à S2R1 (ή S2R2)
όπου
α) C1 — ελαστικά που έχουν σχεδιασθεί κυρίως για οχήματα των κατηγοριών M1, N1, O1 και O2 
β) C2 — ελαστικά που έχουν σχεδιασθεί κυρίως για οχήματα των κατηγοριών M2, M3, N, O3 και O4 με δείκτη φορτίου, όταν χρησιμοποιούνται μονά, ≤ 121 και σύμβολο της κατηγορίας ταχύτητας ≥ «N»·
γ) C3 — ελαστικά που έχουν σχεδιασθεί κυρίως για οχήματα των κατηγοριών M2, M3, N, O3 και O4 με έναν από τους ακόλουθους δείκτες φορτίου:
i) δείκτης φορτίου, όταν χρησιμοποιούνται μονά, ≤ 121 και σύμβολο της κατηγορίας ταχύτητας ≤ «M»·
ii) δείκτης φορτίου, όταν χρησιμοποιούνται μονά ≥ 122.
Ένας τύπος ελαστικών μπορεί να ταξινομηθεί σε περισσότερες της μιας κλάσεις, αν πληροί όλες τις σχετικές απαιτήσεις κάθε κλάσης για την οποία εγκρίνεται.
Εξαιρούνται:
α) τα ελαστικά με μέγιστη ταχύτητα χαμηλότερη των 80 km/h ( σύμβολο ταχύτητας F)
β) τα ελαστικά των οποίων η ονομαστική διάμετρος της ζάντας δεν υπερβαίνει τα 254 mm (κωδικό ονομαστικής διαμέτρου σώτρου ≤ 10) είτε είναι ίση ή μεγαλύτερη των 635 mm(κωδικό ονομαστικής διαμέτρου σώτρου ≥ 25 ), 
γ) για τα εφεδρικά ελαστικά προσωρινής χρήσης τύπου Τ,
δ) για ελαστικά εξοπλισμένα με πρόσθετες διατάξεις για τη βελτίωση των ιδιοτήτων πρόσφυσης
(π.χ. ελαστικά με καρφιά) εφόσον επιτρέπονται από άλλες διατάξεις του ΚΟΚ.
Οι απαιτήσεις σχετικά με την αντίσταση τριβής κύλισης (σήμανση R) και το θόρυβο κύλισης (σήμανση S), δεν εφαρμόζονται για τα επαγγελματικά ελαστικά εκτός δρόμου

(δηλαδή ταξινομούνται εφόσον στο πεδίο των οδηγιών με τίτλο «92/23 Ελαστικά» ή στον χώρο των παρατηρήσεων υπάρχει αναφορά στην κανονιστική πράξη R117.02 ή 458/2011 ή 2015/166  και ακολουθεί η ανωτέρω σχετική σήμανση των ελαστικών (πχ S2WR1 κλπ ) σήμανση )


Οχήματα που πληρούν τις διατάξεις του ανωτέρω κανονισμού (σήμανση ελαστικών)

ADAM OPEL AG   ALFA ROMEO S p A   AUTOMOBILES CITROEN   AUTOMOBILES DACIA SA   AUTOMOBILES PEUGEOT   BENTLEY MOTORS LIMITED SKODA AUTO A S   BMW A G  DAIMLER AG(3)   DAIMLER AG(2)   DAIMLER AG   DAF TRUCKS NV   FCA S p A   FCA US LLC CHRYSLER GROUP LLC   FORD WERKE GMBH   FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD   HONDA MOTOR EUROPE LTD   HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV   ISUZU MOTORS LIMITED     JAGUAR LAND ROVER LIMITED    JAGUAR LAND ROVER (2)  KIA MOTORS   MASERATI S p A   MITSUBISHI FUSO TRUCK BUS CORPORATION DAIMLER AG   MITSUBISHI MOTOR R D   NISSAN INTERNATIONAL S A   PIAGGIO S p A   RENAULT S A S   SEAT SA   SEAT SA(2)   Schmitz Cargobull AG -Schmitz Cargobull Gotha GmbH   SUZUKI MOTOR CORP MAGYAR   TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA   VOLKSWAGWN AG AUDI AG   VOLVO CAR CORPORATION   VOLVO TRUCK CORPORATION   SCANIA CV AB - HIGER BUS COMPANY LIMITED   ΤΣΙΧΡΙΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ TR7501   Α.ΖΗΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ - ZHN0   ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ Α.Ε.Β.Ε. - Η3  FORD WERKE GmbH  Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH  Daimler S2WR1-S2WR2  CHEREAU  LAMBERET SAS  EVOBUS GMBH  ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ  DAIMLER AG 4   ANADOLU ISUZU OTOMOTIV  HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH SRO

 

6/ Λόγω του γ/ σχετικού από 31/12/2016 οι εθνικές αρχές όσον αφορά τις εκπομπές των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (Euro VI) θεωρούν τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης ως μη ισχύοντα πλέον για τους σκοπούς του άρθρου 26 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, και απαγορεύουν την ταξινόμηση, … των νέων οχημάτων των κατηγοριών M1, M2, N1 και N2, με μάζα αναφοράς άνω των 2610 kg (η οποία μπορεί να αυξηθεί στα 2840 kg ύστερα από αίτηση του κατασκευαστή) και σε όλα τα οχήματα με κινητήρα των κατηγοριών M3 και N3, που δεν πληρούν τις τεχνικές διατάξεις που αντιστοιχούν στον χαρακτήρα C του ανωτέρω κανονισμού όπως ισχύει (δηλαδή ταξινομούνται εφόσον στο πεδίο των οδηγιών με τίτλο «88/77 Εκπομπές πετρελαιοκινητήρων» υπάρχει αναφορά σε κανονιστική πράξη του 595/2009, 582/2011 , 64/2012 , 595*136/2014, 133/2014 που ακολουθείται από τον χαρακτήρα  C)


Τέλος σειράς οχημάτων που δεν πληρούν τα ανωτέρω:

 ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ Α.Ε.Β.Ε. GR-0111-2016   Mercedes - Benz Minibus GmbH  Scania Higer A-series.pdf  Α.ΝΙΚΑΣ Α.Ε
 OTOKAR OTOMOTIV   IVECO FRANCE - IVECO S.p.A.   ANADOLU ISUZU OTOMOTIV   ERDUMAN OTOMOTIV - Δ.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Μ.Ε.Π.Ε.   TEMSA GLOBAL SANAYI VE TICARET A.S  EVOBUS GmbH  DAIMLER AG

7/ Λόγω του δ/ σχετικού από 1/1/2017 οι εθνικές αρχές όσον τις εκπομπές των συστημάτων κλιματισμού των μηχανοκίνητων οχημάτων θεωρούν τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης ως μη ισχύοντα πλέον για τους σκοπούς του άρθρου 26 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, και απαγορεύουν την ταξινόμηση, … των νέων οχημάτων των κατηγοριών M1, N1 κλάση Ι που είναι εξοπλισμένα με συστήματα κλιματισμού σχεδιασμένα για να περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου με δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη (GWP) άνω του 150 (δηλαδή ταξινομούνται εφόσον στο πεδίο των οδηγιών με τίτλο «2006/40 Eκπομπές συστημάτων κλιματισμού»   υπάρχει αναφορά σε κανονιστική πράξη της 2006/40 ή 706/2007 που ακολουθείται από τον χαρακτήρα Β ή εφόσον στο πεδίο «παρατηρήσεις» υπάρχει σχετική αναφορά ότι GWP ≤150 ).

Τέλος σειράς οχημάτων κατηγορίας Μ1, Ν1 κλάση I, που δεν πληρούν τα ανωτέρω


ALFA ROMEO S.p.A.  Automobiles Citroen  Automobiles Peugeot   BMW AG  FORD WERKE GMBH  FCA S.p.A.  SUZUKI MOTOR CORPORATION - MAGYAR   TOYOTA MOTOR EUROPE NV-SA   VOLVO CAR CORPORATION  BENTLEY MOTORS LIMITED  DAIMLER_AG  KIA MOTORS  NISSAN  TEOREN DACIA RENAULT  VOLKSWAGEN AUDI BENTLY    HONDA    OPEL   SKODA    MITSUBISHI   

 


8/ Λόγω του ζ/ σχετικού από 1/1/2017 οι εθνικές αρχές θεωρούν ότι τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης των νέων οχημάτων των κατηγοριών i/ L3e, L4e, L5e, L7e ,   ii/L1e με δίδυμους τροχούς, L2e, L6e δεν ισχύουν πλέον και απαγορεύουν την ταξινόμηση των εν λόγω οχημάτων όταν αυτά δεν πληρούν αντίστοιχα τις i/ απαιτήσεις του κανονισμού 168/2013 όπως ισχύει (δηλαδή ταξινομούνται εφόσον στο πεδίο των οδηγιών με τίτλο «Αριθμός ΕΕ» υπάρχει αναφορά στην κανονιστική πράξη 168/2013 πχ e?*168/2013*?????*?? , όπου ? χαρακτήρας) ii/της παραγράφου 2.3.2. του παραρτήματος IV του κανονισμού 168/2013 (Διάταξη ασφαλούς πραγματοποίησης στροφής (διαφορικό ή ισοδύναμο))  όπως ισχύει (δηλαδή ταξινομούνται εφόσον στο πεδίο των οδηγιών με τίτλο «3/2014-ΧΙV-Κατευθυντικότητα, συμπεριφορά στις στροφές και διάμετρος στροφής» υπάρχει αναφορά στην κανονιστική πράξη 3/2014 και μεταγενέστερης αυτής ή στο χώρο των παρατηρήσεων ή σε σχετικό μας έγγραφο αναφέρεται ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της παραγράφου 2.3.2. του παραρτήματος IV του 168/2013)»
[«δίδυμοι τροχοί»: δύο τροχοί συναρμολογημένοι επί του ιδίου άξονα, οι οποίοι θεωρούνται ως ένας τροχός, των οποίων η απόσταση μεταξύ των κέντρων των επιφανειών επαφής τους με το έδαφος είναι ίση με ή μικρότερη των 460 mm]

 

Οχήματα κατηγοριών L3e,L4e,L5e,L7e σε τέλος σειράς που δεν πληρούν τον ανωτέρω κανονισμό (πεδίο i)

EM- EURO MOTORS   AEON MOTOR     AUTO PROFIT S.A.   BMW HELLAS A.E.   KOSMOCAR A.E.   MG MOTO   MOTOSTUFF   ΓΚΟΥΝΤΟΥΦΑΣ CHONGQING   ΓΚΟΥΝΤΟΥΦΑΣ ZHEJIANG   ΕΥΔΑΙΜΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΜΑΝΙΔΗ Α.Ε.   ΠΕΡΚΟ Α.Ε.   ΠΟΣΕΙΔΩΝ   Χ.ΤΑΣΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΙΚΕ  NIPPONIA A.E   ΑΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ THAI HONDA.pdf  ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ  SUZUKI  ΑΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ MG MOTO  ΑΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ THAI HONDA(2)  DAELIM MOTOR CO.LTD  BETAMOTOR SPA  CF MOTO POWER CO.LTD  SKYTEAM CORPORATION LTD  MG MOTO SPACHI MAROUDIO  MALAGUTI S.p.A. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ NEW ENTRY  ΗΛΙΟΦΙΛ  MOTOΔΥΝΑΜΙΚΗ  MOTOWAY  KYMCO  ASIA MOTORS FINAL  PEUGEOT MOTOCYCLES  KAWASAKI  KAWASAKI(2)   KAWASAKI(3) KTM  POLARIS  ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΜΑΝΙΔΗ_2  ΙΩΑΝΝΗΣ Κ.ΝΟΜΙΚΟΣ  FABUS  ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ ADDITIONAL DS1  TM RACING  ΔΙΟΡΘΩΣΗ PEUGEOT  ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΑΒ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΕΠΕ  KAWASAKI 1  KAWASAKI ADDITIONAL  MOTODYNAMIKH_1  ΠΕΡΚΟ Α.Ε._2  PIAGGIO(1)   PIAGGIO(2)   PIAGGIO(3)   PIAGGIO(4)  HONDA ITALIA -JF57- ΔΙΟΡΘΩΣΗ   ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ   REDMOTO SLR   HONDA   ΓΚΟΡΓΚΟΛΗ 3   TEOMOTO   TEOMOTO 2   ΓΚΟΡΓΚΟΛΗ   KAWASAKI 4   KAWASAKI 5   ΓΚΟΡΓΚΟΛΗ 4  KAWASAKI 6  KAWASAKI 7

 

 

Οχήματα κατηγοριών L1e με δίδυμους τροχούς,L2e,L6e, σε τέλος σειράς που δεν πληρούν τον ανωτέρω κανονισμό (πεδίο ii)

ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ   ΓΚΟΥΝΤΟΥΦΑΣ AEON   ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΝΟΜΙΚΟΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΝΟΜΙΚΟΣ (2)    ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Α.Ε.-MOTOTREND   MOTOΔΥΝΑΜΙΚΗ L1E   ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ

ΙΙ/ Τα στοιχεία 6Α, 15Β, 31Α του πίνακα 1 της με αρ. πρ. 26201/931/2015 (ΑΔΑ: 695Χ465ΦΘΘ-Π8Π) εγκυκλίου μας τροποποιούνται όπως φαίνεται στο πίνακα του παραρτήματος της παρούσης.

Περιορισμοί ταξινόμησης που εφαρμόζονται στο 2ο εξάμηνο του 2015 

α/ Aπό 11/7/2015 οι εθνικές αρχές, για λόγους σχετικούς με το σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου ευστάθειας, όσον αφορά τα οχήματα των κατηγοριών

ι/  M2

ιι/ M3 (κλάσεις II και B) (υδραυλική μετάδοση)

ιιι/ M3 (κλάση III) (υδραυλική μετάδοση)

ιv/ N2 (υδραυλική μετάδοση κίνησης)

που δεν συμμορφώνονται προς τον κανονισμό ΟΕΕ/ΟΗΕ αριθ. 13 συμπλήρωμα 3 στη σειρά τροποποιήσεων 11 (δηλαδή στο πεδίο των οδηγιών με τίτλο  «…Πέδηση» θα αναγράφεται R13.11), θεωρούν ότι τα πιστοποιητικά συμμόρφωσής τους δεν ισχύουν πλέον για τους σκοπούς του άρθρου 26 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ και απαγορεύουν την ταξινόμηση … των εν λόγω οχημάτων.

Θα πρέπει να έχετε υπόψη ότι από τα παραπάνω οχήματα εξαιρούνται τα εκτός δρόμου (δηλαδή αυτά που στην κατηγορία οχήματος προστίθεται ως επίθημα το γράμμα G), όπως αυτά ορίζονται στις παραγράφους 4.2 και 4.3 του παραρτήματος ΙΙ, τμήμα Α, της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, τα οχήματα των κατηγοριών M2 και M3 ,που έχουν περισσότερους από 3 άξονες, τα αρθρωτά λεωφορεία και τα λεωφορεία της κλάσης Ι ή της κλάσης Α, και τα οχήματα της κατηγορίας N2 που έχουν περισσότερους από 3 άξονες, οι ελκυστήρες για ημιρυμουλκούμενα οχήματα με συνολική μάζα οχήματος μεταξύ 3,5 και 7,5 τόνων και τα οχήματα ειδικής χρήσης, όπως ορίζονται στις παραγράφους 5.7 και 5.8 του παραρτήματος ΙΙ, τμήμα Α, της οδηγίας 2007/46/ΕΚ.  

            β/ Aπό 24/8/2015 οι εθνικές αρχές, για λόγους προστασίας των πεζών, θεωρούν τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης ως μη ισχύοντα πλέον για τους σκοπούς του άρθρου 26 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, και απαγορεύουν την ταξινόμηση, … των νέων οχημάτων της κατηγορίας Ν1 που δεν πληρούν τις τεχνικές διατάξεις του τμήματος 4 του παραρτήματος Ι (ABS/BAS) του   κανονισμού 78/2009 όπως συμπληρώθηκε- τροποποιήθηκε με τους 631/2009, 459/2011 και 517/2013 (δηλαδή στο πεδίο των οδηγιών με τίτλο «…Προστασία πεζών» ή στο πεδίο με τίτλο «Παρατηρήσεις» υπάρχει σχετική αναφορά ).
 

            γ/ Aπό 1/9/2015 οι εθνικές αρχές όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα θεωρούν τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης ως μη ισχύοντα πλέον για τους σκοπούς του άρθρου 26 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, και απαγορεύουν την ταξινόμηση, … των νέων οχημάτων με κινητήρα επιβαλλόμενης ανάφλεξης (PI) ή ανάφλεξης με συμπίεση (CI) των κατηγοριών Μ1, Μ2 με μάζα αναφοράς μη υπερβαίνουσα τα 2610 kg. (η οποία μπορεί να αυξηθεί στα 2840 kg ύστερα από αίτηση του κατασκευαστή) και Ν1 κλάσης Ι που δεν πληρούν τις τεχνικές διατάξεις που αντιστοιχούν στους χαρακτήρες W ή ZA ή  ZD του ανωτέρω κανονισμού όπως ισχύει (δηλαδή στο πεδίο των οδηγιών με τίτλο «70/220 Εκπομπές καυσαερίων» υπάρχει αναφορά σε κανονιστική πράξη του 715/2007, 692/2008, 566/2011, 459/2012, 630/2012, 143/2013, 171/2013, 195/2013, 715*136/2014, 2015/45 που ακολουθείται με ένα από τους χαρακτήρες W ή ZA ή ZD )
 

            δ/ Aπό 1/9/2015 οι εθνικές αρχές όσον αφορά τις εκπομπές των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (ευρώ VI) θεωρούν τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης ως μη ισχύοντα πλέον για τους σκοπούς του άρθρου 26 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, και απαγορεύουν την ταξινόμηση, … των νέων οχημάτων με κινητήρα επιβαλλόμενης ανάφλεξης (PI) των M1 , M2 , N1 και N2 , με μάζα αναφοράς άνω των 2 610 kg (η οποία μπορεί να αυξηθεί στα 2840 kg ύστερα από αίτηση του κατασκευαστή) και σε όλα τα οχήματα με κινητήρα των κατηγοριών M3 και N3, που δεν πληρούν τις τεχνικές διατάξεις που αντιστοιχούν στον χαρακτήρα Β του ανωτέρω κανονισμού όπως ισχύει (δηλαδή στο πεδίο των οδηγιών με τίτλο «88/77 Εκπομπές πετρελαιοκινητήρων» υπάρχει αναφορά σε κανονιστική πράξη του 595/2009, 582/2011 , 64/2012 , 595*136/2014, 133/2014 που ακολουθείται με ένα από τους χαρακτήρες Β ή C) 

           
           ε/ Λόγω του α/ και ε/ σχετικών από 1/11/2015, οι εθνικές αρχές θεωρούν, για λόγους που αφορούν το ΑΕBS (προηγμένο σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης), ότι τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης για νέα οχήματα των κατηγοριών Μ2, Μ3, Ν2, Ν3  και με εξαίρεση τα:
1) οχήματα που έλκουν ημιρυμουλκούμενα, κατηγορίας Ν2, με μέγιστη μάζα οχήματος που υπερβαίνει τους 3,5 αλλά όχι του 8 τόνους.
2) οχήματα κατηγορίας Μ2 και Μ3, των κλάσεων Α, I και ΙΙ
3) αρθρωτά λεωφορεία κατηγορίας Μ3, των κλάσεων Α, Ι, και ΙΙ
4) οχήματα εκτός δρόμου κατηγορίας Μ2, Μ3, Ν2 και Ν3 όπως αναφέρεται στα σημεία 4.2 και 4.3 του μέρους Α του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2007/46/ΕΚ.
5) οχήματα ειδικής χρήσης κατηγορίας Μ2, Μ3,Ν2 και Ν3 όπως αναφέρεται στο σημείο 5 του μέρους Α του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2007/46/ΕΚ.
6) οχήματα κατηγορίας Μ2,Μ3,Ν2 και Ν3 με περισσότερους από τρείς άξονες
7) οχήματα που δεν είναι εφοδιασμένα με πνευματική ανάρτηση οπίσθιου άξονα
8) οχήματα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του επιπέδου έγκρισης 1
δεν είναι πλέον έγκυρα για τους σκοπούς του άρθρου 26 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ και απαγορεύουν την ταξινόμηση,……των νέων οχημάτων, όταν τα εν λόγω οχήματα δεν πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ, με εξαίρεση τις απαιτήσεις επιπέδου έγκρισης 2 του παραρτήματος ΙΙ και τα κριτήρια επιτυχίας/αποτυχίας που ορίζονται στο προσάρτημα 2 του εν λόγω παραρτήματος (δηλαδή στο πεδίο με τίτλο «Παρατηρήσεις» πρέπει να υπάρχει αναφορά ότι πληρείται ο κανονισμός 347/2012 ή 2015/562).       Ανακεφαλαιώνοντας ο ανωτέρω κανονισμός στη πρώτη φάση, επίπεδο έγκρισης 1, εφαρμόζεται μόνο για οχήματα  (Μ3, Ν3 και Ν2 >8tn, εξοπλισμένα με πνευματικά ή πνευματικά – υδραυλικά  συστήματα πέδησης και με πνευματικά συστήματα ανάρτησης οπίσθιου άξονα).
          

στ/ Aπό 1/11/2015 οι εθνικές αρχές θεωρούν, για λόγους που αφορούν τα σύστημα προειδοποίησης απόκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας ότι τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης των νέων οχημάτων των κατηγοριών M2 , M3 , N2 και N3 , εξαιρουμένων των :
1) οχημάτων που έλκουν ημιρυμουλκούμενα, κατηγορίας N2 , με μέγιστη μάζα οχήματος που υπερβαίνει τους 3,5 αλλά όχι τους 8 τόνους·
2) οχήματα κατηγορίας M2 και M3 , των κλάσεων A, I και ΙΙ·
3) αρθρωτών λεωφορείων κατηγορίας M3 , των κλάσεων A, I και ΙΙ·
4) οχημάτων εκτός δρόμου κατηγορίας M2 , M3 , N2 και N3 όπως αναφέρεται στα σημεία 4.2 και 4.3 του μέρους Α του παραρτήματος II της οδηγίας 2007/46/ΕΚ·
5) οχημάτων ειδικής χρήσης κατηγορίας M2 , M3 , N2 και N3 όπως αναφέρεται στο σημείο 5 του μέρους Α του παραρτήματος II της οδηγίας 2007/46/ΕΚ·
6) οχημάτων κατηγορίας M2 , M3 , N2 και N3 με περισσότερους από τρεις άξονες.

δεν ισχύουν πλέον για τους σκοπούς του άρθρου 26 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ και απαγορεύουν την ταξινόμηση των εν λόγω οχημάτων όταν αυτά δεν πληρούν τις απαιτήσεις του κανονισμού 351/2012 (δηλαδή στο πεδίο με τίτλο «Παρατηρήσεις» υπάρχει αναφορά ότι πληρείται ο κανονισμός 351/2012)

ζ/ Aπό 1/1/2016 οι εθνικές αρχές θεωρούν, για λόγους που αφορούν ι/την δοκιμή διαπερατότητας δεξαμενής καυσίμου και ιι/ την αυτόματη ενεργοποίηση προβολέων ότι τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης των νέων οχημάτων των κατηγοριών ι/ L3e, L4e, L5e, L7e και ιι/ L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e,L7e αντίστοιχα δεν ισχύουν πλέον και απαγορεύουν την ταξινόμηση των εν λόγω οχημάτων όταν αυτά δεν πληρούν τις απαιτήσεις του κανονισμού 168/2013.
Ύστερα από τα αποτελέσματα της συνάντησης της TCMV (τεχνικής επιτροπής για τα οχήματα με κινητήρα) του Ιουλίου 2015, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:
1) Οχήματα κατηγορίας L3, L4, L5, L7, που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του κεφαλαίου 6 της οδηγίας 97/24, ή μεταγενέστερης αυτής, σχετικά με τη «δεξαμενή καυσίμου», τεκμαίρεται ότι ικανοποιούν και τις απαιτήσεις της δοκιμής διαπερατότητας δεξαμενής, που προβλέπονται από τον κανονισμό 168/2013.
2) Οχήματα L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, για τα οποία:
  α) η «τοποθέτηση διατάξεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης» ικανοποιεί τις απαιτήσεις των κανονισμών R53.01, ή R74.00, ή R87.00, ή
  β) η αρχική έγκριση τύπου (*00), έχει εκδοθεί από 1-7-2014 και μετά και στο πεδίο «τοποθέτηση διατάξεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης» αναφέρεται η οδηγία 2013/60,
 
τεκμαίρεται ότι ικανοποιούν τις απαιτήσεις του κανονισμού 168/2013 σχετικά με την αυτόματη ενεργοποίηση προβολέων. Για την περίπτωση (β), η ημερομηνία έκδοσης της αρχικής έγκρισης τύπου θα διαπιστώνεται από τις υπηρεσίες μεταφορών, είτε από σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας μας, ή από το πιστοποιητικό συμμόρφωσης στη θέση που αναφέρεται ο αριθμός της αρχικής έγκρισης τύπου (*00), ή από την ύπαρξη, στο πεδίο των παρατηρήσεων του Τεχνικού Αρχείου Οχημάτων, ρητής αναφοράς για «Αυτόματη ενεργοποίηση προβολέων».

1. Τέλος σειράς οχημάτων κατηγορίας L1e,L2e,L6e που δεν πληρούν τις διατάξεις του ανωτέρω κανονισμού

Αρχείο 1  Αρχείο 2   Αρχείο 3   Αρχείο 4   Αρχείο 5   Αρχείο 6   Αρχείο 7   Αρχείο 8   Αρχείο 9   Αρχείο 10   Αρχείο 11   Αρχείο 12   Αρχείο 13  Αρχείο 14

 

 

2. Τέλος σειράς οχημάτων κατηγορίας L3e,L4e,L5e,L7e που δεν πληρούν τις διατάξεις του ανωτέρω κανονισμού

Αρχείο 1   Συμπλήρωση του αρχείου 1  Αρχείο 2   Αρχείο 3   Αρχείο 4   Αρχείο 5  Αρχείο 6   Αρχείο 7   Αρχείο 8   Αρχείο 9   Αρχείο 10   Αρχείο 11   Αρχείο 12 Αρχείο 13   Αρχείο 14  Αρχείο 15   Αρχείο 16   Αρχείο 17

 

 

η1/ Aπό 23/6/2015 οι εθνικές αρχές θεωρούν, ότι τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης δεν είναι πλέον έγκυρα για τους σκοπούς του άρθρου 26 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ και απαγορεύουν την ταξινόμηση, … των νέων οχημάτων  με ηλεκτρικό σύστημα κίνησης που λειτουργεί με υψηλή τάση των κατηγοριών M1 και N1 , με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα που δεν υπερβαίνει τα 1500 kg, εφόσον δεν πληρούν τις απαιτήσεις του κανονισμού R12.04  (δηλαδή στο πεδίο οδηγιών  με τίτλο «Προστατευτικό σύστημα διευθύνσεως» υπάρχει αναφορά ότι πληρείται ο κανονισμός R12.04)

η2/ Aπό 23/6/2015 οι εθνικές αρχές θεωρούν, ότι τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης δεν είναι πλέον έγκυρα για τους σκοπούς του άρθρου 26 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ και απαγορεύουν την ταξινόμηση, … των νέων οχημάτων  με ηλεκτρικό σύστημα κίνησης που λειτουργεί με υψηλή τάση της κατηγορίας M1 με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα που δεν υπερβαίνει τα 2500 kg, εφόσον δεν πληρούν τις απαιτήσεις του κανονισμού R94.02  (δηλαδή στο πεδίο οδηγιών με τίτλο «Εμπρόσθια πρόσκρουση» υπάρχει αναφορά ότι πληρείται ο κανονισμός R94.02)

η3/ Aπό 30/6/2015 οι εθνικές αρχές θεωρούν, ότι τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης δεν είναι πλέον έγκυρα για τους σκοπούς του άρθρου 26 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ και απαγορεύουν την ταξινόμηση, … των νέων οχημάτων  κατηγορίας Ν2 και Ν3 εξαιρουμένων των οχημάτων όπου οποιοδήποτε τμήμα του κατόπτρου της κλάσεως V, ή η χοάνη του, είναι λιγότερο από 2,4 m πάνω από το έδαφος, σε όλες τις δυνατές θέσεις ρύθμισης εφόσον δεν πληρούν τις απαιτήσεις του κανονισμού R46.04  (δηλαδή στο πεδίο οδηγιών με τίτλο «Πίσω ορατότητα» ή «Συσκευές έμμεσης όρασης» υπάρχει αναφορά ότι πληρείται ο κανονισμός R46.04 ή οδηγία 2003/97)

όπως τροποποιήθηκε με την 46184/1775/15 (ΑΔΑ: Β8ΜΓ465ΦΘΘ-ΕΒΑ) 
και διευκρινίστηκε με την αρ. πρωτ. οικ. 63103/2572/15 (ΑΔΑ: ΩΣΤΚ4653ΟΞ-442)      

Περιορισμοί ταξινόμησης οχημάτων λόγω Α.εφαρμογής των διατάξεων της οδηγίας 2007/46ΕΚ, και Β.του κανονισμού 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009
Α. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της οδηγίας 2007/46ΕΚ που ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με την Κ.Υ.Α. 29949/1841/09 (Β’ 2112) σχετικά με την έγκριση τύπου, όπως αυτό καθορίζεται στο Παράρτημα ΧΙΧ της ίδιας οδηγίας, από 29 Οκτωβρίου 2014:
1. Για την ταξινόμηση των καινούργιων ολοκληρωμένων οχημάτων κατηγοριών Ν2 & Ν3, πρέπει υποχρεωτικά αυτά να καλύπτονται από έγκριση τύπου ολοκληρωμένου οχήματος σύμφωνα με την οδηγία 2007/46ΕΚ (ήτοι ευρωπαϊκή έγκριση τύπου ή εθνική έγκριση σύμφωνα με τις εθνικές εναλλακτικές απαιτήσεις όπως προβλέπεται με την ΥΑ 5299/406/12).
Τα ανωτέρω ισχύουν και για καινούργια οχήματα κατηγοριών Ν2 & Ν3 που έχουν έγκριση τύπου πλήρους οχήματος και των οποίων το αμάξωμα τροποποιήθηκε πριν από την ταξινόμησή τους.
Συνεπώς, οι διαδικασίες που καθορίστηκαν με την εγκύκλιο 32350/83 «Οδηγίες για την εφαρμογή της ΥΑ 23820/83» και προέβλεπαν ότι για οχήματα που εισήχθησαν σαν πλαίσια και σαν τέτοια έχουν εγκριθεί, και στα οποία τοποθετήθηκε αμάξωμα, ο εισαγωγέας, ή ο αντιπρόσωπος του εργοστασίου κατασκευής ή συναρμολόγησης έκανε δήλωση των στοιχείων του οχήματος (βεβαίωση-δήλωση αμαξοποιού) και η ταξινόμηση των οχημάτων αυτών γινόταν χωρίς να υπάρχει έγκριση τύπου για το ολοκληρωμένο όχημα, παύουν πλέον να ισχύουν από τις 29 Οκτωβρίου 2014.
2. Για την ταξινόμηση καινούργιων οχημάτων ειδικής χρήσης των κατηγοριών Ν1, Ν2, Ν3, Μ2, Μ3, Ο1, Ο2, Ο3, Ο4, πρέπει αυτά υποχρεωτικά να καλύπτονται από έγκριση τύπου πλήρους ή ολοκληρωμένου οχήματος, σύμφωνα με την οδηγία 2007/46ΕΚ (ήτοι ευρωπαϊκή έγκριση τύπου ή εθνική έγκριση σύμφωνα με τις εθνικές εναλλακτικές απαιτήσεις όπως προβλέπεται με την ΥΑ 5299/406/12).
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα καινούργια οχήματα ειδικής χρήσης των κατηγοριών Ν1, Ν2, Ν3, Μ2, Μ3, Ο1, Ο2, Ο3, Ο4, που έχουν έγκριση τύπου πλήρους ή ολοκληρωμένου οχήματος, και των οποίων το αμάξωμα τροποποιήθηκε πριν από την ταξινόμησή τους.
Επομένως, από τις 29 Οκτωβρίου 2014 και μετά, για την ταξινόμηση όλων των πλήρων και των ολοκληρωμένων οχημάτων όλων των κατηγοριών, πρέπει υποχρεωτικά αυτά να καλύπτονται από έγκριση τύπου πλήρους ή ολοκληρωμένου οχήματος, σύμφωνα με την 2007/46ΕΚ (ήτοι ευρωπαϊκή έγκριση τύπου ή εθνική έγκριση τύπου ή μεμονωμένη έγκριση σύμφωνα με τις εθνικές εναλλακτικές απαιτήσεις όπως προβλέπεται από την ΥΑ 5299/406/12, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει)
Β. Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) του 661/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ και του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου και γενικής ασφαλείας των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, από την πρώτη Νοεμβρίου 2014, απαγορεύεται η ταξινόμηση, η πώληση και η θέση σε λειτουργία όλων των οχημάτων των κατηγοριών Μ1, Μ2, Μ3, Ν1, Ν2, Ν3, Ο1, Ο2, Ο3 και Ο4 (τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης όλων των νέων οχημάτων τα οποία δεν συμμορφώνονται προς τον παρόντα κανονισμό και τα μέτρα εφαρμογής του, θεωρούνται ως μη έγκυρα).
Επισυνάπτεται σχετική τροποποιημένη εγκύκλιος με αριθμ. πρωτ. οικ. 60754/4002/13-11-14, με ΑΔΑ: ΩΗ5Χ1-ΛΡΡ και 26201/931/27-4-2015 με ΑΔΑ 695Χ465ΦΘΘ-Π8Π
 
Τέλος σειράς οχημάτων που δεν πληρούν τις διατάξεις του κανονισμού - Νο1
Τέλος σειράς οχημάτων που δεν πληρούν τις διατάξεις του κανονισμού - Νο2
Τέλος σειράς οχημάτων που δεν πληρούν τις διατάξεις του κανονισμού - Νο3
Τέλος σειράς οχημάτων που δεν πληρούν τις διατάξεις του κανονισμού - Νο4
Τέλος σειράς οχημάτων που δεν πληρούν τις διατάξεις του κανονισμού - Νο5
Τέλος σειράς οχημάτων που δεν πληρούν τις διατάξεις του κανονισμού - Νο6

Περιορισμοί ταξινόμησης οχημάτων λόγω εφαρμογής των διατάξεων της οδηγίας 2007/46/ΕΚ
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της οδηγίας 2007/46ΕΚ που ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με την Κ.Υ.Α. 29949/1841/09 (Β’ 2112) σχετικά με την έγκριση τύπου, όπως αυτό καθορίζεται στο Παράρτημα ΧΙΧ της ίδιας οδηγίας, από 29 Οκτωβρίου 2014:
Α. για την ταξινόμηση των καινούργιων ολοκληρωμένων οχημάτων κατηγοριών Ν2 & Ν3, πρέπει υποχρεωτικά αυτά να καλύπτονται από έγκριση τύπου ολοκληρωμένου οχήματος σύμφωνα με την οδηγία 2007/46ΕΚ (ήτοι ευρωπαϊκή έγκριση τύπου ή εθνική έγκριση σύμφωνα με τις εθνικές εναλλακτικές απαιτήσεις όπως προβλέπεται με την ΥΑ 5299/406/12).
Τα ανωτέρω ισχύουν και για καινούργια οχήματα κατηγοριών Ν2 & Ν3 που έχουν έγκριση τύπου πλήρους οχήματος και των οποίων το αμάξωμα τροποποιήθηκε πριν από την ταξινόμησή τους.
Συνεπώς, οι διαδικασίες που καθορίστηκαν με την εγκύκλιο 32350/83 «Οδηγίες για την εφαρμογή της ΥΑ 23820/83» και προέβλεπαν ότι για οχήματα που εισήχθησαν σαν πλαίσια και σαν τέτοια έχουν εγκριθεί, και στα οποία τοποθετήθηκε αμάξωμα, ο εισαγωγέας, ή ο αντιπρόσωπος του εργοστασίου κατασκευής ή συναρμολόγησης έκανε δήλωση των στοιχείων του οχήματος (βεβαίωση-δήλωση αμαξοποιού) και η ταξινόμηση των οχημάτων αυτών γινόταν χωρίς να υπάρχει έγκριση τύπου για το ολοκληρωμένο όχημα, παύουν πλέον να ισχύουν από τις 29 Οκτωβρίου 2014.
Β. για την ταξινόμηση καινούργιων οχημάτων ειδικής χρήσης των κατηγοριών Ν1, Ν2, Ν3, Μ2, Μ3, Ο1, Ο2, Ο3, Ο4, πρέπει αυτά υποχρεωτικά να καλύπτονται από έγκριση τύπου πλήρους ή ολοκληρωμένου οχήματος, σύμφωνα με την οδηγία 2007/46ΕΚ (ήτοι ευρωπαϊκή έγκριση τύπου ή εθνική έγκριση σύμφωνα με τις εθνικές εναλλακτικές απαιτήσεις όπως προβλέπεται με την ΥΑ 5299/406/12).
Τα ανωτέρω ισχύουν και για καινούργια οχήματα ειδικής χρήσης των κατηγοριών Ν1, Ν2, Ν3, Μ2, Μ3, Ο1, Ο2, Ο3, Ο4, που έχουν έγκριση τύπου πλήρους ή ολοκληρωμένου οχήματος, και των οποίων το αμάξωμα τροποποιήθηκε πριν από την ταξινόμησή τους.
Επισυνάπτεται σχετική εγκύκλιος με αριθμ. οικ. 15067/1050/10-03-2014

Περιορισμοί ταξινόμησης οχημάτων λόγω εφαρμογής των κανονισμών 715/2007, 595/2009 και 143/2013
Α) Σύμφωνα με τον Κανονισμό 715/2007 δεν επιτρέπεται η ταξινόμηση των οχημάτων των παρακάτω κατηγοριών, εφόσον δεν καλύπτονται από πιστοποιητικό καυσαερίων σύμφωνα με τον κανονισμό 715/2007 ή 692/2008 ή 595/2009 ή 566/2011 ή 459/2012 ή μεταγενέστερου αυτών, ακολουθούμενου από τα επιθέματα που αναφέρονται παρακάτω:
1. Μ και Ν1 κλάσης Ι, με το επίθεμα J ή T ή W ή ZA ή ΖΧ ή ΖΥ ή ΖΖ
2. M1 για την εκπλήρωση ειδικών κοινωνικών αναγκών (εκτός M1G), με το επίθεμα K
3. Ν1 κλάσης ΙΙ, με το επίθεμα L ή U ή X ή ZB ή ΖΧ ή ΖΥ ή ΖΖ
4. Ν1 κλάσης ΙΙΙ και N2, με το επίθεμα Μ ή V ή Y ή ZC ή ΖΧ ή ΖΥ ή ΖΖ
Οχήματα των ανωτέρω κατηγοριών εξαιρούνται από τους παραπάνω περιορισμούς εφόσον έχουν ισχύον «πιστοποιητικό» καυσαερίων σύμφωνα με τον κανονισμό 595/2009, 582/2011, 64/2012 ή 519/2013 ή μεταγενέστερου αυτών ακολουθούμενου από τα επιθέματα Α ή Β ή C. Οι ανωτέρω περιορισμοί ταξινόμησης δεν ισχύουν για οχήματα με πλήρως ηλεκτρικό κινητήρα. Οι ανωτέρω περιορισμοί ταξινόμησης ισχύουν για οχήματα κατηγοριών M και N με μάζα αναφοράς μέχρι 2610kg.
B) Σύμφωνα με τον Κανονισμό 595/2009 από 31/12/2013 δεν επιτρέπεται η ταξινόμηση των οχημάτων των παρακάτω κατηγοριών
1. M1, M2, N1 και N2, με μάζα αναφοράς άνω των 2610kg, και
2. M3 και N3,
εφόσον δεν καλύπτονται από πιστοποιητικό καυσαερίων σύμφωνα με τον κανονισμό 595/2009, 582/2011, 64/2012 ή 519/2013 ή μεταγενέστερου αυτών, ακολουθούμενου από τα επιθέματα Α ή Β ή C.
Γ) Σύμφωνα με τον Κανονισμό 143/2013 από 1 Ιανουαρίου 2014, παύουν να ισχύουν τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης των ημιτελών και ολοκληρωμένων οχημάτων κατηγορίας Ν1 με μάζα αναφοράς έως και 2610kg, εφόσον στα πιστοποιητικά συμμόρφωσής τους (CoC) δεν αναφέρονται κάποια στοιχεία.
Επισυνάπτεται σχετική εγκύκλιος με αρ. 61292/7341/13 

Περιορισμοί ταξινόμησης οχημάτων λόγω εφαρμογής των διατάξεων της οδηγίας 2007/46/ΕΚ.
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της οδηγίας 2007/46/ΕΚ που ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με την Κ.Υ.Α. 29949/1841/09 (Β’ 2112) σχετικά με την έγκριση τύπου, όπως αυτό καθορίζεται στο Παράρτημα ΧΙΧ της ίδιας οδηγίας, σας υπενθυμίζουμε ότι από 29 Οκτωβρίου 2013, για την ταξινόμηση καινουργών ολοκληρωμένων οχημάτων κατηγορίας Ο1, Ο2, Ο3, Ο4 πρέπει υποχρεωτικά αυτά να καλύπτονται από έγκριση τύπου σύμφωνα με την οδηγία 2007/46/ΕΚ (ήτοι ευρωπαϊκή έγκριση τύπου ή εθνική έγκριση σύμφωνα με τις εθνικές εναλλακτικές απαιτήσεις όπως προβλέπεται με την ΥΑ 5299/406/12.
Επισυνάπτεται σχετική εγκύκλιος με αριθμ. οικ. 54302/6807/25-10-2013

Περιορισμοί ταξινόμησης οχημάτων λόγω εφαρμογής της οδηγίας 2005/49/ΕΚ σχετικά με τα ραδιοηλεκτρικά παράσιτα (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα)
Σύμφωνα με την οδηγία 2005/46/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Ιουλίου 2005 η οποία τροποποίησε την 72/245/ΕΟΚ σχετικά με τα ραδιοηλεκτρικά παράσιτα (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα), από την 1η Ιουλίου 2013, απαγορεύεται η ταξινόμηση, πώληση ή η θέση σε κυκλοφορία όλων των κατηγοριών οχημάτων που είναι εξοπλισμένα με ραντάρ μικρής εμβέλειας στην περιοχή των 24 Ghz (21,65 Ghz – 24,25 Ghz).
Επισυνάπτεται σχετική εγκύκλιος με αριθμ.30596/3351/21-06-2013

 
Περιορισμοί ταξινόμησης οχημάτων λόγω εφαρμογής των διατάξεων της οδηγίας 2007/46ΕΚ
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της οδηγίας 2007/46ΕΚ από 29 Απριλίου 2013, για την ταξινόμηση καινουργών ολοκληρωμένων οχημάτων κατηγορίας Ν1 πρέπει υποχρεωτικά αυτά να καλύπτονται από έγκριση τύπου σύμφωνα με την οδηγία 2007/46ΕΚ (ήτοι ευρωπαϊκή έγκριση τύπου ή εθνική έγκριση σύμφωνα με τις εθνικές εναλλακτικές απαιτήσεις όπως προβλέπεται με την ΥΑ 5299/406/12).
Επισυνάπτεται σχετική εγκύκλιος με αριθμ.18130/1452/13/17-04-2013
 
Περιορισμοί ταξινόμησης οχημάτων λόγω εφαρμογής των κανονισμών 715/2007 και 78/2009
Α) Σύμφωνα με τον Κανονισμό 715/2007 (ΕΚ), από 1/1/2013 δεν επιτρέπεται η ταξινόμηση των οχημάτων των παρακάτω κατηγοριών, εφόσον δεν καλύπτονται από πιστοποιητικό καυσαερίων σύμφωνα με τον κανονισμό 715/2007 ή 692/2008 ή 595/2009 ή 566/2011 ή 459/2012 ή μεταγενέστερων αυτών ακολουθούμενων από τα επιθέματα που αναφέρονται παρακάτω: 1. Μ και Ν1 κλάσης Ι, με το επίθεμα F ή J Q ή T ή W ή ZA(για παράδειγμα: 692/2008F), 2. M1 για την εκπλήρωση ειδικών κοινωνικών αναγκών (εκτός M1G), με το επίθεμα G ή K (για παράδειγμα: 692/2008G), 3. Ν1 κλάσης ΙΙ, με το επίθεμα H ή L ή R ή U ή X ή ZB (για παράδειγμα: 692/2008H) και 4. Ν1 κλάσης ΙΙΙ και N2, με το επίθεμα I ή S ή V ή Y ή ZC (για παράδειγμα: 692/2008I). (Τα N1 και N2 εξαιρούνται από τον παραπάνω περιορισμό, εφόσον έχουν ισχύον «πιστοποιητικό» (έγκριση τύπου) καυσαερίων σύμφωνα με την οδηγία 2005/55(GήK), 2005/78(GήK,) 2006/51(GήK), 2008/74(GήK) ή με τον κανονισμό 595/2009 ή 582/2011 ή μεταγενέστερων αυτών) Ο ανωτέρω περιορισμός ταξινόμησης δεν ισχύει για οχήματα με πλήρως ηλεκτρικό κινητήρα (με συσσωρευτή ή με κυψέλες καυσίμου) Ο ανωτέρω περιορισμός ταξινόμησης ισχύει για οχήματα κατηγοριών M και N με μάζα αναφοράς μέχρι 2601(κιλά).
 
Β) Σύμφωνα με τον Κανονισμό 78/2009 (ΕΚ), από την 31/12/2012 τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης των νέων τύπων οχημάτων θεωρούνται ως μη ισχύοντα και απαγορεύεται η ταξινόμηση, η πώληση και η θέση σε λειτουργία των κάτωθι νέων οχημάτων: 1. Μ1 με μέγιστη μάζα που δεν υπερβαίνει τα 2500kg, 2. Ν1 προερχόμενα από την κατηγορία Μ1 και μέγιστης μάζας που δεν υπερβαίνει τα 2500kg εφόσον αυτά δεν πληρούν τις τεχνικές διατάξεις των κανονισμών 78/2009 ή 631/2009 ή 459/2011 μεταγενέστερου αυτών ακολουθούμενων από τα επιθέματα Α ή Β (για παράδειγμα 78/2009Β).
 
Ο ανωτέρω (Β) περιορισμός ταξινόμησης δεν αφορά οχήματα 1. N1 και 2. M1, με μέγιστη μάζα άνω των 2500kg και τα οποία προέρχονται από οχήματα της κατηγορίας N1
 
στα οποία το «σημείο R» της θέσης οδηγού είναι είτε έμπροσθεν του εμπρόσθιου άξονα είτε κατά το διαμήκη άξονα σε απόσταση 1100mm κατ’ ανώτατο όριο όπισθεν της εγκάρσιας κεντρικήςγραμμής του εμπρόσθιου άξονα.
Επισυνάπτεται σχετική εγκύκλιος με αριθμ. 51997/3811/12 με ΑΔΑ: Β45Ν1-433)
 
 
Περιορισμοί ταξινόμησης οχημάτων λόγω εφαρμογής του κανονισμού 79/2009 ΕΚ
 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 79/2009 (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιανουαρίου 2009 σχετικά με την έγκριση τύπου υδρογονοκίνητων μηχανοκίνητων οχημάτων και την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, σας γνωρίζουμε ότι από 24/2/2012 τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης των νέων τύπων οχημάτων θεωρούνται ως μη ισχύοντα και απαγορεύεται η ταξινόμηση, η πώληση και η θέση σε λειτουργία των υδρογονοκίνητων οχημάτων των κατηγοριών M και N, καθώς και η πώληση και η θέση σε λειτουργία νέων τύπων κατασκευαστικών στοιχείων ή συστημάτων υδρογόνου, εφόσον τα εν λόγω οχήματα ή κατασκευαστικά στοιχεία ή συστήματα δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του παραπάνω κανονισμού.
Έγκριση τύπου μεμονωμένων οχημάτων κατηγορίας Μ1 και Ν1 κατ΄ εφαρμογή του κανονισμού 183 της ΕΚ.Σύμφωνα με τον Κανονισμό 183/2011 της Επιτροπής της 22ας Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με την τροποποίηση των παραρτημάτων IV και VI της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (οδηγία-πλαίσιο), σας υπενθυμίζουμε ότι από την 26/2/2012 οι εγκρίσεις των μεμονωμένων πλήρων οχημάτων κατηγορίας Μ1 και Ν1 που παράγονται σε μεγάλες σειρές σε τρίτες χώρες ή για τρίτες χώρες θα εκδίδονται μόνο με την διαδικασία που προβλέπει ο ανωτέρω κανονισμός.
Όλες οι προηγούμενες εθνικές διατάξεις παύουν να ισχύουν.

Διατάξεις εκπομπών καυσαερίων Euro 5, Euro 6 για ελαφρά επιβατικά και εμπορικά οχήματα και του κανονισμού R100.00 ΟΕΕ/ΟΗΕ (ηλεκτρική ασφάλεια)

Α) Από την 1/1/2012 δεν επιτρέπεται η ταξινόμηση των οχημάτων των παρακάτω κατηγοριών, εφόσον δεν καλύπτονται από πιστοποιητικό καυσαερίων σύμφωνα με τον κανονισμό 715/2007 ή 692/2008 ή 566/2011 ή μεταγενέστερων αυτών ακολουθούμενων από τα επιθέματα που αναφέρονται παρακάτω:

1) M1 για την εκπλήρωση ειδικών κοινωνικών αναγκών (εκτός M1G), με το επίθεμα B (για παράδειγμα: 692/2008B),
2) Μ1G για την εκπλήρωση ειδικών κοινωνικών αναγκών, με το επίθεμα C (για παράδειγμα: 692/2008C),
3) Ν1 κλάσης ΙΙ, με το επίθεμα D (για παράδειγμα: 692/2008D) και
4) Ν1 κλάσης ΙΙΙ και N2, με το επίθεμα E (για παράδειγμα: 692/2008E).
(Τα N2 εξαιρούνται από τον παραπάνω περιορισμό, εφόσον έχουν ισχύον «πιστοποιητικό» (έγκριση τύπου) καυσαερίων σύμφωνα με την οδηγία 2005/55(GήK), 2005/78(GήK,) 2006/51(GήK), 2008/74(GήK) ή με τον κανονισμό 595/2009 ή 582/2011 ή μεταγενέστερων αυτών)

Β) Από την 1/1/2012 δεν επιτρέπεται η ταξινόμηση, η πώληση και η θέση σε λειτουργία νέων ηλεκτροκίνητων οχημάτων κατηγορίας M και N, που δεν πληρούν τις διατάξεις του κανονισμού R100.00 ΟΕΕ/ΟΗΕ ή μεταγενέστερων αυτού (ηλεκτρική ασφάλεια). Ο ανωτέρω κανονισμός αναφέρεται στον χώρο των παρατηρήσεων του πίνακα των τεχνικών χαρακτηριστικών των δελτίων κοινοποίησης. 

 
Εφαρμογή διατάξεων της οδηγίας 2007/46/ΕΚ για ορισμένες κατηγορίες οχημάτων

1) Από 29 Οκτωβρίου 2010 απαγορεύεται η ταξινόμηση για ημιτελή και πλήρη οχήματα κατηγοριών M2 και M3 για τα οποία δεν έχει εκδοθεί Δελτίο Κοινοποίησης Έγκρισης Τύπου σύμφωνα με την οδηγία 2007/46/ΕΚ και δεν συνοδεύονται από ισχύον Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (C.O.C.).

2) Από 29 Οκτωβρίου 2010 απαγορεύεται η χορήγηση Εθνικής Έγκρισης Τύπου, για Νέους Τύπους Οχημάτων (περιλαμβάνονται και ΓΕΜΟ),  για ημιτελή και πλήρη οχήματα κατηγορίας N1 και ημιτελή και πλήρη οχήματα κατηγοριών N2, N3, O1, O2, O3, O4.

3) Από 29 Οκτωβρίου 2011 απαγορεύεται η ταξινόμηση α) για ολοκληρωμένα οχήματα κατηγοριών M2 και M3 και β) για ημιτελή και πλήρη οχήματα κατηγορίας Ν1, για τα οποία δεν έχει εκδοθεί Δελτίο Κοινοποίησης Έγκρισης Τύπου σύμφωνα με την οδηγία 2007/46/ΕΚ και δεν συνοδεύονται από ισχύον Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (C.O.C.).

4) Από 29 Απριλίου 2011 απαγορεύεται η χορήγηση Εθνικής Έγκρισης Τύπου, για Νέους Τύπους Οχημάτων (περιλαμβάνονται και τα μεμονωμένα οχήματα της διαδικασίας ΓΕΜΟ),  για οχήματα ειδικής χρήσης κατηγορίας Μ1.

5) Από 29 Οκτωβρίου 2011 απαγορεύεται η χορήγηση Εθνικής Έγκρισης Τύπου, για Νέους Τύπους Οχημάτων (περιλαμβάνονται και τα μεμονωμένα οχήματα της διαδικασίας ΓΕΜΟ), για ολοκληρωμένα οχήματα κατηγοριών N1 και O1, O2, O3, O4.

6) Από 29 Απριλίου 2012 απαγορεύεται η ταξινόμηση για οχήματα ειδικού σκοπού κατηγορίας Μ1 , για τα οποία δεν έχει εκδοθεί Δελτίο Κοινοποίησης Έγκρισης Τύπου σύμφωνα με την οδηγία 2007/46/ΕΚ και δεν συνοδεύονται από ισχύον Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (C.O.C.).

7) Από 29 Οκτωβρίου 2012 απαγορεύεται η ταξινόμηση για ημιτελή και πλήρη οχήματα κατηγοριών N2, N3, O1, O2, O3 και O4 για τα οποία δεν έχει εκδοθεί Δελτίο Κοινοποίησης Έγκρισης Τύπου σύμφωνα με την οδηγία 2007/46/ΕΚ και δεν συνοδεύονται από ισχύον Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (C.O.C.).
8) Από 29 Οκτωβρίου 2012 απαγορεύεται η χορήγηση Εθνικής Έγκρισης Τύπου, για Νέους Τύπους (περιλαμβάνονται και ΓΕΜΟ) Οχημάτων ειδικού σκοπού (ειδικής χρήσης) κατηγοριών N1, N2, N3, M2, M3, O1, O2, O3 και O4
9) Από 29 Οκτωβρίου 2012 απαγορεύεται η χορήγηση Εθνικής Έγκρισης Τύπου, για Νέους Τύπους (περιλαμβάνονται και ΓΕΜΟ) Ολοκληρωμένων οχημάτων κατηγοριών N2 και N3.

Επισυνάπτεται σχετική εγκύκλιος με αριθμό:50774/3760/10 και ΑΔΑ:4ΙΗΙ1-6

Επισυνάπτεται σχετική εγκύκλιος με αριθμ. 40367/3687/11  ΑΔΑ 4ΑΧΑ1-ΒΥ9

Τέλος Σειράς ολοκληρωμένων οχημάτων κατηγοριών M2 και M3 που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 2007/46


Διατάξεις φωτισμού και φωτεινής σηματοδοτήσεως των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους
 Από 10.7.2011, θεωρούνται τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης που συνοδεύουν τα νέα οχήματα ως μη ισχύοντα (δηλαδή δεν επιτρέπεται η ταξινόμηση των οχημάτων αυτών) όλων των κατηγοριών (επιβατικά συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών οχημάτων αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, ασθενοφόρα κ.λ.π, φορτηγά, λεωφορεία, ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα) που δεν πληρούν τις διατάξεις της οδηγίας 2007/35/ΕΚ (Εγκατάσταση φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης) ή μεταγενέστερες αυτής ή τις διατάξεις του ισοδύναμου κανονισμού R48.02 (ισχύει έως και 9.10.2011) ή μεταγενέστερων αυτού.
Επισημαίνουμε ότι από 10.10.2011, απαγορεύεται η ταξινόμηση των νέων οχημάτων όλων των κατηγοριών (επιβατικά συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών οχημάτων αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, ασθενοφόρα κ.λ.π, φορτηγά, λεωφορεία, ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα) που δεν πληρούν τις διατάξεις του κανονισμού R48.03 ή μεταγενέστερων αυτού.
Επισυνάπτεται σχετική εγκύκλιος με αριθμ. 24841/2401/25.5.2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ 4ΑΘ21-ΞΕ
Τέλος Σειράς Οχημάτων που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 2007/35 ή του ισοδύναμου κανονισμού R48

 
 
Διατάξεις προστασίας των πεζών και άλλων ανεπαρκώς προστατευόμενων χρηστών των οδών
Από 24/2/2011 δεν επιτρέπεται η ταξινόμηση, η πώληση και η θέση σε λειτουργία των καινούργιων οχημάτων κατηγορίας α) Μ1 και β) Ν1 προερχόμενα από την κατηγορία Μ1 μέγιστης μάζας που δεν υπερβαίνει τα 2500 kg, που δεν πληρούν τις απαιτήσεις του κανονισμού 78/2009/(ΕΚ) ή μεταγενέστερο αυτού όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον κανονισμό 631/2009/(ΕΚ), που αφορά την διεξαγωγή των ακόλουθων δοκιμών :α) δοκιμή αναφοράς για τον προσδιορισμό του σημείου λειτουργίας του συστήματος κατά το οποίο ενεργοποιείται το σύστημα αντιεμπλοκής των τροχών κατά την πέδηση(ABS) (τμήμα 4.1 παράρτημα I) και β) δοκιμή για την επαλήθευση της σωστής ενεργοποίησης της λειτουργίας του συστήματος ενίσχυσης πέδησης, ώστε να εφαρμόζονται τα χαρακτηριστικά της μέγιστης δυνατής επιβράδυνσης του οχήματος(τμήμα 4.2 παράρτημα I).
Επισυνάπτεται σχετική εγκύκλιος με αριθμ.ΟΡΘΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 6079/557/8.2.2001 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ 4ΑΛΥ1-Η
 
Διατάξεις εκπομπών καυσαερίων Euro 5, Euro 6 για ελαφρά επιβατικά και εμπορικά οχήματα
Από 1/1/2011 δεν επιτρέπεται η ταξινόμηση και πώληση των καινούργιων οχημάτων των κατηγοριών Μ1και Μ2 με μάζα αναφοράς μέχρι 2601(κιλά) και Ν1 κλάση I (εξαιρουμένων των οχημάτων κατηγοριών Μ1 και Μ1G για την εκπλήρωση ειδικών κοινωνικών αναγκών),  που δεν πληρούν τις διατάξεις του κανονισμού 715/2007(ΕΚ) όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό 692/2008 σχετικά με την έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά τις εκπομπές καυσαερίων.
  
Διατάξεις επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης μηχανοκίνητων οχημάτων
Από 15/7/2010 δεν επιτρέπεται η ταξινόμηση, κυκλοφορία και πώληση των καινούργιων οχημάτων  των κατηγοριών Μ1 (εξαιρουμένων των ειδικών οχημάτων -μηχανοκίνητα τροχόσπιτα , ασθενοφόρα, νεκροφόρες κ.α) και Ν1 (εξαιρουμένων  αυτών που κατασκευάζονται σε πολλαπλά στάδια , που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 2005/64/ΕΚ ή μεταγενέστερη αυτής (η οδηγία αυτή ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με την κοινή υπουργική απόφαση 74362/5340/05 (ΦΕΚ Β 544/18.4.2007).
Επισυνάπτεται σχετική εγκύκλιος με αριθμ.πρωτ.31942/2272/28.6.2010
 
Διατάξεις οπίσθιας προφύλαξης μηχανοκίνητων οχημάτων
Από 11/3/2010 δεν επιτρέπεται η ταξινόμηση, κυκλοφορία και πώληση των καινούργιων οχημάτων όλων των κατηγοριών που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 2006/20/ΕΚ (οπίσθια προστατευτική διάταξη)ή του ισοδύναμου κανονισμού R58.01 και μεταγενέστερα αυτών (η οδηγία αυτή ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με την κοινή υπουργική απόφαση 11037/703/06 (ΦΕΚ Β 545/18.4.2007). Επίσης από 11.3.2010 επιτρέπεται η πώληση ή η λειτουργία διάταξης οπίσθιας προφύλαξης ως ξεχωριστή τεχνική μονάδα μόνο εφόσον πληρούν τις διατάξεις της οδηγίας 2006/20/ΕΚ ή του ισοδύναμου κανονισμού R58.01.
Επισυνάπτεται ορθή ανακοινοποίηση εγκυκλίου με αριθμ.πρωτ.10048/643/1.12.2010
Επισυνάπτεται σχετική εγκύκλιο με αριθμ.πρωτ.10048/643/2.3.2010
Τέλος σειράς οχημάτων (α’) που δεν πληρούν την οδηγία 2006/20/ΕΚ
Τέλος σειράς οχημάτων (β’) που δεν πληρούν την οδηγία 2006/20/ΕΚ
 
Συσκευές έμμεσης όρασης
Από 26/1/2010 δεν επιτρέπεται η πώληση, ταξινόμηση και κυκλοφορία  των καινούργιων οχημάτων κατηγορίας Μ1,
N1 τα οποία είναι εξοπλισμένα με συσκευές έμμεσης όρασης και δεν πληρούν τις απαιτήσεις των οδηγιών 2003/97/ΕΚ ή 2005/27/ΕΚ ή 2006/96/ΕΚ ή του ισοδύναμου κανονισμού R46.02 (η οδηγία αυτή ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με την κοινή υπουργική απόφαση 21377/1570/4.4.2005 (ΦΕΚ Β 517/19.4.2005). Επίσης από 26/1/2010 δεν επιτρέπεται η πώληση και η θέση σε λειτουργία των συσκευών έμμεσης όρασης ,εφόσον αποτελούν κατασκευαστικό στοιχείο ,  για τα οχήματα όλων των κατηγοριών εκτός Μ1 και Ν1 , που δεν πληρούν τις απαιτήσεις των οδηγιών 2003/97/ΕΚ ή 2005/27/ΕΚ ή 2006/96/ΕΚ ή του ισοδύναμου κανονισμού R46.02.
Επισυνάπτεται σχετική εγκύκλιος με αριθμ.πρωτ.1583/59/2010
Επισυνάπτεται ΟΡΘΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ της εγκυκλίου με αριθμ.πρωτ.1583-59-1.2.2010
 
Συστήματα μετωπικής προστασίας
Aπό 24/11/2009 δεν επιτρέπεται η χορήγηση εγκρίσεων τύπου (ΕΚ και εθνικών συμπεριλαμβανομένων και των μεμονωμένων), και η ταξινόμηση των καινουργών οχημάτων κατηγορίας Μ1 και Ν1 τα οποία φέρουν σύστημα μετωπικής προστασίας εκ΄κατασκευής, καθώς και συστημάτων μετωπικής προστασίας σαν χωριστή τεχνική μονάδα, που δεν πληρούν τις απαιτήσεις του κανονισμού 78/2009 (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίουγια την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2003/102/ΕΚ και 2005/66/ΕΚ.
 
Εκπομπές αερίων και σωματιδιακών ρύπων κινητήρων ανάφλεξης με συμπίεση
Από 1/10/2009 δεν επιτρέπεται η ταξινόμηση των καινουργών οχημάτων με κινητήρεςανάφλεξης με συμπίεση, τα οποία δεν πληρούν τις διατάξεις των οδηγιών 2005/55/ΕΚ,2005/78/ΕΚ και 2006/51/ΕΚ συνοδευομένων με ένα εκ των χαρακτήρων G,K (π.χ 2005/55/G στη στήλη εκπομπές πετρελαιοκινητήρων ή του ισοδύναμου κανονισμού R49G.05 ή R49K.05. Εξαιρούνται του περιορισμού τα οχήματα κατηγοριών Μ1,Ν1,Ν2 και Μ2 για τα οποία έχει χορηγηθεί έγκριση τύπου σύμφωνα με τις διατάξεις των οδηγιών 2002/80Β ή 2003/76Β ή του ισοδύναμου κανονισμού 83RII.05,τα οποία και συνεχίζουν να ταξινομούνται .
 
Συστήματα κλιματισμού των οχημάτων με κινητήρα
Από 21/6/2009 δεν επιτρέπεται η ταξινόμηση καινουργών οχημάτων κατηγορίας Μ1(συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων ειδικής χρήσεως, Μηχανοκίνητα τροχόσπιτα - Ασθενοφόρα - Νεκροφόρες) και Ν1 κλάση Ι, που δεν πληρούν τις διατάξεις της οδηγίας 2006/40/ΕΚ και μεταγενέστερη αυτής( προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με την κυα 41535/2678/06(ΦΕΚ Β΄724/24.4.2008).
 
 
Από 01/01/2009 δεν ισχύουν τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης (δηλαδή δεν επιτρέπεται η ταξινόμηση) καινουργών οχημάτων κατηγορίας Μ1, που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 2004/104/ΕΚ η οποία ενσωματώθηκε στο Εθνικό δίκαιο με την κοινή Υπουργική απόφαση 15942/1178/05 (ΦΕΚ Β 523/12.04.2007).
Επισυνάπτεται σχετική εγκύκλιος με αριθμ.πρωτ.63924/4337/08
 
Συστήματα κλιματισμού των οχημάτων με κινητήτα
Από 21/6/2008 δεν επιτρέπεται η χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΚ ή Εθνική έγκριση τύπου ( συμπεριλαμβανομένης και της μεμονωμένης) καινουργών οχημάτων κατηγορίας Μ1και Ν1 κλάση I  που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 2006/40/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στο Εθνικό δίκαιο με την κοινή υπουργική απόφαση 41535/2678/06/2008 (ΦΕΚ Β΄724/29-04-2008).  
 
Μέτρηση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα CO2
Από 1/1/2008 δεν επιτρέπεται η ταξινόμηση καινουργών οχημάτων κατηγορίας Ν1 κλάση II,III που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 2004/3/ΕΚ (η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με την κοινή υπουργική απόφαση 33874/1786/05(ΦΕΚ Β1145/17.8.2005). Για τα ανωτέρω οχήματα που κατασκευάζονται σε πολλαπλά στάδια, η ανωτέρω ημερομηνία μετατίθενται κατά δώδεκα μήνες 1/1/2009.
Επισυνάπτεται σχετική εγκύκλιος με αριθμ.70947/5184/14.12.2007

 
Εκπομπές αερίων και σωματιδιακών ρύπων κινητήρων ανάφλεξης με συμπίεση
Από 1/10/2007 δεν επιτρέπεται η ταξινόμηση των οχημάτων με κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση ,τα οποία δεν πληρούν τις διατάξεις των οδηγιών 2005/55/ΕΚ, 2005/78/ΕΚ και 2006/51ΕΚ συνοδευομένων με ένα εκ των χαρακτήρων C,E, G,I,K ( π.χ 2005/55/C στη στήλη εκπομπές πετρελαιοκινητήρων ) , ή του ισοδυνάμου κανονισμού 49RII.04. Εξαιρούνται του περιορισμού τα οχήματα κατηγοριών Μ1,Ν1,Ν2,και Μ2 , για τα οποία έχει χορηγηθεί έγκριση τύπου σύμφωνα με τις διατάξεις των οδηγιών 2002/80Β ή 2003/76Β ή του ισοδυνάμου κανονισμού 83RII.05, τα οποία και συνεχίζουν να ταξινομούνται.
Επισυνάπτεται σχετική εγκύκλιος με αριθμ.πρωτ.52913/3822/07.
 
Καθίσματα, αγκυρώσεις και υποστηρίγματα κεφαλής οχημάτων με κινητήρα
Από 20/10/2007 δεν ισχύουν τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης και δεν επιτρέπεται η πώληση , ταξινόμηση και κυκλοφορία καινουργών οχημάτων κατηγοριών  Μ1,Μ2,Μ3 και Ν1,Ν2,Ν3 που δεν πληρούν τις διατάξεις της οδηγίας 2005/39/ΕΚ ή των ισοδυνάμων κανονισμών R17.07,RA17.07, R80.01( για τα οχήματα κατηγοριών Μ2,Μ3 κλάση II,III,B)  σχετικά με τα καθίσματα, τις αγκυρώσεις και τα υποστηρίγματα κεφαλής .
Επισυνάπτεται σχετική εγκύκλιος με αριθμ.πρωτ.52913/3822/07.
 
Ζώνες ασφαλείας και συστήματα συγκρατήσεως οχημάτων με κινητήρα
Από 20/10/2007 δεν ισχύουν τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης και δεν επιτρέπεται η πώληση , ταξινόμηση και κυκλοφορία καινουργών οχημάτων κατηγοριών  Μ1,Μ2,Μ3 κλάση III ή B και Ν1,Ν2,Ν3 που δεν πληρούν τις διατάξεις της οδηγίας 2005/40/ΕΚ ή του ισοδυνάμου κανονισμού  R16.04,  σχετικά με τις ζώνες ασφαλέιας και τα συστήματα συγκρατήσεως των οχημάτων με κινητήρα .
Επισυνάπτεται σχετική εγκύκλιος με αριθμ.πρωτ.52913/3822/07.
 
Αγκυρώσεις ζωνών ασφαλείας οχημάτων με κινητήρα
Από 20/10/2007 δεν ισχύουν τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης και δεν επιτρέπεται η πώληση , ταξινόμηση και κυκλοφορία καινουργών οχημάτων κατηγοριών  Μ1,Μ2,Μ3 κλάση III ή B και Ν1,Ν2,Ν3 που δεν πληρούν τις διατάξεις της οδηγίας 2005/41/ΕΚ ή του ισοδυνάμου κανονισμού  R14.05,R14.06  σχετικά με τις ζώνες ασφαλέιας και τα συστήματα συγκρατήσεως των οχημάτων με κινητήρα .
Επισυνάπτεται σχετική εγκύκλιος με αριθμ.πρωτ.52913/3822/07.
 
Εκπομπές συστημάτων κλιματισμού των οχημάτων με κινητήρα 
Από 21/6/2007 δεν επιτρέπεται η χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΚ ή Εθνική έγκριση τύπου ( συμπεριλαμβανομένης και της μεμονωμένης ) για τα  οχήματα κατηγοριών  Μ1 και Ν1 κλάση Ι  τα οποία είναι εξοπλισμένα με σύστημα κλιματισμού και  δεν πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 2006/40Β/ΕΚ , σύμφωνα με την οδηγία 2006/40/17.5.2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ και τον κανονισμό 706/2007/21.6.2007 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
 
Εκμπομπές αερίων και σωματιδιακοί ρύποι 
Με την εφαρμογή της οδηγίας 2005/55/ΕΚ  όπως τροποποιείται με τις οδηγίες 2005/78/ΕΚ και 2006/51,οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο της εναρμόνισης με την Ελληνική νομοθεσία, σας γνωρίζουμε ότι:
 
Απο 1-10-2006, δεν επιτρέπεται η ταξινόμηση, η πώληση, η θέση σε κυκλοφορία ή η χρήση καινούργιων οχημάτων που προωθούνται με κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση ή αερίου καθώς και η πώληση ή η χρήση καινούργιων κινητήρων ανάφλεξης με συμπίεση ή αερίου, εφόσον δεν πληρούν τις απαιτήσεις που παρατίθενται στα παραρτήματα I έως VIII της Οδηγίας 2005/55/ΕΚ και στα άρθρα 3 και 4, και ιδίως εφόσον οι εκπομπές των αερίων και σωματιδιακών ρύπων και η αδειαφάνεια των καυσαερίων του κινητήρα δεν ανταποκρίνονται στις οριακές τιμές που περιλαμβάνονται στη σειρά Β1 των πινάκων του σημείου 6.2.1 του παραρτήματος I.
Τα οχήματα για τα οποία ισχύουν τα παραπάνω, είναι τα εξής :
Όλα τα οχήματα με κινητήρες συμπίεσης(πετρελαιοκίνητα), και τα οχήματα επιβαλλόμενης ανάφλεξης που τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο ή υγραέριο (LPG ), εξαιρουμένων :
  • των οχημάτων της κατηγορίας Μ1 με τεχνικά αποδεκτή μέγιστη μάζα έμφορτου οχήματος μικρότερη ή ίση των 3.5 τόνων και
  • των οχημάτων των κατηγοριών Ν1, Ν2 και Μ2 για τα οποία έχει χορηγηθεί έγκριση τύπου(όσον αφορά τα καυσαέρια) σύμφωνα με την οδηγία 70/220/ΕΕ. όπως ισχύει.
  • των οχημάτων Ν1 με κινητήρα επιβαλλόμενης ανάπτυξης που τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο ή υγραέριο για τα οποία έχει χορηγηθεί έγκριση τύπου (όσον αφορά τα καυσαέρια) σύμφωνα με την οδηγία 70/220/ΕΕ όπως ισχύει.
Θερμαντικές συσκευές των οχημάτων
Από 9/5/2005 δεν επιτρέπεται η ταξινόμηση επιβατηγών αυτοκινήτων με  έγκριση τύπου που έχει εκδοθεί σύμφωνα με την οδηγία 70/156/ΕΟΚ όπως ισχύει σήμερα, τα οποία δεν πληρούν τις διατάξεις της οδηγίας 2001/56/ΕΚ  ή τη μεταγενέστερη αυτής 2004/78/ΕΚ. Ο ανωτέρω περιορισμός δεν ισχύει για τύπους οχημάτων με συστήματα θέρμανσης που αξιοποιούν την  αποβαλλόμενη θερμότητα με μέσο μεταφοράς το νερό.
Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρούνται τα επιβατηγά οχήματα που έχουν μεμονωμένη έγκριση τύπου.

 
Εγκατάσταση ελαστικών
Από 4 Φεβρουαρίου 2005 δεν επιτρέπεται η ταξινόμηση ή η θέση σε κυκλοφορία νέων οχηµάτων (εξαιρούνται οι μοτοσικλέτες � μοτοποδήλατα � τρίκυκλα - ελαφρά  τετράκυκλα όπως αυτά ορίζονται στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας) τα οποία δεν πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 2001/43/ΕΚ (η οδηγία αυτή ενσωματώθηκε στο Εθνικό δίκαιο με την κοινή υπουργική απόφαση με αριθμό 47102/2138/29-10-2002 (B 1410/06-11-2002).
 
 
Συστήματα μετωπικής προστασίας
Από 25/5/2007 α) δεν ισχύουν τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης β) δεν επιτρέπεται η πώληση, ταξινόμηση και κυκλοφορία καινούργιων οχημάτων των κατηγοριών Μ1 με (ΜΑΜΦΟ) μικτό μέχρι και 3500 κιλά και Ν1, τα οποία φέρουν σύστημα μετωπικής προστασίας και δεν πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 2005/66/ΕΚ ( η οδηγία αυτή ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με την κοινή υπουργική απόφαση 69369/5008/05 (ΦΕΚ Β 1658/13.11.2006).
Επίσης από 25/5/2007 επιτρέπεται η πώληση ή η θέση σε λειτουργία συστημάτων μετωπικής προστασίας ( σαν χωριστή τεχνική μονάδα ) , μόνο εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 2005/66/ΕΚ.
Επισυνάπτεται  σχετική εγκύκλιος με αριθμ.27909/2053/10.05.2007
 
Θερμαντικές συσκευές οχημάτων
Από 1/1/2007 για τα οχήματα όλων των κατηγοριών με κινητήρα και των ρυμουλκούμενών τους α) δεν ισχύουν τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης των καινούργιων οχημάτων β) δεν επιτρέπεται η πώληση, ταξινόμηση και κυκλοφορία των καινούργιων οχημάτων,  στα οποία έχουν τοποθετηθεί συστήματα θέρμανσης που χρησιμοποιούν LPG  και δεν πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 2004/78/ΕΚ ( η οδηγία αυτή ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με την κοινή υπουργική απόφαση 42433/2270/05 ( ΦΕΚ 516/19.4.2005).
Επίσης δεν επιτρέπεται η πώληση και τη θέση σε λειτουργία των παραπάνω θερμαντικών συσκευών καύσης ως κατασκευαστικά στοιχεία που χρησιμοποιούν LPG και δεν πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 2004/78/ΕΚ.
Επισυνάπτεται  σχετική εγκύκλιος με αριθμ.71432/5105/12.12.2006
 
 
Συσκευές έμμεσης όρασης
Από 26/1/2007 δεν επιτρέπεται η πώληση, ταξινόμηση και κυκλοφορία  των καινούργιων οχημάτων κατηγορίας Μ2,Μ3,Ν2,Ν3 τα οποία είναι εξοπλισμένα με συσκευές έμμεσης όρασης και δεν πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 2003/97/ΕΚ (η οδηγία αυτή ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με την κοινή υπουργική απόφαση 21377/1570/4.4.2005 (ΦΕΚ Β 517/19.4.2005).
Επίσης από 26/1/2007 δεν επιτρέπεται η πώληση και η θέση σε λειτουργία των συσκευών έμμεσης όρασης ,εφόσον αποτελούν κατασκευαστικό στοιχείο ,  για τα οχήματα όλων των κατηγοριών εκτός Μ1 και Ν1 , που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 2003/97/ΕΚ.
Επισυνάπτεται  σχετική εγκύκλιος με αριθμ.71432/5105/12.12.2006
 
 
Συσκευές έμμεσης όρασης
Από 26/1/2006 δεν επιτρέπεται η χορήγηση εγκρίσεων τύπου (ΕΚ και εθνικών συμπεριλαμβανομένων και των μεμονωμένων ) στα οχήματα κατηγοριών Μ1, Μ2, Μ3, Ν1, Ν2 και Ν3 που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 2003/97/ΕΚ (η οδηγία αυτή ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με την κοινή υπουργική απόφαση 21377/1570/4.4.2005 (ΦΕΚ Β 517/19.4.2005).
Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά 12 μήνες ως προς τις απαιτήσεις για το πρόσθιο κάτοπτρο της κλάσης VI εφόσον αποτελεί κατασκευαστικό στοιχείο, και ως προς την τοποθέτησή του στα οχήματα.
Επισυνάπτεται  σχετική εγκύκλιος με αριθμ.71050/5087/5.12.2005
 
 
Μέτρηση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα CO2
Από 1/1/2007 δεν επιτρέπεται η χορήγηση εγκρίσεων τύπου (ΕΚ και των εθνικών συμπεριλαμβανομένων και των μεμονωμένων ) στα οχήματα κατηγορίας Ν1 κλάσεις ΙΙ και ΙΙΙ που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 2004/3/ΕΚ ( η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με την κοινή υπουργική απόφαση 33874/1786/05 (ΦΕΚ Β 1145/17.8.2005).
Για τα ανωτέρω οχήματα που κατασκευάζονται σε πολλαπλά στάδια , η ανωτέρω ημερομηνία μετατίθενται κατά δώδεκα μήνες (1/1/2008).
Επισυνάπτεται  σχετική εγκύκλιος με αριθμ.71432/5105/12.12.2006
 
 
Μέτρηση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα CO2
Από 1/1/2007 δεν επιτρέπεται η πώληση ,ταξινόμηση και κυκλοφορία καινούργιων οχημάτων κατηγορίας Ν1 κλάση Ι που κατασκευάζονται σε πολλαπλά στάδια και δεν πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 2004/3/ΕΚ (η οδηγία αυτή ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με την κοινή υπουργική απόφαση 33874/1786/05 (ΦΕΚ Β1145/17.8.2005).
Επισυνάπτεται  σχετική εγκύκλιος με αριθμ.71432/5105/12.12.2006
 
 
Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 
Από 1/1/2006  δεν επιτρέπεται η ταξινόμηση καινούργιων οχημάτων κατηγορίας Ν1 κλάσης Ι που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 2004/3/ΕΚ (η οδηγία αυτή ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με την κοινή υπουργική απόφαση 33874/1786/5.8.05 (ΦΕΚ 1145/17.8.2005).
Για τα ανωτέρω που κατασκευάζονται σε πολλαπλά στάδια, η ανωτέρω ημερομηνία μετατίθενται κατά δώδεκα μήνες (1.1.2007).
Επισυνάπτεται  σχετική εγκύκλιος με αριθμ.71050/5087/5.12.2005
 
 
Εκπομπές ρύπων των οχημάτων με κινητήρα
Από 1/1/2006 δεν επιτρέπεται η ταξινόμηση καινούργιων οχημάτων Μ1 με μικτό βάρος μέχρι 2500 κιλά και Ν1 κλάσης Ι τα οποία δεν πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/80Β/ΕΚ ή την μεταγενέστερη αυτής 2003/76Β/ΕΚ ή του ισοδύναμου κανονισμού R83II.05 (η οδηγία αυτή ενσωματώθηκε στο Εθνικό δίκαιο με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις με αριθμ.4179/346/21.1.2000 και 30408 1491/14.7.2003 (ΦΕΚ Β1054/29.7.2003).
Επισυνάπτεται  σχετική εγκύκλιος με αριθμ.71050/5087/5.12.2005


Συνημμένα Αρχεία
pdf documentΕγκύκλιος 51997/3811/12 με ΑΔΑ: Β45Ν1-433
pdf documentΕγκ. 18130/1452/13
pdf documentΤέλος σειράς οχημάτων που δεν πληρούν τις διατάξεις του κανονισμού
pdf documentΤέλος σειράς ημιτελών και πλήρων οχημάτων
pdf documentεγκύκλιος με αριθμ. οικ. 54302/6807/25-10-2013
pdf documentΩ64Τ465ΦΘΘ-2ΞΙ-ΣΕΑΑ-2015.pdf
pdf documentΩΣΤΚ4653ΟΞ-442.pdf
pdf documentοικ.76710-3303-15.pdf
word documentΠαράρτημα στην με αρ.docx
pdf documentEγκύκλιος με αριθμ. πρωτ. 31687/1738/16 (ΑΔΑ: ΨΩΛ 6ΝΩΣ4653ΟΞ-ΜΜΡ)
pdf documentΠΙΝΑΚΑΣ.pdf
pdf documentΩ13Μ4653ΟΞ-Ω5Π.pdf
pdf document58136_3183_16.pdf
pdf documentΑπαραίτητα Δικαιολογητικά για την διαδικασία «Έκδοσης Απόφασης Τέλους Σειράς»
pdf documentΨΗΖ2465ΧΘΞ-ΨΘΡ.pdf
pdf documentΩΛΨΟ465ΧΘΞ-Α71-1.pdf
pdf documentΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 47 2018.pdf
pdf document7ΥΓΑ465ΧΘΞ-ΗΞ6.pdf
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης ¶δειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης ¶δειας Κυκλοφορίας
¶δεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων