15/04/2019 Ημερομηνία διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών
ATH.ENA CARD
image

Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών


Από τον Ιανουάριο του 2014, η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει μια νέα πολιτική υποδομών μεταφορών με στόχο να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των δικτύων μεταφορών των κρατών μελών, να εξαλείψει τα σημεία συμφόρησης που εξακολουθούν να εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς αλλά και να ξεπεραστούν τεχνικά εμπόδια, όπως ασύμβατα πρότυπα για τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Προωθεί και ενισχύει την απρόσκοπτη λειτουργία των αλυσίδων μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων, ενώ συμβαδίζει με τις μελλοντικές τεχνολογικές τάσεις, με στόχο να βοηθήσει την οικονομική  ανάκαμψη και ανάπτυξη, με προϋπολογισμό € 26 δισεκατομμύρια μέχρι το 2020. Κατά το προηγούμενο διάστημα, αναθεωρήθηκε ο κανονισμός λειτουργίας του ΔΔΜ, εκπονήθηκαν οι μελέτες των διαδρόμων, ενώ εγκρίθηκαν από τα κράτη-μέλη και τα αρμόδια όργανα της ΕΕ τα Work Plan 1 και 2 των Διαδρόμων του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών. Ο εν λόγω Κανονισμός, σε συνδυασμό με τα χρηματοδοτικά εργαλεία, θα αποτελέσουν τη συνεκτική αλυσίδα για την απρόσκοπτη διακίνηση επιβατών και εμπορευμάτων καθ΄ όλη την έκταση της ΕΕ, δημιουργώντας διευκολύνσεις για όλους τους κλάδους της οικονομίας.

Καθώς η Ελλάδα συμμετέχει στο Διάδρομο Ανατολή/Ανατολική Μεσόγειος (Orient/East Med Corridor), το Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Μεταφορών έχει την ευθύνη για την τεκμηρίωση, παρακολούθηση και εφαρμογή της πολιτικής των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών στη χώρα μας, για όλα τα μέσα μεταφοράς, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς (σημείο αναφοράς/focal point).

 

        Στο πλαίσιο αυτό:

  • παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα των ΔΔΜ,
  • συμμετέχει στα αρμόδια όργανα της ΕΕ
  • προωθεί προτάσεις για την έγκριση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων στο πλαίσιο του προγράμματος CEF, του Ταμείου Συνοχής, κ.α. χρηματοδοτικών εργαλείων (Τεχνική Βοήθεια, CROCODILE2, I-HeERO)
  • Έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση και τακτική ενημέρωση της βάσης TEN-tec portal της DG-Move, με οικονομικά και τεχνικά στοιχεία που συλλέγονται μέσω των αρμόδιων διαχειριστικών αρχών από τους εποπτευόμενους φορείς. 

Κανονιστικό Πλαίσιο

Εκθέσεις 

Δράσεις Υπουργείου

 

 


Trans-European Transport Network


Since January 2014, the European Union implements a new transport infrastructure policy aimed at closing the gap between the Member States’ transport networks, eliminating the bottlenecks that continue to impede the smooth functioning of the internal market and overcome technically obstacles, such as incompatible standards for rail transport. It promotes and enhances the smooth operation of passenger and freight chains, while keeping pace with future technological trends to help economic recovery and growth with a budget of € 26 billion by 2020.
During the previous period, the TEN-T regulation was revised, corridor studies were prepared, while the Trans-European Transport Corridor Work Plans 1 & 2 , were approved by the Member States and the relevant EU bodies. This Regulation, combined with the financial tools, consist a coherent chain for the smooth movement of passengers and goods across the EU, facilitating all sectors of the Economy.

As Greece participates in the Orient/East Med Corridor, the Ministry’s Transport Planning and Development Department is responsible for the documentation, monitoring and implementation of the Trans-European Transport Network policy in our country for all modes of transport, in cooperation with the relevant agencies and bodies (being the focal point).

In this context, Transport Planning and Development Department:

• monitors the developments in the TENs sector,
• participates in the relevant EU bodies
• promotes proposals for the approval of co-funded actions through CEF, Cohesion Fund and other financial tools (Technical Assistance, CROCODILE2, I-HeERO)
• Is responsible for the monitoring and regular updating of DG-Move’s TEN-tec portal, with financial and technical data collected, through the relevant Managing Authorities, by the supervised entities.

Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων