31/01/2018 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης έντεκα (11) Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύει
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Τεχνολογία Οχημάτων Οχήματα Ειδικής Χρήσης - Ειδικού Σκοπού
ATH.ENA CARD
image

Οχήματα Ειδικής Χρήσης - Ειδικού Σκοπού


  • ΥΑ οικ.3763/111/15 (ΦΕΚ Β’1163/18-06-15) oροι και προϋποθέσεις για τη xορήγηση έγκρισης τύπου οxημάτων Ειδικής xρήσης−Ειδικού Σκοπού και διαδικασία ταξινόμησης. [ΑΔΑ: Ω7ΝΔ465ΦΘΘ-ΙΚΣ]
  • Εγκ. οικ. 38935/1476/22-6-15 Κοινοποίηση Υπ. Απόφασης για τους όρους και προϋποθέσεις για τη xορήγηση έγκρισης τύπου οxημάτων Ειδικής xρήσης − Ειδικού Σκοπού και διαδικασία ταξινόμησης. [ΑΔΑ: Ω9ΖΡ465ΦΘΘ-ΝΥΡ]
  • Εγκ. οικ. 39459/1524/21-7-15 "Εγκύκλιος εφαρμογής Υπ. Απόφασης για τους όρους και προϋποθέσεις για τη xορήγηση έγκρισης τύπου οxημάτων Ειδικής xρήσης − Ειδικού Σκοπού και διαδικασία ταξινόμησης" [ΑΔΑ: 68Β6465ΦΘΘ-ΚΝΥ]
  • Εγκ. οικ. 55898/2162/21-9-15 "Εγκύκλιος ενημέρωσης αναφορικά με τους τύπους των Οxημάτων Ειδικής xρήσης - Ειδικού Σκοπού".
  • Εγκ. οικ. 50916/1971/21-10-15 "Εγκύκλιος ενημέρωσης σxετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας αναφορικά με τα Οxήματα Ειδικής xρήσης − Ειδικού Σκοπού" [ΑΔΑ:ΨΟΛΒ4653ΟΞ-X4Ο]


Συνημμένα Αρχεία
pdf documentap_3763_15_Ω7ΝΔ465ΦΘΘ-ΙΚΣ (1).pdf
pdf documentΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 38935-1476-2015.pdf
pdf documentεγγραφο μηχανικωνfinal.pdf
pdf documentΕγκύκλιος εφαρμογής απ.3763/111/15
excel spreadsheetΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ.xls
pdf documentΜητρώα μηχανικών
pdf documentΕΓΓΡΑΦΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ_ΩΤΤ2465ΦΘΘ-ΣΥ1.pdf
pdf documentΕγκυκλιος Οχημ. Ειδ. Χρ. 55898-2162 .pdf
pdf document6ΨΙ9465ΦΘΘ-Α7Λ.pdf
pdf documentΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 50916_1971.pdf
pdf document7ΡΖΨ4653ΟΞ-Σ5Ω.pdf
pdf documentΩΞ6Χ4653ΟΞ-ΝΑΤ.pdf
pdf document6ΩΓΤ4653ΟΞ-Β4Ξ (1).pdf
pdf document7ΡΩ34653ΟΞ-7ΒΣ.pdf
pdf documentΩΛΖΧ4653ΟΞ-Υ3Β.pdf
pdf document7ΜΜ94653ΟΞ_ΜΕΦ.pdf
pdf document7ΡΡ3465ΧΘΞ_ΔΔΩ.pdf
pdf document68ΨΛ465ΧΘΞ-Δ1Ω.pdf
pdf document60ΚΙ465ΧΘΞ-80Θ.pdf
pdf documentΨΞ4Μ465ΧΘΞ-Τ2Ι.pdf
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας