Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Επιβατικές Μεταφορές Τμήμα Αστικών Μεταφορών Παράβολα
ATH.ENA CARD
image

Παράβολα


Η Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών του Υπουργείου, αναγνωρίζοντας την ανάγκη πάταξης της γραφειοκρατίας και διευκόλυνσης των φορολογικών συναλλαγών, έχει εντάξει στην εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) της διαδικτυακής πύλης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ) συγκεκριμένα παράβολα, όπως αυτά προκύπτουν από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο αρμοδιότητας ή συναρμοδιότητας αυτής. 
Επί της παρούσης, μπορείτε να αιτηθείτε μέσω της εφαρμογής του e-Παραβόλου και στο σύνδεσμο https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm υπό του Φορέα Δημοσίου: Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών/ Επιβατικές Οδικές Μεταφορές συγκεκριμένους τύπους παραβόλων υπό τις κάτωθι αντίστοιχες κατηγορίες παραβόλων: 
Άδεια θέσης σε κυκλοφορία ΕΔΧ αυτοκινήτου
Άδεια θέσης σε κυκλοφορία Τουριστικού Τραίνου
Ανταλλακτικές πινακίδες κυκλοφορίας αυτοκίνητων οχημάτων
Ειδικές Άδειες Οδήγησης ΕΔΧ αυτοκινήτου
Κυκλοφορία ειδικού τουριστικού ΛΔΧ
Λειτουργία επιχείρησης εκμίσθωσης ΕΙΧ αυτοκινήτων
Λειτουργία επιχείρησης εκμίσθωσης μοτο,3τροχ,4τροχ οχημάτων
Πινακίδες δοκιμαστικής κυκλοφορίας αυτοκίνητων οχημάτων
Πινακίδες σε ΕΔΧ αυτοκίνητο
Επισημαίνεται, ότι οι όροι και η διαδικασία υποβολής αιτήματος για τη χορήγηση e-Παραβόλου, πληρωμής, κατάθεσης και επιστροφής αυτού καθορίζονται με την υπ’ αριθμ. ΠΟΛ 1163/3-07-2013 (Β’ 1675) υ.α  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:
- υπ’ αριθ. ΠΟΛ 1163/3-07-2013 (Β’ 1675) υ.α
- ν.4070/2012 (Α’ 82), όπως ισχύει.
- άρθρο 6 του π.δ. 348/1997 (Α’ 238), όπως ισχύει.
- άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 18369/500/7-06-1984 (Β’ 403) υ.α., όπως ισχύει
- υπ’ αριθμ. οικ Α 51964/4963/24-04-2013 (Β’ 1034) υ.α.
- παρ. 1 του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. Α-48191/3257/31-07-2000 (Β’ 1026) κ.υ.α., όπως ισχύει.
- υπ’ αριθμ Β-39170/850/20-01-1997 Β’ 124Β) κ.υ.α. όπως ισχύει.
- παρ. Ε του άρθρου 35 του ν.3986/2011 (Α’ 152), όπως ισχύει.
- περίπτωση δ’ της παρ.1 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. Α-8382/1905/8-08-2013 (Β’ 2046) ΥΑ
- άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 16597/31-12-2010 (Β’ 2156) ΚΥΑ όπως ισχύει
- παρ. 5 της υπ’ αριθμ. 15732/13-11-2012 (Β’ 3053) ΚΥΑ, όπως ισχύει.
- παρ. 1 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 16598/31-12-2010 (Β’ 2189) ΚΥΑ.
- άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 22212/29-10-2008 (Β’ 2267) ΚΥΑ, όπως ισχύει.
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας