22/04/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και συγκρότηση των τριμελών επιτροπών αυτών» | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Τεχνολογία Οχημάτων Εγκρίσεις οχημάτων (2007/46ΕΚ)
ATH.ENA CARD
image

Εγκρίσεις οχημάτων (2007/46ΕΚ)


Εγκρίσεις Οχημάτων στην Ελλάδα σύμφωνα με την οδηγία 2007/46ΕΚ

 
Oρισμοί:

έγκριση ΕΚ τύπου: η διαδικασία με την οποία η εγκριτική αρχή πιστοποιεί ότι τύπος οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας τηρεί τις σχετικές διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις της παρούσας απόφασης και των κανονιστικών πράξεων του παραρτήματος IV ή ΧΙ της ΚΥΑ 29949/1841/09

έγκριση ΕΚ τύπου μικρών σειρών: η διαδικασία με την οποία η εγκριτική αρχή πιστοποιεί ότι τύπος οχήματος, εντός των ποσοτικών ορίων που καθορίζονται στο παράρτημα ΧΙΙ μέρος Α τμήμα 1 της ΚΥΑ 29949/1841/09, τηρεί τις σχετικές διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις της παρούσας απόφασης και των κανονιστικών πράξεων του παραρτήματος IV μέρος Ι προσάρτημα Ι της ΚΥΑ 29949/1841/09

εθνική έγκριση τύπου μικρών σειρών: η διαδικασία με την οποία η εγκριτική αρχή πιστοποιεί ότι τύπος οχήματος, εντός των ποσοτικών ορίων που καθορίζονται στο παράρτημα ΧΙΙ μέρος Α τμήμα 2 της ΚΥΑ 29949/1841/09, τηρεί τις σχετικές εναλλακτικές διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις

μεμονωμένη έγκριση: η διαδικασία με την οποία η εγκριτική αρχή πιστοποιεί ότι ένα συγκεκριμένο όχημα, είτε είναι μοναδικό είτε όχι, πληροί τις σχετικές εναλλακτικές διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις. Οι εναλλακτικές απαιτήσεις για τα πλήρη οχήματα κατηγορίας M1 και N1 , που παράγονται σε μεγάλες σειρές σε τρίτες χώρες ή για τρίτες χώρες, έχουν καθοριστεί με τον κανονισμό 183/2011ΕΕ.

ημιτελές όχημα: όχημα το οποίο πρέπει να υποβληθεί σε ένα τουλάχιστον περαιτέρω στάδιο ολοκλήρωσης προκειμένου να πληροί τις σχετικές τεχνικές απαιτήσεις (π.χ. πλαίσιο φορτηγό)

ολοκληρωμένο όχημα: όχημα το οποίο προκύπτει από τη διαδικασία έγκρισης τύπου πολλαπλών σταδίων και το οποίο πληροί τις σχετικές τεχνικές απαιτήσεις (π.χ. τοποθέτηση βυτίου σε πλαίσιο ρυμουλκούμενου)

πλήρες όχημα: όχημα το οποίο δεν χρειάζεται να ολοκληρωθεί ώστε να πληροί τις σχετικές τεχνικές απαιτήσεις

κατηγορία M: Μηχανοκίνητα οχήματα σχεδιασμένα και κατασκευασμένα κυρίως για τη μεταφορά ατόμων και των αποσκευών τους.

κατηγορία Μ1: Οχήματα κατηγορίας M, που περιλαμβάνουν όχι πάνω από οκτώ θέσεις καθημένων επιπλέον της θέσης του οδηγού.

κατηγορία Μ2: Οχήματα κατηγορίας M, που περιλαμβάνουν περισσότερες από οκτώ θέσεις καθημένων επιπλέον της θέσης του οδηγού και έχουν μέγιστη μάζα που δεν υπερβαίνει τους 5 τόνους.

κατηγορία Μ3: Οχήματα κατηγορίας M, που περιλαμβάνουν περισσότερες από οκτώ θέσεις καθημένων επιπλέον της θέσης του οδηγού και έχουν μέγιστη μάζα που υπερβαίνει τους 5 τόνους.

κατηγορία Ν: Μηχανοκίνητα οχήματα που έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί κυρίως για τη μεταφορά εμπορευμάτων

κατηγορία Ν1: Οχήματα της κατηγορίας N που έχουν μέγιστη μάζα η οποία δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους.

κατηγορία Ν2: Οχήματα κατηγορίας N που έχουν μέγιστη μάζα η οποία υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, αλλά δεν υπερβαίνει τους 12 τόνους.

κατηγορία Ν3: Οχήματα κατηγορίας N που έχουν μέγιστη μάζα η οποία υπερβαίνει τους 12 τόνους.

κατηγορίαΟ: Ρυμουλκούμενα σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή ατόμων καθώς και για την εξυπηρέτηση προσώπων

κατηγορία Ο1: Οχήματα κατηγορίας Ο που έχουν μέγιστη μάζα η οποία δεν υπερβαίνει τους 0,75 τόνους.

κατηγορία Ο2: Οχήματα κατηγορίας Ο που έχουν μέγιστη μάζα η οποία υπερβαίνει τους 0,75 τόνους, αλλά δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους.

κατηγορία Ο3: Οχήματα κατηγορίας Ο που έχουν μέγιστη μάζα η οποία υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, αλλά δεν υπερβαίνει τους 10 τόνους.

κατηγορία Ο4: Οχήματα κατηγορίας Ο που έχουν μέγιστη μάζα η οποία υπερβαίνει τους 10 τόνους.

οχήματα ειδικής χρήσης: οχήματα που προορίζονται για λειτουργία που απαιτεί ειδική διαρρύθμιση του αμαξώματος ή / και ειδικό εξοπλισμό (π.χ. ασθενοφόρα, αυτοκινούμενα τροχόσπιτα κλπ).

 
 
Διαδικασίες

Οι διαδικασίες για την έγκριση οχημάτων στην Ελλάδα καθορίζονται με την ΥΑ 5299/406/2012 (Β΄2840/23-10-2012) με τίτλο «Καθορισμός διαδικασιών και εναλλακτικών απαιτήσεων για την έκδοση έγκρισης ΕΚ τύπου, έγκρισης ΕΚ τύπου μικρών σειρών, εθνικής έγκρισης τύπου μικρών σειρών και μεμονωμένης έγκρισης οχημάτων σύμφωνα με την KΥΑ 29949/1841/09» όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ 28631/3029/13 και με την ΥΑ 20242-1336-14 και διευκρινίζονται με τις εγκυκλίους 45727/3318/1232858/3691/13 και 23187/1496/14. Μια ανεπίσημη κωδικοποιημένη μορφή της ανωτέρω μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

Σχετικές οδηγίες - εγκύκλιοι:
1. Μάρκα κατασκευαστή (ΑΔΑ:ΩΩΛΘ4653ΟΞ-ΚΜ5)

 

Εναλλακτικές Απαιτήσεις για μεμονωμένες εγκρίσεις

Οι Εναλλακτικές Απαιτήσεις για τη χορήγηση μεμονωμένων εγκρίσεων καθορίζονται στα παραρτήματα της εγκυκλίου 12609/883/12 [2]. Οι τροποποιήσεις των παραρτημάτων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

 

Αριθμός πράξης

Ημερομηνία

Παράρτημα Ι

Παράρτημα ΙΙ

75056/4033/16 9/11/2016 Εδώ (Ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής 30-11-2016)
15545/885/16 3/3/2016 Εδώ (Ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής 1-6-2016)
17/7/2015
Εδώ Εδώ
8/11/2013
  Εδώ
21/11/2012
Εδώ Εδώ
13/3/2012
 
 
Οι προδιαγραφές ζωνών ασφαλείας, καθισμάτων και αγκυρώσεων ζωνών − καθισμάτων σε σχολικά λεωφορεία για τη χορήγηση μεμονωμένων εγκρίσεων καθορίζονται στην ΥΑ 25665/1831/12.

  
Εναλλακτικές Απαιτήσεις για εθνικές εγκρίσεις τύπου μικρών σειρών

Οι Εναλλακτικές Απαιτήσεις για τη χορήγηση εθνικών εγκρίσεων τύπου μικρών σειρών παραγωγής καθορίζονται στους συνημμένους πίνακες της εγκυκλίου 21013/2066/11. Οι τροποποιήσεις των πινάκων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

 

Αριθμός πράξης

Ημερομηνία

Πίνακες

2/4/2014
Εδώ
8/11/2013
Εδώ
6/7/2011
Εδώ

 


Οι προδιαγραφές ζωνών ασφαλείας, καθισμάτων και αγκυρώσεων ζωνών − καθισμάτων σε σχολικά λεωφορεία για τη χορήγηση εθνικών εγκρίσεων τύπου μικρών σειρών παραγωγής καθορίζονται στην ΥΑ 25665/1831/12.
 
 
Απαιτήσεις για την έγκριση μεμονωμένων οχημάτων ιδιαίτερης κατασκευής (ΜΟΙΚ)
 
Οι απαιτήσεις για τη χορήγηση εγκρίσεων μεμονωμένων οχημάτων ιδιαίτερης κατασκευής (ΜΟΙΚ) καθορίζονται στα παραρτήματα της εγκυκλίου 74208/3159/15 . Οι τροποποιήσεις των παραρτημάτων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:
 
Αριθμός πράξης
Ημερομηνία
Παράρτημα II
9/08/2018
30/05/2016
2/12/2015

 YA 33692/2202/14 «Καθορισμός διαδικασίας και τεχνικών απαιτήσεων για την έγκριση κυκλοφορίας μεμονωμένων οχημάτων ιδιαίτερης κατασκευής»
  
 
Τεχνικές Υπηρεσίες

Οι Τεχνικές Υπηρεσίες είναι φορείς που έχουν οριστεί για την διεξαγωγή των απαραίτητων δοκιμών και για τον έλεγχο της συμμόρφωσης παραγωγής, προκειμένου να χορηγηθούν οι ανωτέρω εγκρίσεις οχημάτων. Τα στοιχεία των Τ.Υ. καθώς και λεπτομέρειες για τον ορισμό τους θα τα βρείτε εδώ.Συνημμένα Αρχεία
pdf documentΥΑ 5299/406/2012 [1] (Β΄2840/23-10-2012)
pdf documentΕγκύκλιος 12609/883/12
pdf documentΕγκύκλιος 45727/3318/12
pdf documentΠαράρτημα
pdf documentΠρόσκληση για ΜΣ
pdf documentΕγκύκλιος για απόφαση 5299
pdf documentΕγκύκλιος 32858/3691/13
pdf documentΜικρές Σειρές - Πίνακας1
pdf documentΠίνακας 1
pdf documentΥΑ 2566/1831/12
pdf documentΠράξη 28631/3029/13
pdf documentΠίνακας 2
pdf documentΕγκύκλιος οικ.18438/1253/14
pdf documentΕγκύκλιος οικ.20688/1386/14
pdf documentΕγκύκλιος οικ.23187/1496/14
pdf documentΥΑ 20242-1336-14
pdf documentYA 5299/406 - Ανεπίσημη κωδικοποιημένη μορφή
pdf document7ΞΝΛ465ΦΘΘ-ΓΘΠ.pdf
pdf documentΒM_Παραρτημα_ 1 4η έκδοση 7ος-2015.pdf
pdf documentΒΜ_Παραρτημα_ 2 4η έκδοση 7ος-2015.pdf
pdf documentοικ_83276-4516-16.pdf
pdf documentοικ56291-2923-17_signed.pdf
pdf document7ΣΨΨ465ΧΘΞ-Ψ67.pdf
pdf documentΈκδοση 3 (Τροποποίηση).pdf
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων