15/04/2019 Ημερομηνία διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Οδηγός του Πολίτη Εκπαιδευτές - Σχολές Οδηγών Αναγγελία ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.)
ATH.ENA CARD
image

Αναγγελία ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.)


Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Χρόνος διεκπεραίωσης: Ενενήντα (90) ημέρες

Κόστος: - Για την έκδοση άδειας ίδρυσης ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. 30,00 €

Νομικό πλαίσιο:
κ.υ.α. οικ.26640/2298/2014(ΦΕΚ 1302/Β 22-5-2014) π.δ. 208/2002 (ΦΕΚ 194/Α΄/23-8-2002) π.δ. 337/2003 (ΦΕΚ 291/Α΄/18-12-2003) κ.υ.α. 6776/734/2003 (ΦΕΚ 217/Β΄/26-2-2003) Υ.Α. 58930/480/1999 (Β` 526) όπως τροποποιήθηκε με την οικ. 43206/6028/2008 (B΄1541)και ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄)

Περιγραφή
Το Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.) είναι ο κατάλληλα διαμορφωμένος και εξοπλισμένος χώρος στον οποίο παρέχεται η θεωρητική εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών.

Γενικά Δικαιολογητικά
Για την Αναγγελία ίδρυσης ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.
Α Ι Τ Η Σ Η – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ «Αναγγελία ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.)»
-Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986,στην οποία δηλώνονται τα πλήρη στοιχεία του υπεύθυνου Διευθυντή Σπουδών του Κέντρου, και (Επαγγελματικά προσόντα)

-Απλό φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών του Διευθυντή Σπουδών εφόσον υπάρχει ,η βεβαίωση νόμιμης άσκησης του επαγγέλματος.

-Απλό φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας της Σχολής Οδηγών, (εφόσον υπάρχει) η της βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας της Σχολής / Σχολών Οδηγών.

-Απλό φωτοαντίγραφο του καταστατικού σύστασης ή ίδρυσης του νομικού προσώπου

-Απλό φωτοαντίγραφο οικοδομικής άδειας.

-Πιστοποιητικό πυρασφαλείας από την αρμόδια Υπηρεσία.

-Κάτοψη των χώρων (αίθουσα, γραφείο, βοηθητικοί χώροι) υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από αρμόδιο μηχανικό, από όπου θα προκύπτει η:

   αα. Για φυσικά πρόσωπα τουλάχιστον μία αίθουσα διδασκαλίας εμβαδού τουλάχιστον δέκα πέντε (15) τετραγωνικών μέτρων (μικτό) και χώρο υποδοχής εμβαδού τουλάχιστον δέκα (10) τετραγωνικών μέτρων (μικτό), μη συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων βοηθητικών χώρων.

   ββ. Για νομικά πρόσωπα που έχουν μέχρι και τρεις εταίρους ή μετόχους τουλάχιστον μία αίθουσα διδασκαλίας εμβαδού τουλάχιστον είκοσι (20) τετραγωνικών μέτρων (μικτό), και χώρο υποδοχής εμβαδού τουλάχιστον δέκα (10) τετραγωνικών μέτρων (μικτό), μη συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων βοηθητικών χώρων.

   γγ. Για νομικά πρόσωπα που έχουν άνω των τριών εταίρων ή μετόχων, τουλάχιστον δύο αίθουσες διδασκαλίας εμβαδού, η κάθε μία, τουλάχιστον είκοσι (20) τετραγωνικών μέτρων (μικτό), ή μιας αίθουσας εμβαδού τουλάχιστον σαράντα (40) τετραγωνικών μέτρων (μικτό), και χώρο υποδοχής εμβαδού τουλάχιστον δέκα (10) τετραγωνικών μέτρων (μικτό), μη συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων βοηθητικών χώρων. Μία τουλάχιστον αίθουσα διδασκαλίας θα είναι εξοπλισμένη με τα προβλεπόμενα μέσα στην παρ. 2 του άρθρου 10 του π.δ.208/02. Κάθε αίθουσα διδασκαλίας πρέπει να είναι ενιαία, να μην αποτελεί τμήμα κατοικίας, να έχει καλό φωτισμό, επαρκή αερισμό, καλή θέρμανση και επαρκή ηχομόνωση.

     δδ. Τίτλοι κυριότητας ή έγγραφα αποδεικτικά της νόμιμης χρήσης του παραπάνω χώρου.

     εε. Βεβαίωση ότι πρόκειται για χώρο κύριας χρήσης.

-Αποδεικτικό καταβολής υπέρ του Δημοσίου του ποσού που καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 12 του π.δ.208/02 και της κ.υ.α. 6776/734/2003 (ΦΕΚ 217/Β΄/26-2-2003

Για αναγγελία λειτουργίας ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.

-Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 με την οποία να δηλώνεται ότι το Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών είναι εξοπλισμένο, τουλάχιστον, με τα αναφερόμενα στο άρθρο 10, του π.δ. 208/02, υλικά και εποπτικά μέσα.

-Ονομαστική κατάσταση του διδακτικού προσωπικού του Κέντρου όπου θα αναγράφονται αναλυτικά τα προσόντα τους. Το διδακτικό προσωπικό αποτελείται από:

   β1. Εκπαιδευτές με ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, κατόχους Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης ή του Πιστοποιητικού του άρθρου 13 του π.δ. 208/02. Στο ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. μπορούν να διδάσκουν εκπαιδευτές των οποίων η άδεια άσκησης επαγγέλματος Εκπαιδευτή έχει αφαιρεθεί για λόγους σωματικής ανικανότητας.

Εκπαιδευτές που κατέχουν αντίστοιχη άδεια από άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. θα πρέπει προηγουμένως να την μετατρέψουν σε ελληνική σύμφωνα με το π.δ 208/2002 β2. Πτυχιούχους ή διπλωματούχους Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένης ισότιμης σχολής [ap1] με εξειδίκευση στα θέματα που καλύπτουν την ύλη που πρόκειται να διδάξουν[u2] .

-Αποδεικτικό καταβολής υπέρ του Δημοσίου του ποσού που καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 12 του π.δ. 208/02 και της κ.υ.α. 6776/734/2003 (ΦΕΚ 217/Β΄/26-2-2003.
 

Προϋποθέσεις 
Η άδεια ίδρυσης ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. χορηγείταιι: (α) σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένου και του αστικού συνεταιρισμού) στο όνομα των οποίων λειτουργούν Σχολές Οδηγών.(β) σε νομικά πρόσωπα, εφ` όσον στο όνομα όλων των μελών αυτών λειτουργούν Σχολές Οδηγών. 
 
Διαδικασία 
Βήμα 1:Για την άδεια ίδρυσης ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας , την αίτηση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 
Βήμα 2 για την άδεια ίδρυσης ΚΕΘΕΥΟ: Ο υπάλληλος της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών παραλαμβάνει την αίτηση και ελέγχει τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν. 
Βήμα 3 για την άδεια ίδρυσης ΚΕΘΕΥΟ: Εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις χορηγείται η σχετική βεβαίωση. 
Βήμα 4 για την άδεια λειτουργίας ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.: Για την άδεια λειτουργίας ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας την αίτηση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 
Βήμα 5 για την άδεια λειτουργίας ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.: Ο υπάλληλος της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών παραλαμβάνει την αίτηση και ελέγχει τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν. 
Βήμα 6 για την άδεια λειτουργίας ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.: Διενεργείται υποχρεωτικά αυτοψία στο χώρο του ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. από υπάλληλο της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, ο οποίος συντάσσει σχετικό πρακτικό που διατηρείται στο φάκελο του ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. 
Βήμα 7: Εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, χορηγείται η σχετική βεβαίωση.
 


 
Σημειώσεις και επεξηγήσεις
Με το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) οι αρμοδιότητες ίδρυσης ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών από 1-1-2011 μεταβιβάζονται στους οικείους δήμους της χώρας.

http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/FullStory?sid=11026678&Tab=2


Συνημμένα Αρχεία
word documentΑίτηση
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων