22/04/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και συγκρότηση των τριμελών επιτροπών αυτών» | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Οδηγός του Πολίτη Επαγγελματικές και λοιπές άδειες Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΣΕΚΑΜ
Επαγγελματικές και λοιπές άδειες
01Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων οποιασδήποτε ειδικότητας του άρθρου 2 του ν. 1575/85 οπως τροποποιήθηκε από το ν.3185/2003.
02Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων ή επιβατών
03Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοτεχνίτη
04Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος βοηθού ραδιοτεχνίτη
05Αναγγελία ασκήσεως επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Α
06Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Β΄
07Χορήγηση άδειας λειτουργίας ραδιοηλεκτρικού εργαστηρίου Α΄ Β΄ Γ΄ κατηγορίας
08Χορήγηση γενικού πτυχίου και άδειας άσκησης επαγγέλματος ραδιοτηλεγραφητή - ραδιοτηλεφωνητή.
09Χορήγηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη.
10Χορήγηση ανανέωση και τροποποίηση άδειας λειτουργίας ραδιοερασιτεχνικού σταθμού.
11'Αδειες εγκατάστασης και λειτουργίας ειδικών ραδιοδικτύων
12'Αδειες λειτουργίας σταθμών ασυρμάτου της ζώνης συχνοτήτων πολιτών - pαδιοσταθμοί C. B.
13Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΣΕΚΟΜΕΕ
14Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΣΕΚΑΜ
15Έκδοση προσωρινής/οριστικής άδειας λειτουργίας μικτής επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων
16Έκδοση προσωρινής/οριστικής άδειας λειτουργίας αυτόνομης πανελλαδικής επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων
17Έκδοση προσωρινής/οριστικής άδειας λειτουργίας Συνεργάτη οδικής βοήθειας οχημάτων
ATH.ENA CARD
image

Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΣΕΚΑΜ


Χορήγηση άδειας ίδρυσης Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (Σ.Ε.ΚΑ.Μ.)

Αρμόδιος φορέας:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Εμπλεκόμενοι φορείς:
ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (ΑΕΙ), Εισαγγελίες Πρωτοδικών, Στρατολογικά Γραφεία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές [Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων]

Χρόνος διεκπεραίωσης:
Έως ενενήντα (90) ημέρες από την περιέλευση του αιτήματος και των τυχόν απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία (ο χρόνος δεσμεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία).

Κόστος: Μηδέν

Ιστοσελίδα: http://www.ermis.gov.gr

Νομικό πλαίσιο:
ΚΥΑ οικ.52424/8501/9-11-2011 (ΦΕΚ Β' 2663),
Προεδρικό Διάταγμα 346/2001 (ΦΕΚ Α΄ 233),
Υπουργική Απόφαση Β/31367/2483 (ΦΕΚ Β' 968),
Προεδρικό Διάταγμα 74/2008 (ΦΕΚ Α' 112)

Περιγραφή
Οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (Σ.Ε.ΚΑ.Μ.) πραγματοποιούν την επιμόρφωση των οδικών μεταφορέων επιβατών ή εμπορευμάτων στα γνωστικά πεδία που προβλέπονται στην κοινοτική νομοθεσία (οδηγία 96/26/ΕΚ, όπως ισχύει), καθώς και την προετοιμασία αυτών για τις εξετάσεις πιστοποίησης της επαγγελματικής επάρκειας. Άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας Σ.Ε.ΚΑ.Μ. χορηγείται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή σε οργανισμούς του δημοσίου τομέα με αντικείμενο και την επαγγελματική κατάρτιση ή σε Ομοσπονδίες ιδιοκτητών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης λεωφορείων ή φορτηγών που πληρούν τις απαιτούμενες από τη νομοθεσία προϋποθέσεις.

Γενικά Δικαιολογητικά
Αίτηση Χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (Σ.Ε.ΚΑ.Μ.) (Απαραίτητο έγγραφο)
Αποδεικτικά ειδικών γνώσεων σε θέματα μεταφορών ή/ και στο κοινοτικό δίκαιο για τις οδικές μεταφορές ή/και επιμόρφωση ή αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα εκπαίδευσης γενικά ή εκπαίδευσης ενηλίκων.
1. Τα εν λόγω αποδεικτικά αφορούν το πρόσωπο του Διευθυντή Σπουδών της Σχολής, εκτός από την περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, οπότε και αφορούν τον ίδιο τον αιτούντα.
2. Δεν απαιτούνται συγκεκριμένα αποδεικτικά γνώσεων ή εμπειρίας αλλά τα προσκομιζόμενα λαμβάνονται υπόψη και αξιολογούνται από την εκδίδουσα αρχή.
Πιστοποιητικό Υγείας Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.
Το εν λόγω δικαιολογητικό αφορά το πρόσωπο του Διευθυντή Σπουδών της Σχολής, εκτός από την περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο οπότε και αφορούν τον ίδιο τον αιτούντα.
Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ημεδαπής ή ισοτίμου και αναγνωρισμένης σχολής της αλλοδαπής, νομικών ή πολιτικών ή οικονομικών επιστημών ή μηχανολόγων μηχανικών ή πολιτικών μηχανικών ή ηλεκτρολόγων μηχανικών ή ναυπηγών μηχανικών.
1.Το εν λόγω δικαιολογητικό αφορά το πρόσωπο του Διευθυντή Σπουδών της Σχολής, εκτός από την περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, οπότε και αφορούν τον ίδιο τον αιτούντα. 2.Στην περίπτωση τίτλου σπουδών από ιδρύματα χωρών εκτός ΕΕ απαιτείται και βεβαίωση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αντίστοιχου φορέα κράτους μέλους της ΕΕ, στην οποία να φαίνεται ότι το πτυχίο είναι ισότιμο και αντίστοιχο με τα χορηγούμενα από τα αντίστοιχα ιδρύματα της ΕΕ.
Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα
1. Το εν λόγω δικαιολογητικό αφορά το πρόσωπο του Διευθυντή Σπουδών της Σχολής, εκτός από την περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, οπότε και αφορούν τον ίδιο τον αιτούντα.
2. Δεν ορίζεται συγκεκριμένος τύπος βιογραφικού σημειώματος. 3. Στο σημείωμα πρέπει να αναφέρονται, μεταξύ άλλων, στοιχεία διεύθυνσης κατοικίας του αιτούντος, τηλέφωνο επικοινωνίας κλπ.
Αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά
Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής Χρήσης.

Προϋποθέσεις
1. Δε χορηγείται άδεια ίδρυσης Σχολής Σ.Ε.ΚΑ.Μ. εάν ο αιτών (είτε το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο, είτε στις υπόλοιπες περιπτώσεις ο οριζόμενος ως υπεύθυνος Διευθυντής Σπουδών της Σχολής) έχει καταδικαστεί τελεσίδικα κατά την προ της υποβολής της αίτησης δεκαετία για σοβαρά αδικήματα (κυρίως κακουργήματα - αναφέρονται εξαντλητικά στο άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης Β/31367/2483). 2. Δεν επιτρέπεται το ίδιο πρόσωπο να είναι Διευθυντής Σπουδών σε περισσότερες της μια Σ.Ε.ΚΑ.Μ., έστω και του ίδιου ιδιοκτήτη.
Διαδικασία
Βήμα 1: Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στις κατά τόπους Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων την αίτηση συμπληρωμένη, καθώς και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης. Στην περίπτωση που αιτών είναι νομικό πρόσωπο ή οργανισμός ή ομοσπονδία, την ανωτέρω αίτηση και δικαιολογητικά τα προσκομίζει στις κατά τόπους Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων ο ορισμένος ως Διευθυντής Σπουδών της Σχολής.
Βήμα 2: Η αρμόδια Υπηρεσία, αφού παραλάβει την αίτηση και τα λοιπά δικαιολογητικά, τα ελέγχει και εξετάζει τη σωρευτική εκπλήρωση των απαραίτητων από τη νομοθεσία προϋποθέσεων από τους αιτούντες.
Βήμα 3: Εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι νόμιμες προϋποθέσεις, εκδίδεται και χορηγείται άδειας ίδρυσης Σ.Ε.ΚΑ.Μ. στο όνομα του φυσικού ή νομικού προσώπου ή οργανισμού ή ομοσπονδίας κατά περίπτωση.
Σημειώσεις και επεξηγήσεις
1. Στη περίπτωση που αποχωρεί ο Διευθυντής Σπουδών, εάν δεν αντικατασταθεί εντός ενός (1) μηνός με άλλο φυσικό πρόσωπο, που πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις, ανακαλούνται οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας της Σ.Ε.ΚΑ.Μ.. Στο διάστημα αυτό χρέη διευθυντή είναι δυνατόν να εκτελεί προσωρινά ένας εκ των διδασκόντων της σχολής, οριζόμενος από το φυσικό πρόσωπο ή το διαχειριστή του νομικού προσώπου ή το διοικητή του οργανισμού ή τον Πρόεδρο της ομοσπονδίας, ανάλογα με την περίπτωση.
2. Οι σχολές Σ.Ε.ΚΑ.Μ. μαζί με τις Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε. και τα ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο., βάσει του Π.Δ. 74/2008 (ΦΕΚ Α' 112), αναλαμβάνουν και το έργο της περιοδικής κατάρτισης των επαγγελματιών οδηγών φορτηγών & λεωφορείων.


Χορήγηση άδειας λειτουργίας Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (Σ.Ε.ΚΑ.Μ.)

Αρμόδιος φορέας:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Εμπλεκόμενοι φορείς:
ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (ΑΕΙ), Εισαγγελίες Πρωτοδικών, Στρατολογικά Γραφεία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές

Κωδικός υπηρεσίας: 3975

Χρόνος διεκπεραίωσης:
Έως ενενήντα (90) ημέρες από την περιέλευση του αιτήματος και των τυχόν απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία (ο χρόνος δεσμεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία).

Κόστος: Μηδέν

Ιστοσελίδα: http://www.ermis.gov.gr

Νομικό πλαίσιο:
ΚΥΑ οικ.52424/8501/9-11-2011 (ΦΕΚ Β' 2663),
Προεδρικό Διάταγμα 346/2001 (ΦΕΚ Α΄ 233),
Υπουργική Απόφαση Β/31367/2483 (ΦΕΚ Β' 968),
Προεδρικό Διάταγμα 74/2008 (ΦΕΚ Α' 112)

Περιγραφή
Οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (Σ.Ε.ΚΑ.Μ.) πραγματοποιούν την επιμόρφωση των οδικών μεταφορέων επιβατών ή εμπορευμάτων στα γνωστικά πεδία που προβλέπονται στην κοινοτική νομοθεσία (οδηγία 96/26/ΕΚ, όπως ισχύει), καθώς και την προετοιμασία αυτών για τις εξετάσεις πιστοποίησης της επαγγελματικής επάρκειας. Άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας Σ.Ε.ΚΑ.Μ. χορηγείται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή σε οργανισμούς του δημοσίου τομέα με αντικείμενο και την επαγγελματική κατάρτιση ή σε Ομοσπονδίες ιδιοκτητών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης λεωφορείων ή φορτηγών που πληρούν τις απαιτούμενες από τη νομοθεσία προϋποθέσεις.

Γενικά Δικαιολογητικά
Αίτηση Χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (Σ.Ε.ΚΑ.Μ.) (Απαραίτητο έγγραφο)
Αντίγραφο του ιδρυτικού νόμου του φορέα (ή άλλης ιδρυτικής πράξης) από όπου πρέπει να προκύπτει ότι στις δραστηριότητές του περιλαμβάνεται και η επαγγελματική κατάρτιση μεταφορέων
Υποβάλλεται στην περίπτωση Οργανισμού ή Επιχείρησης του Δημοσίου ή ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.
Αντίγραφο του καταστατικού σύστασης ή ίδρυσης του νομικού προσώπου.
1.Υποβάλλεται στην περίπτωση νομικού προσώπου ή Οργανισμού ή Ομοσπονδίας κατά περίπτωση.
2.Στην περίπτωση νομικού προσώπου, πρέπει από το ως άνω δικαιολογητικό να προκύπτει ότι με την ίδρυση και λειτουργία της Σ.Ε.ΚΑ.Μ. σκοπός του νομικού προσώπου είναι η επαγγελματική κατάρτιση υποψηφίων οδικών μεταφορέων επιβατών ή εμπορευμάτων (ή και τα δύο).
3. Στην περίπτωση του οργανισμού, στην ως άνω ιδρυτική πράξη πρέπει να αναφέρεται ρητώς ότι μπορεί να αναλάβει και την επαγγελματική κατάρτιση υποψηφίων οδικών μεταφορέων επιβατών ή εμπορευμάτων (ή και τα δυο), με την ίδρυση και λειτουργία Σ.Ε.ΚΑ.Μ.
4. Στην περίπτωση του Ομοσπονδίας, υποβάλλεται εγκεκριμένο καταστατικό από το οικείο Πρωτοδικείο όπου αναφέρεται ρητώς ως ένας από τους σκοπούς της Ομοσπονδίας η επαγγελματική κατάρτιση των υποψηφίων οδικών μεταφορέων επιβατών ή εμπορευμάτων (ή και τα δύο), με την ίδρυση και τη λειτουργία Σ.Ε.ΚΑ.Μ.
Βεβαίωση της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας ότι πρόκειται για χώρο κύριας χρήσης.
Κάτοψη των προτεινόμενων εγκαταστάσεων λειτουργίας της Σχολής υπογεγραμμένη & σφραγισμένη από πολιτικό μηχανικό.
Από το ως άνω δικαιολογητικό θα πρέπει να προκύπτει ελάχιστη επιφάνεια εγκαταστάσεων Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης 100 m2 για τους Νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης και για τους υπολοίπους Νομούς. Η διαμόρφωση του χώρου πρέπει να εξασφαλίζει δύο (2) τουλάχιστον αίθουσες ελάχιστης επιφάνειας 25 m2 κατάλληλες για διδασκαλία, γραφεία τουλάχιστον 9 m2, χώρο για διαλείμματα τουλάχιστον 25 m2 και δύο (2) τουλάχιστον τουαλέτες. Η αναλογούσα επιφάνεια ανά εκπαιδευόμενο ικανοποιεί τη σχέση 1,5 m2 / άτομο για κάθε αίθουσα διδασκαλίας και 0,75 m2 / άτομο για το χώρο διαλειμμάτων.
Ονομαστική κατάσταση του διδακτικού προσωπικού της Σχολής όπου θα αναγράφονται αναλυτικώς οι κατεχόμενοι από αυτό τίτλοι σπουδών.
Οι διδάσκοντες θα πρέπει να διαθέτουν κατ' ελάχιστο πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ισοτίμου και αντίστοιχης σχολής της αλλοδαπής.
Πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία
Συμφωνητικό μίσθωσης ή συμβόλαιο ιδιοκτησίας του χώρου στέγασης της Σχολής.
Από το ως άνω δικαιολογητικό θα πρέπει να προκύπτει ελάχιστη επιφάνεια εγκαταστάσεων Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης 100 m2 για τους Νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης και για τους υπολοίπους Νομούς. Η διαμόρφωση του χώρου πρέπει να εξασφαλίζει δύο (2) τουλάχιστον αίθουσες ελάχιστης επιφάνειας 25 m2 κατάλληλες για διδασκαλία, γραφεία τουλάχιστον 9 m2, χώρο για διαλείμματα τουλάχιστον 25 m2 και δύο (2) τουλάχιστον τουαλέτες. Η αναλογούσα επιφάνεια ανά εκπαιδευόμενο ικανοποιεί τη σχέση 1,5 m2 / άτομο για κάθε αίθουσα διδασκαλίας και 0,75 m2 / άτομο για το χώρο διαλειμμάτων.

Προϋποθέσεις
Προκειμένου να εκδοθεί άδεια λειτουργίας Σ.Ε.ΚΑ.Μ., προαπαιτούμενο αποτελεί η απόκτηση άδειας ίδρυσης της Σχολής από το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οργανισμό ή ομοσπονδία που υποβάλλει τη σχετική αίτηση.

Διαδικασία
Βήμα 1: Μετά τη χορήγηση άδειας ίδρυσης σχολής Σ.Ε.ΚΑ.Μ., το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οργανισμός ή ομοσπονδία στο οποίο αυτή χορηγήθηκε, υποχρεούται να προσκομίσει, στις κατά τόπους Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων, αίτηση συνοδευόμενη με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας λειτουργίας της Σχολής.
Βήμα 2: Η αρμόδια Υπηρεσία, αφού παραλάβει την αίτηση και τα λοιπά δικαιολογητικά, τα ελέγχει και εξετάζει τη σωρευτική εκπλήρωση των απαραίτητων από τη νομοθεσία προϋποθέσεων από τους αιτούντες.
Βήμα 3: Εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι νόμιμες προϋποθέσεις, χορηγείται άδειας λειτουργίας Σ.Ε.ΚΑ.Μ. όπου απαραιτήτως αναφέρονται τα στοιχεία του υπεύθυνου Διευθυντή Σπουδών καθώς και τα τυπικά προσόντα του.
Σημειώσεις και επεξηγήσεις
1. Η απόφαση για την έγκριση λειτουργίας Σ.Ε.ΚΑ.Μ., κοινοποιείται στην οικεία Περιφέρεια, στις Διευθύνσεις Εμπορευματικών και Επιβατικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, και στην οικεία ΔΟΥ (όπου η έδρα της Σχολής) με συνημμένη έκθεση που θα αναφέρει ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Σ.Ε.ΚΑ.Μ. και τα πλήρη στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, τηλέφωνο) του Διευθυντή Σπουδών της Σχολής.
2. Στην οικεία Περιφέρεια γνωστοποιείται, επίσης, τυχόν αντικατάσταση του Διευθυντή Σπουδών Σ.Ε.ΚΑ.Μ. με έκθεση που αναφέρει τα προσόντα και τα πλήρη στοιχεία του προσώπου που καταλαμβάνει τη θέση του.
3. Στην περίπτωση που αποχωρεί ο Διευθυντής Σπουδών, εάν δεν αντικατασταθεί εντός ενός (1) μηνός με άλλο φυσικό πρόσωπο που πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις, ανακαλούνται οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας της Σ.Ε.ΚΑ.Μ.. Στο διάστημα αυτό χρέη διευθυντή είναι δυνατόν να εκτελεί προσωρινά ένας εκ των διδασκόντων της σχολής, οριζόμενος από το φυσικό πρόσωπο ή το διαχειριστή του νομικού προσώπου ή το διοικητή του οργανισμού ή τον Πρόεδρο της ομοσπονδίας, ανάλογα με την περίπτωση.
Συνημμένα Αρχεία
word documentΑίτηση
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων